Eclectic

Rang Spieler(innen) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anzahl Spiele Gesamtergebnis
Brutto
1 Scholz, Tobias 3 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4 5 3 3 2 4 2 4 15 51
2 Röhrig, Markus 3 4 2 4 3 4 3 4 2 2 5 4 3 3 2 4 2 4 15 50
3 Welzel, Constantin 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 4 5 49
4 Gerbig, Sven 4 4 2 4 4 5 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 4 11 48
5 Straube, Thomas 3 4 3 4 5 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 2 4 14 47
6 Lung, Moritz 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 46
7 Frechen, Valentin 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5 45
8 Böckmann, Andre 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 11 45
9 Zhang, Bin 3 5 2 4 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 2 4 2 3 8 44
10 Ghazarian, Hamaz 3 4 3 4 5 4 3 4 2 3 4 5 3 4 3 4 3 4 13 44
11 Yang, Chun Mo 3 4 2 4 5 4 4 4 2 4 5 3 4 3 2 5 3 4 14 44
12 Reimer, Jörg 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4 8 44
13 Schwenk, Thomas 4 4 2 3 5 4 4 5 2 4 5 4 3 3 2 5 3 4 8 44
14 Wang, Xinpan 4 4 2 4 4 4 3 5 2 3 5 4 3 4 2 5 2 4 11 43
15 Scheipers, Daniel 3 5 2 4 4 4 3 3 2 4 5 4 4 4 3 5 3 3 9 43
16 Staphylarakis, Michael 4 4 2 3 5 5 4 5 3 3 5 5 3 3 3 5 2 4 6 42
17 Aslan, Dijan 3 4 2 5 5 4 3 5 3 4 5 5 3 4 3 5 2 3 2 42
18 Aslan, Hasan 4 5 2 5 5 4 3 4 3 3 5 4 4 4 2 4 3 4 7 42
19 Mancuso, Pat 3 5 3 4 5 5 3 4 3 3 5 4 4 4 3 5 2 4 6 41
20 Tolkmitt, Ulrich 4 5 2 5 5 4 3 5 3 3 5 4 3 3 3 5 3 4 14 41
21 Driver, Oliver 3 5 2 4 5 4 3 4 3 4 5 5 4 4 2 5 3 4 13 41
22 Müller, Wolfgang 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 2 5 2 4 6 41
23 Fingerhuth, Benjamin 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 5 3 4 4 41
24 Buder, Daniel 3 5 3 4 4 5 4 4 3 3 4 5 3 3 3 5 3 4 10 41
25 Jakob, Jan-Patrick 3 4 3 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 3 2 4 3 4 7 41
26 Pauly, Stephan 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 4 5 3 4 2 5 2 4 4 41
27 Ulrich, Neal Leon 3 4 3 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 5 3 5 2 4 1 40
28 Fiege, Jürgen 4 5 2 4 5 4 4 4 3 3 5 5 3 4 2 4 2 5 15 40
29 Gödderz, Josef 4 5 2 4 6 5 4 4 2 3 5 4 3 4 3 5 3 4 12 40
30 Römer, Rainer 4 5 2 5 4 5 4 4 2 3 5 5 4 4 2 5 2 4 10 40
31 Görmen, Zülfikar 4 5 3 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 2 4 7 40
32 Hanstein, Moritz 4 4 2 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 3 2 5 3 5 3 40
33 Serindik, Nihat 4 5 2 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 3 2 5 3 4 5 40
34 Schmitz, Wilfried 4 4 2 4 4 4 3 5 3 4 5 5 4 4 3 4 3 4 8 39
35 Harf, Steffen 4 5 2 5 5 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 5 2 4 9 39
36 Van Hasselt, Michael 4 5 2 4 5 5 4 5 3 3 5 5 4 4 2 5 2 4 7 39
37 Geisbüsch, Jürgen 4 4 3 4 5 5 3 5 3 4 5 4 3 4 2 5 3 4 7 38
38 Reich, Torin 5 5 3 4 4 4 4 5 3 4 6 4 3 4 3 5 3 3 2 38
