Eclectic

Rang Spieler(innen) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anzahl Spiele Gesamtergebnis
Brutto
1 Scholz, Tobias 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 5 3 3 2 4 2 4 5 46
2 Gerbig, Sven 4 4 2 4 4 5 3 4 2 4 4 4 4 4 3 5 2 4 3 43
3 Röhrig, Markus 3 4 2 5 4 5 3 4 3 4 5 5 4 3 2 5 3 4 4 41
4 Schwenk, Thomas 4 4 3 4 5 4 4 5 2 4 5 5 4 3 2 5 3 4 4 40
5 Straube, Thomas 4 5 3 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 5 2 5 5 40
6 Buder, Daniel 3 5 3 4 4 5 4 4 3 3 5 5 3 3 3 5 4 4 3 39
7 Scheipers, Daniel 4 5 2 4 4 4 3 3 3 4 5 6 4 4 3 5 3 4 4 39
8 Ghazarian, Hamaz 3 5 3 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5 38
9 Böckmann, Andre 4 4 3 4 4 6 4 5 3 4 4 5 3 3 2 5 3 4 5 38
10 Hwang, Jong-Taek 4 5 3 5 4 5 3 5 2 4 5 5 4 4 3 5 2 3 3 37
11 Frechen, Valentin 5 6 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 2 37
12 Alex, Friedhelm 4 4 2 5 6 5 3 4 3 4 4 6 3 3 3 6 4 4 4 34
13 Aslan, Hasan 4 5 3 5 5 4 4 7 3 3 5 5 4 4 3 5 4 4 2 34
14 Gödderz, Josef 4 5 2 5 6 5 4 5 3 5 5 4 3 5 3 5 3 5 5 33
15 Tolkmitt, Ulrich 4 5 3 5 6 5 3 5 3 4 6 6 3 3 3 5 3 5 5 33
16 Driver, Oliver 4 5 2 6 5 4 4 4 3 4 7 5 4 4 2 5 3 4 5 33
17 Reimer, Jörg 3 4 3 5 4 5 4 6 3 4 4 5 4 4 3 5 3 4 3 33
18 Görmen, Zülfikar 4 5 3 4 5 5 4 4 3 4 5 6 5 4 3 4 3 4 3 33
19 Fiege, Jürgen 4 5 2 5 5 4 5 4 3 4 6 5 4 4 3 4 3 5 4 32
20 Meganck, Luc 4 5 3 5 4 5 4 4 3 4 5 6 4 4 3 5 3 5 2 32
21 Lee, Sang-Cheal 4 5 3 5 6 5 3 5 3 4 5 6 4 4 3 6 3 4 3 32
22 Harf, Steffen 4 5 2 5 6 5 5 5 3 3 6 4 4 4 4 5 2 6 4 31
23 Staphylarakis, Michael 4 5 2 4 5 5 4 6 3 3 5 6 4 4 4 6 2 4 2 30
24 Yang, Chun Mo 4 6 3 5 5 6 4 4 3 5 6 5 4 4 3 6 3 4 3 30
25 Jung, Jens 4 5 4 4 6 6 5 5 4 4 5 5 3 4 3 5 3 5 1 30
26 Van Hasselt, Michael 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 6 6 4 4 4 6 2 4 2 30
27 Zhang, Bin 4 5 3 4 4 5 5 6 3 4 5 5 5 4 4 5 2 5 2 29
28 Sprenger, Detlef 4 6 2 5 5 5 4 5 3 4 5 6 4 5 3 6 3 6 4 29
29 Lung, Moritz 4 5 3 4 7 7 4 4 3 5 4 5 5 4 3 7 3 4 1 29
30 Fritz, Jakob 4 5 2 5 4 5 6 6 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 1 29
31 Fingerhuth, Benjamin 4 3 3 5 4 6 4 0 4 4 7 4 0 4 3 5 3 4 1 29
32 Degen, Wolfgang 4 5 4 5 6 5 5 4 3 4 6 6 4 5 3 6 3 4 3 28
33 Römer, Rainer 4 6 2 5 6 5 5 5 3 5 6 5 4 4 3 5 2 6 4 28
34 Geisbüsch, Jürgen 4 4 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 5 2 28
35 Patt, Marian Alexander 7 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 28
36 Breidt, Wilfried 5 6 2 7 6 6 4 6 3 3 5 5 4 4 3 6 2 6 2 27
37 Demandt, Sven 6 5 3 5 4 5 5 5 4 4 6 6 4 4 3 5 3 4 3 27
38 Lösken, Rainer 4 6 3 6 5 5 4 5 3 4 6 6 4 4 3 6 3 5 5 26
39 Körner, Klaus 4 6 3 6 5 5 4 6 3 4 6 6 4 4 3 6 3 5 5 26
40 Bernarding, Paul 4 5 2 6 6 5 4 6 3 4 6 6 4 5 3 5 3 5 3 25
41 Wang, Xinpan 4 5 3 6 5 6 4 6 3 6 6 6 4 4 3 5 3 5 3 25
42 Bosbach, Andreas 4 4 3 5 4 6 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 6 1 25
43 Blume, Thomas 4 6 3 5 5 5 4 6 3 6 6 3 0 4 4 5 4 5 1 24
44 Fuchs, Stephan 4 6 4 5 6 5 4 5 5 4 6 6 4 5 3 6 3 5 2 24
45 Frechen, Fabian 5 6 3 5 5 6 4 6 3 4 5 5 4 5 3 5 3 6 2 24
46 Bolhöfer, Matthias 5 6 3 6 6 5 4 7 3 5 6 6 4 4 2 6 3 6 3 24
47 McCoy, Herbert 5 5 3 5 5 6 5 5 4 4 7 5 5 4 2 4 3 5 3 24
48 Markert, Klaus 4 5 3 6 5 5 5 6 2 5 6 8 5 3 2 6 3 6 3 23
49 Zigrahn, Bent Arne 5 7 4 4 5 5 3 6 3 5 6 6 4 4 4 7 4 5 4 23
50 Esch, Roland 4 5 3 5 6 7 5 6 3 5 6 5 6 5 3 6 4 5 2 21
51 Hidding, Torge 4 7 3 5 6 8 5 6 3 4 5 7 4 5 4 5 3 6 1 21
52 Petry, Jan 5 6 3 6 6 6 4 5 3 5 7 5 4 5 3 6 6 5 1 21