39 Breidt, Wilfried 4 5 2 5 5 5 4 4 3 3 5 4 4 3 2 6 2 5 7 37
40 Hwang, Jong-Taek 4 5 3 5 4 5 3 5 2 4 5 5 4 4 3 5 2 3 5 37
41 Alex, Friedhelm 4 4 2 5 6 5 3 4 3 4 4 5 3 3 2 6 4 4 7 37
42 Jung, Jens 3 5 2 4 5 5 5 4 3 4 5 5 3 4 3 5 3 5 2 37
43 Frahm, Peter 4 5 3 4 4 5 4 4 3 3 5 5 4 4 3 5 3 5 4 37
44 Schwipper, Eckhard 4 5 3 4 5 5 4 5 3 3 5 4 3 4 3 5 2 4 4 36
45 Müller, Michael 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 3 5 3 5 3 4 2 36
46 Petry, Jan 4 5 3 5 5 4 3 5 3 3 5 5 4 4 3 5 2 4 4 36
47 McCoy, Herbert 3 5 3 5 5 5 4 5 3 3 5 5 4 4 2 4 3 4 6 36
48 Lee, Sang-Cheal 4 5 3 4 5 4 3 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 7 35
49 Hensel, Ingo 3 5 3 5 4 5 4 4 2 4 5 6 4 4 3 5 3 5 4 35
50 Körner, Klaus 4 5 2 5 5 5 4 5 3 4 5 6 3 4 3 5 3 4 15 35
51 Degen, Wolfgang 4 5 3 4 4 5 3 4 3 4 5 5 4 4 3 6 3 4 7 34
52 Lösken, Rainer 4 5 3 5 5 5 4 4 3 4 6 5 3 4 3 5 2 5 12 34
53 Sprenger, Detlef 4 5 2 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 2 6 3 6 11 33
54 Esch, Roland 4 5 3 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 3 4 6 33
55 Hidding, Torge 4 5 3 5 5 5 4 6 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 2 33
56 Demandt, Sven 4 5 3 5 4 5 4 5 3 4 6 5 3 4 3 5 3 4 8 33
57 Zigrahn, Bent Arne 5 7 3 4 5 5 3 4 3 4 4 5 4 3 2 6 3 5 8 33
58 Meganck, Luc 4 5 3 5 4 5 4 4 3 4 5 6 4 4 3 5 3 5 2 32
59 Hamacher, Josch 3 5 4 6 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 6 3 6 4 32
60 Bernarding, Paul 4 5 2 5 6 5 4 5 3 4 5 5 4 3 3 5 3 5 6 32
61 Böser, Matthias 3 6 3 5 4 5 4 5 3 4 7 6 3 4 3 6 3 5 2 31
62 Baars, Michael 4 5 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 4 4 3 6 3 5 9 31
63 Fuchs, Stephan 4 6 4 5 5 5 3 5 4 4 6 5 3 4 3 6 3 5 3 30
64 Hironimus, Frank 4 5 3 5 6 5 5 4 3 5 5 5 3 5 3 6 3 5 4 30
65 Jakubowski, Dr. Darius 5 5 2 5 6 5 3 5 3 4 6 5 4 5 3 6 3 4 5 30
66 Bolhöfer, Matthias 4 6 3 6 5 4 4 5 3 5 5 6 4 3 2 6 3 5 6 30
67 Lee, Hee-Kwang 4 5 2 4 5 6 5 5 3 4 5 5 5 4 4 7 3 5 1 29
68 Tillmans, Andreas 3 6 3 5 5 5 4 5 4 4 6 6 4 4 3 6 3 4 4 29
69 Frechen, Fabian 4 6 3 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 3 5 3 5 6 29
70 Maletz, Michael 4 5 2 6 5 5 3 5 3 0 5 6 4 4 4 6 3 5 1 29
71 Fritz, Jakob 4 5 2 5 4 5 6 6 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 1 29
72 Heuser, Heinz Otto 4 4 2 4 5 5 5 5 3 4 5 6 4 5 4 5 4 4 5 29
73 Patt, Marian Alexander 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 29
74 Bosbach, Andreas 4 4 3 5 4 6 4 5 3 4 5 5 4 4 3 5 4 4 2 29
75 Tannen, Carlheinz 4 4 3 5 6 6 5 5 4 5 5 6 4 4 3 5 4 4 2 28
76 Mousavi, Amin 4 6 3 5 5 6 4 4 4 4 5 6 5 4 3 6 3 5 2 28
77 Wippermann, Johannes 5 5 3 5 4 7 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 3 5 2 28
78 Roppes, Gerald 4 6 3 5 5 6 4 7 3 4 6 4 4 5 3 5 4 4 5 28
79 Offermanns, Josef 5 6 2 5 5 6 4 6 3 4 6 5 6 4 3 6 3 4 3 27
80 Hilger, Frank 4 5 3 5 6 6 4 5 4 4 5 8 3 3 4 5 4 6 3 27