53 Schwipper, Eckhard 4 5 3 5 5 5 4 7 3 3 7 5 5 6 5 7 2 6 1 20
54 Schmitz, Wilfried 4 6 4 6 4 6 4 5 3 4 5 7 4 4 4 8 5 7 2 20
55 Darius, Winfried 7 6 0 6 4 5 0 0 0 4 6 4 4 4 4 6 3 4 1 20
56 Wippermann, Johannes 5 5 3 5 4 7 4 7 4 3 5 5 5 7 4 7 3 5 1 20
57 Schmitz, Michael 4 6 4 5 5 6 4 5 3 4 6 7 5 4 4 5 3 6 1 19
58 Stölting, Stephan 4 4 4 6 5 4 7 6 3 4 7 0 4 4 5 7 4 4 1 19
59 Hilger, Frank 5 5 3 7 7 6 4 5 4 4 7 0 4 5 4 5 4 7 1 19
60 Koch, Josef 4 6 2 6 5 6 4 6 4 5 6 0 4 5 3 6 3 5 2 18
61 Hironimus, Frank 5 7 3 6 6 0 5 6 3 5 7 5 3 5 4 6 4 6 1 17
62 Baars, Michael 4 8 3 5 7 5 5 5 5 4 6 6 4 6 4 7 4 6 2 17
63 Dinter, Thomas 6 6 3 6 6 6 4 6 5 4 6 9 4 5 3 6 4 6 2 17
64 Urbaniak, Volker 4 7 4 5 5 7 5 6 4 5 6 6 5 4 4 7 3 7 3 16
65 Ramsauer, Thomas 0 5 3 6 6 6 5 5 3 4 7 8 5 4 4 6 4 9 1 14
66 Schmitz, Dr. Jürgen 5 8 5 6 6 7 4 5 2 6 0 0 6 5 4 6 4 5 1 13
67 Fettke, Holger 6 7 3 6 8 5 5 6 4 5 7 8 4 5 5 8 4 5 1 12
68 Esteves Gomes, Cristian 4 6 5 4 6 6 6 5 0 5 0 6 6 7 4 6 4 6 1 8
69 Weberskirch, Reinhold 5 7 4 7 7 7 7 7 4 5 7 7 6 5 3 7 5 8 1 7
70 Weber, Thorsten 5 0 3 6 6 6 0 6 5 4 9 7 7 7 6 0 0 7 1 7
1
OUT
4 4 3 4 4 4 3 4 2
IN
4 4 5 3 3 2 4 2 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
46
2
OUT
4 4 2 4 4 5 3 4 2
IN
4 4 4 4 4 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
3
OUT
3 4 2 5 4 5 3 4 3
IN
4 5 5 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
41
4
OUT
4 4 3 4 5 4 4 5 2
IN
4 5 5 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
40
5
OUT
4 5 3 4 5 4 3 4 3
IN
3 4 4 4 4 3 5 2 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
40
6
OUT
3 5 3 4 4 5 4 4 3
IN
3 5 5 3 3 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
39
7
OUT
4 5 2 4 4 4 3 3 3
IN
4 5 6 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
39
8
OUT
3 5 3 4 5 5 4 4 3
IN
4 4 5 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
38
9
OUT
4 4 3 4 4 6 4 5 3
IN
4 4 5 3 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
38
10
OUT
4 5 3 5 4 5 3 5 2
IN
4 5 5 4 4 3 5 2 3
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
37
11
OUT
5 6 3 4 5 5 4 4 3
IN
4 4 4 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
37
12
OUT
4 4 2 5 6 5 3 4 3
IN
4 4 6 3 3 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
34
13
OUT
4 5 3 5 5 4 4 7 3
IN
3 5 5 4 4 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
34
14
OUT
4 5 2 5 6 5 4 5 3
IN
5 5 4 3 5 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
33
15
OUT
4 5 3 5 6 5 3 5 3
IN
4 6 6 3 3 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
33
16
OUT
4 5 2 6 5 4 4 4 3
IN
4 7 5 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
33
17
OUT
3 4 3 5 4 5 4 6 3
IN
4 4 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
33
18
OUT
4 5 3 4 5 5 4 4 3
IN
4 5 6 5 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
33
19
OUT
4 5 2 5 5 4 5 4 3
IN
4 6 5 4 4 3 4 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
32
20
OUT
4 5 3 5 4 5 4 4 3
IN
4 5 6 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
32
21
OUT
4 5 3 5 6 5 3 5 3
IN
4 5 6 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
32
22
OUT
4 5 2 5 6 5 5 5 3
IN
3 6 4 4 4 4 5 2 6
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
31
23
OUT
4 5 2 4 5 5 4 6 3
IN
3 5 6 4 4 4 6 2 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
30
24
OUT
4 6 3 5 5 6 4 4 3
IN
5 6 5 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
30
25
OUT
4 5 4 4 6 6 5 5 4
IN
4 5 5 3 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
26
OUT