81 Park, Jong Cheol 4 5 2 5 6 5 3 5 5 4 5 6 4 4 5 6 4 0 1 26
82 Beckmann, Thomas 5 5 2 4 4 6 5 5 2 4 5 5 5 5 3 7 4 5 4 26
83 Schneider, Roland 5 7 3 6 5 7 5 5 4 3 5 5 5 3 4 5 3 5 1 25
84 Blume, Thomas 4 6 3 5 5 5 4 6 3 6 6 3 0 4 4 5 4 5 1 24
85 Lujan rengifo, Gustavo Marcelo 5 4 3 5 5 6 5 5 3 3 7 4 4 7 3 5 3 5 1 24
86 Markert, Klaus 4 5 3 6 5 5 5 6 2 5 6 8 5 3 2 6 3 6 3 23
87 Driever, Jan-Carl 4 5 3 4 6 0 4 5 5 5 6 5 4 5 5 5 5 4 1 23
88 Odabasyan, Ayk 5 6 2 6 5 6 5 5 4 4 6 4 4 5 4 6 4 6 2 23
89 Koch, Josef 4 6 2 5 5 6 4 6 3 4 6 7 4 5 3 6 3 5 5 22
90 Darius, Winfried 7 6 0 6 4 5 0 0 0 4 6 4 4 4 4 6 3 4 1 20
91 Esser, Daniel 4 4 5 5 7 6 4 6 4 6 5 7 4 5 3 4 2 5 1 20
92 Donges, Sascha 6 0 2 5 5 5 5 6 3 4 8 6 5 5 3 0 3 0 1 20
93 Schmitz, Michael 4 6 4 5 5 6 4 5 3 4 6 7 5 4 4 5 3 6 1 19
94 Urbaniak, Volker 4 7 3 5 5 7 4 6 4 5 6 6 5 4 4 7 3 5 5 19
95 Stölting, Stephan 4 4 4 6 5 4 7 6 3 4 7 0 4 4 5 7 4 4 1 19
96 Dingarten, Othmar 4 6 4 7 7 6 4 7 3 5 7 6 6 5 2 6 3 5 1 19
97 Mc Taminey, David John 0 7 3 8 6 6 5 6 4 8 5 9 4 4 3 7 2 4 1 19
98 Beissmann, Peter 4 6 3 5 7 5 5 5 3 4 7 6 6 5 4 7 4 6 1 18
99 Rogge, Markus 5 6 2 5 5 6 5 5 4 5 0 6 5 4 3 5 4 5 1 18
100 Mertes, Thorsten 5 6 0 5 5 0 5 5 2 4 0 0 6 4 3 6 3 4 1 18
101 Scherer, Franz 5 0 3 5 5 6 6 5 3 4 6 5 5 4 3 6 5 4 1 18
102 Ley, Markus 5 5 5 5 7 6 6 6 3 4 7 7 4 4 3 7 3 6 1 17
103 Hahne, Eberhard 0 6 5 6 6 5 4 5 4 4 6 7 7 5 3 8 4 4 1 17
104 Ramsauer, Thomas 5 5 3 6 5 6 5 5 3 4 7 8 5 4 4 6 4 7 3 17
105 Dinter, Thomas 6 6 3 6 6 6 4 6 5 4 6 9 4 5 3 6 4 6 2 17
106 Hoffmann, Ralf 6 4 6 5 7 7 5 7 4 6 8 6 4 4 4 5 4 5 1 16
107 Fettke, Holger 6 7 3 6 6 5 5 6 4 4 7 7 4 5 4 7 3 5 2 16
108 Schmitz, Dr. Jürgen 5 7 5 6 6 7 3 5 2 4 9 7 6 5 4 6 4 5 2 16
109 von Richthofen, Niklas 0 0 3 5 0 7 5 5 3 5 5 6 5 5 4 6 3 6 1 14
110 Weyer, Frank 5 5 3 5 5 7 5 6 6 5 5 5 6 5 5 5 3 0 1 14
111 Meyer, Johannes 4 7 4 6 5 8 5 7 4 4 8 5 6 5 3 6 3 9 1 14
112 Heller, Marcus 6 8 4 5 0 6 3 0 3 0 5 8 5 0 3 8 0 7 1 13
113 Leis, Fridolin 3 6 3 6 7 7 7 5 5 5 6 6 6 6 4 8 5 5 2 12
114 Beuermann, Klaus 5 6 3 8 5 7 5 8 6 5 6 6 6 6 4 7 4 7 3 12
115 Hüll, Dr. Norbert 0 6 4 5 6 6 6 5 4 0 0 7 5 6 4 0 4 5 1 11
116 Wolf, Hans-Klaus 4 6 4 5 8 7 6 7 4 5 6 7 5 6 3 7 4 0 1 10
117 Orthen, Peter 5 7 4 7 9 6 5 8 5 4 7 0 6 5 4 7 4 6 1 9
118 Esteves Gomes, Cristian 4 6 5 4 6 6 6 5 0 5 0 6 6 7 4 6 4 6 1 8
119 Groebe, Christian 6 8 3 5 6 9 5 8 5 5 9 9 5 8 5 0 0 5 1 8
120 Weberskirch, Reinhold 5 7 4 7 7 7 7 7 4 5 7 7 6 5 3 7 5 8 1 7
121 Weber, Thorsten 5 0 3 6 6 6 0 6 5 4 9 7 7 7 6 0 0 7 1 7
1
OUT
3 4 2 3 4 4 3 4 2
IN
3 4 5 3 3 2 4 2 4
Anzahl Spiele:
15
Gesamtergebnis:
51
2
OUT
3 4 2 4 3 4 3 4 2
IN
2 5 4 3 3 2 4 2 4
Anzahl Spiele:
15
Gesamtergebnis:
50
3
OUT
3 4 3 4 4 4 3 3 3
IN
3 4 4 4 3 2 3 2 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
4
OUT
4 4 2 4 4 5 3 4 2
IN
3 4 4 3 3 3 4 2 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
48
5
OUT
3 4 3 4 5 3 3 4 3
IN
3 4 4 3 4 2 4 2 4
Anzahl Spiele:
14
Gesamtergebnis:
47
6
OUT
3 4 2 4 4 4 3 4 3
IN
4 4 4 4 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
46
7
OUT
3 4 3 4 5 4 4 4 3
IN
4 3 4 3 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
45
8
OUT
3 4 3 4 4 4 4 4 3
IN
4 4 4 3 3 2 4 3 3
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
45
9
OUT
3 5 2 4 4 4 3 5 3
IN
4 5 4 3 4 2 4 2 3
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
44
10
OUT
3 4 3 4 5 4 3 4 2
IN
3 4 5 3 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
44
11
OUT
3 4 2 4 5 4 4 4 2
IN
4 5 3 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
14
Gesamtergebnis:
44
12
OUT
3 4 3 4 4 4 3 4 3
IN
3 4 5 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
44
13
OUT
4 4 2 3 5 4 4 5 2
IN
4 5 4 3 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
44
14
OUT
4 4 2 4 4 4 3 5 2
IN
3 5 4 3 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
43
15
OUT
3 5 2 4 4 4 3 3 2
IN
4 5 4 4 4 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
43
16
OUT
4 4 2 3 5 5 4 5 3
IN
3 5 5 3 3 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
42
17
OUT
3 4 2 5 5 4 3 5 3
IN
4 5 5 3 4 3 5 2 3
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
42
18
OUT
4 5 2 5 5 4 3 4 3
IN
3 5 4 4 4 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
42
19
OUT
3 5 3 4 5 5 3 4 3
IN
3 5 4 4 4 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
41
20
OUT
4 5 2 5 5 4 3 5 3
IN
3 5 4 3 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
14
Gesamtergebnis:
41
21
OUT
3 5 2 4 5 4 3 4 3
IN
4 5 5 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
41
22
OUT
4 5 3 4 5 4 3 4 3
IN
4 4 5 4 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
41
23
OUT
4 3 3 5 4 4 4 4 3
IN
4 3 4 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
41
24
OUT
3 5 3 4 4 5 4 4 3
IN
3 4 5 3 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
41
25
OUT
3 4 3 4 5 5 4 5 3
IN
4 4 5 4 3 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
41
26
OUT
4 5 3 4 5 4 4 5 3
IN
3 4 5 3 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
41
27
OUT
3 4 3 4 4 5 5 5 3
IN
3 4 4 4 5 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
40
28
OUT
4 5 2 4 5 4 4 4 3
IN
3 5 5 3 4 2 4 2 5
Anzahl Spiele:
15
Gesamtergebnis:
40
29
OUT
4 5 2 4 6 5 4 4 2
IN
3 5 4 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
40
30
OUT
4 5 2 5 4 5 4 4 2
IN
3 5 5 4 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
40
31
OUT
4 5 3 4 4 5 3 4 3
IN
4 5 4 4 4 3 4 2 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
40
32
OUT
4 4 2 4 5 5 4 4 3
IN
4 4 5 4 3 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
40
33
OUT
4 5 2 4 5 4 4 4 3
IN
3 5 5 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
40
34
OUT
4 4 2 4 4 4 3 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
39
35
OUT
4 5 2 5 5 4 3 4 3
IN
3 5 4 4 4 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
39
36
OUT
4 5 2 4 5 5 4 5 3
IN
3 5 5 4 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
39
37
OUT
4 4 3 4 5 5 3 5 3
IN
4 5 4 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
38
38
OUT
5 5 3 4 4 4 4 5 3
IN
4 6 4 3 4 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
38
39
OUT
4 5 2 5 5 5 4 4 3
IN
3 5 4 4 3 2 6 2 5
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
37
40
OUT
4 5 3 5 4 5 3 5 2
IN
4 5 5 4 4 3 5 2 3
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
37
41
OUT
4 4 2 5 6 5 3 4 3
IN
4 4 5 3 3 2 6 4 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
37
42
OUT
3 5 2 4 5 5 5 4 3
IN
4 5 5 3 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
37
43
OUT
4 5 3 4 4 5 4 4 3
IN
3 5 5 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
37
44
OUT
4 5 3 4 5 5 4 5 3
IN
3 5 4 3 4 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
36
45
OUT
4 5 4 4 4 4 5 4 3
IN
4 5 5 3 5 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
36
46
OUT
4 5 3 5 5 4 3 5 3
IN
3 5 5 4 4 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
36
47
OUT
3 5 3 5 5 5 4 5 3
IN
3 5 5 4 4 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
36
48
OUT
4 5 3 4 5 4 3 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
35
49
OUT
3 5 3 5 4 5 4 4 2
IN
4 5 6 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
35
50
OUT
4 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 6 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
15
Gesamtergebnis:
35
51
OUT
4 5 3 4 4 5 3 4 3
IN
4 5 5 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
34
52
OUT
4 5 3 5 5 5 4 4 3
IN
4 6 5 3 4 3 5 2 5
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
34
53
OUT
4 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 2 6 3 6
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
33
54
OUT
4 5 3 5 5 5 4 5 3
IN
5 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
33
55
OUT
4 5 3 5 5 5 4 6 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
33
56
OUT
4 5 3 5 4 5 4 5 3
IN
4 6 5 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
33
57
OUT
5 7 3 4 5 5 3 4 3
IN
4 4 5 4 3 2 6 3 5
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
33
58
OUT
4 5 3 5 4 5 4 4 3
IN
4 5 6 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
32
59
OUT
3 5 4 6 5 4 4 5 3
IN
4 5 4 4 4 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
32
60
OUT
4 5 2 5 6 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 3 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
32
61
OUT
3 6 3 5 4 5 4 5 3
IN
4 7 6 3 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
31
62
OUT
4 5 3 5 5 5 3 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
31
63
OUT
4 6 4 5 5 5 3 5 4
IN
4 6 5 3 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
30
64
OUT
4 5 3 5 6 5 5 4 3
IN
5 5 5 3 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
30
65
OUT
5 5 2 5 6 5 3 5 3
IN
4 6 5 4 5 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
30
66
OUT
4 6 3 6 5 4 4 5 3
IN
5 5 6 4 3 2 6 3 5
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
30
67
OUT
4 5 2 4 5 6 5 5 3
IN
4 5 5 5 4 4 7 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
68
OUT
3 6 3 5 5 5 4 5 4
IN
4 6 6 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
29
69
OUT
4 6 3 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 5 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
29
70
OUT
4 5 2 6 5 5 3 5 3
IN
0 5 6 4 4 4 6 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
71
OUT
4 5 2 5 4 5 6 6 3
IN
5 5 4 4 5 4 4 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
72
OUT
4 4 2 4 5 5 5 5 3
IN
4 5 6 4 5 4 5 4 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
29
73
OUT
5 4 4 5 4 5 4 5 4
IN
4 5 5 4 4 4 4 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
29
74
OUT
4 4 3 5 4 6 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
29
75
OUT
4 4 3 5 6 6 5 5 4
IN
5 5 6 4 4 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
28
76
OUT
4 6 3 5 5 6 4 4 4
IN
4 5 6 5 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
28
77
OUT
5 5 3 5 4 7 4 5 4
IN
3 5 5 4 4 4 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
28
78
OUT
4 6 3 5 5 6 4 7 3
IN
4 6 4 4 5 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
28
79
OUT
5 6 2 5 5 6 4 6 3
IN
4 6 5 6 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
27
80
OUT
4 5 3 5 6 6 4 5 4
IN
4 5 8 3 3 4 5 4 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
27
81
OUT
4 5 2 5 6 5 3 5 5
IN
4 5 6 4 4 5 6 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
82
OUT
5 5 2 4 4 6 5 5 2
IN
4 5 5 5 5 3 7 4 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
26
83
OUT
5 7 3 6 5 7 5 5 4
IN
3 5 5 5 3 4 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
25
84
OUT
4 6 3 5 5 5 4 6 3
IN
6 6 3 0 4 4 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
85
OUT
5 4 3 5 5 6 5 5 3
IN
3 7 4 4 7 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
86
OUT
4 5 3 6 5 5 5 6 2
IN
5 6 8 5 3 2 6 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
23
87
OUT
4 5 3 4 6 0 4 5 5
IN
5 6 5 4 5 5 5 5 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
23
88
OUT
5 6 2 6 5 6 5 5 4
IN
4 6 4 4 5 4 6 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
23
89
OUT
4 6 2 5 5 6 4 6 3
IN
4 6 7 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
22
90
OUT
7 6 0 6 4 5 0 0 0
IN
4 6 4 4 4 4 6 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
20
91
OUT
4 4 5 5 7 6 4 6 4
IN
6 5 7 4 5 3 4 2 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
20
92
OUT
6 0 2 5 5 5 5 6 3
IN
4 8 6 5 5 3 0 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
20
93
OUT
4 6 4 5 5 6 4 5 3
IN
4 6 7 5 4 4 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
19
94
OUT
4 7 3 5 5 7 4 6 4
IN
5 6 6 5 4 4 7 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
19
95
OUT
4 4 4 6 5 4 7 6 3
IN
4 7 0 4 4 5 7 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
19
96
OUT
4 6 4 7 7 6 4 7 3
IN
5 7 6 6 5 2 6 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
19
97
OUT
0 7 3 8 6 6 5 6 4
IN
8 5 9 4 4 3 7 2 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
19
98
OUT
4 6 3 5 7 5 5 5 3
IN
4 7 6 6 5 4 7 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
18
99
OUT
5 6 2 5 5 6 5 5 4
IN
5 0 6 5 4 3 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
18
100
OUT
5 6 0 5 5 0 5 5 2
IN
4 0 0 6 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
18
101
OUT
5 0 3 5 5 6 6 5 3
IN
4 6 5 5 4 3 6 5 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
18
102
OUT
5 5 5 5 7 6 6 6 3
IN
4 7 7 4 4 3 7 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
17
103
OUT
0 6 5 6 6 5 4 5 4
IN
4 6 7 7 5 3 8 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
17
104
OUT
5 5 3 6 5 6 5 5 3
IN
4 7 8 5 4 4 6 4 7
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
17
105
OUT
6 6 3 6 6 6 4 6 5
IN
4 6 9 4 5 3 6 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
17
106
OUT
6 4 6 5 7 7 5 7 4
IN
6 8 6 4 4 4 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
16
107
OUT
6 7 3 6 6 5 5 6 4
IN
4 7 7 4 5 4 7 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
16
108
OUT
5 7 5 6 6 7 3 5 2
IN
4 9 7 6 5 4 6 4 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
16
109
OUT
0 0 3 5 0 7 5 5 3
IN
5 5 6 5 5 4 6 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
14
110
OUT
5 5 3 5 5 7 5 6 6
IN
5 5 5 6 5 5 5 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
14
111
OUT
4 7 4 6 5 8 5 7 4
IN
4 8 5 6 5 3 6 3 9
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
14
112
OUT
6 8 4 5 0 6 3 0 3
IN
0 5 8 5 0 3 8 0 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
13
113
OUT
3 6 3 6 7 7 7 5 5
IN
5 6 6 6 6 4 8 5 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
12
114
OUT
5 6 3 8 5 7 5 8 6
IN
5 6 6 6 6 4 7 4 7
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
12
115
OUT
0 6 4 5 6 6 6 5 4
IN
0 0 7 5 6 4 0 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
11
116
OUT
4 6 4 5 8 7 6 7 4
IN
5 6 7 5 6 3 7 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
10
117
OUT
5 7 4 7 9 6 5 8 5
IN
4 7 0 6 5 4 7 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
9
118
OUT
4 6 5 4 6 6 6 5 0
IN
5 0 6 6 7 4 6 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
8
119
OUT
6 8 3 5 6 9 5 8 5
IN
5 9 9 5 8 5 0 0 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
8
120
OUT
5 7 4 7 7 7 7 7 4
IN
5 7 7 6 5 3 7 5 8
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
7
121
OUT
5 0 3 6 6 6 0 6 5
IN
4 9 7 7 7 6 0 0 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
7

ClubWebMan® Eclectic+Race 4.0.0 © 2014 - 2022 GKMB GmbH Professional Internet Business Services

  So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (5) noch nicht erreicht ist!