4 5 4 5 5 5 4 5 3
IN
4 6 6 4 4 4 6 2 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
30
27
OUT
4 5 3 4 4 5 5 6 3
IN
4 5 5 5 4 4 5 2 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
29
28
OUT
4 6 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 5 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
29
29
OUT
4 5 3 4 7 7 4 4 3
IN
5 4 5 5 4 3 7 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
30
OUT
4 5 2 5 4 5 6 6 3
IN
5 5 4 4 5 4 4 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
31
OUT
4 3 3 5 4 6 4 0 4
IN
4 7 4 0 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
32
OUT
4 5 4 5 6 5 5 4 3
IN
4 6 6 4 5 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
28
33
OUT
4 6 2 5 6 5 5 5 3
IN
5 6 5 4 4 3 5 2 6
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
28
34
OUT
4 4 5 5 5 5 3 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
28
35
OUT
7 4 4 5 4 5 4 5 4
IN
4 5 5 4 4 4 4 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
28
36
OUT
5 6 2 7 6 6 4 6 3
IN
3 5 5 4 4 3 6 2 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
27
37
OUT
6 5 3 5 4 5 5 5 4
IN
4 6 6 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
27
38
OUT
4 6 3 6 5 5 4 5 3
IN
4 6 6 4 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
26
39
OUT
4 6 3 6 5 5 4 6 3
IN
4 6 6 4 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
26
40
OUT
4 5 2 6 6 5 4 6 3
IN
4 6 6 4 5 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
25
41
OUT
4 5 3 6 5 6 4 6 3
IN
6 6 6 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
25
42
OUT
4 4 3 5 4 6 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 4 5 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
25
43
OUT
4 6 3 5 5 5 4 6 3
IN
6 6 3 0 4 4 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
44
OUT
4 6 4 5 6 5 4 5 5
IN
4 6 6 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
24
45
OUT
5 6 3 5 5 6 4 6 3
IN
4 5 5 4 5 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
24
46
OUT
5 6 3 6 6 5 4 7 3
IN
5 6 6 4 4 2 6 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
24
47
OUT
5 5 3 5 5 6 5 5 4
IN
4 7 5 5 4 2 4 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
24
48
OUT
4 5 3 6 5 5 5 6 2
IN
5 6 8 5 3 2 6 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
23
49
OUT
5 7 4 4 5 5 3 6 3
IN
5 6 6 4 4 4 7 4 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
23
50
OUT
4 5 3 5 6 7 5 6 3
IN
5 6 5 6 5 3 6 4 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
21
51
OUT
4 7 3 5 6 8 5 6 3
IN
4 5 7 4 5 4 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
21
52
OUT
5 6 3 6 6 6 4 5 3
IN
5 7 5 4 5 3 6 6 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
21
53
OUT
4 5 3 5 5 5 4 7 3
IN
3 7 5 5 6 5 7 2 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
20
54
OUT
4 6 4 6 4 6 4 5 3
IN
4 5 7 4 4 4 8 5 7
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
20
55
OUT
7 6 0 6 4 5 0 0 0
IN
4 6 4 4 4 4 6 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
20
56
OUT
5 5 3 5 4 7 4 7 4
IN
3 5 5 5 7 4 7 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
20
57
OUT
4 6 4 5 5 6 4 5 3
IN
4 6 7 5 4 4 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
19
58
OUT
4 4 4 6 5 4 7 6 3
IN
4 7 0 4 4 5 7 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
19
59
OUT
5 5 3 7 7 6 4 5 4
IN
4 7 0 4 5 4 5 4 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
19
60
OUT
4 6 2 6 5 6 4 6 4
IN
5 6 0 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
18
61
OUT
5 7 3 6 6 0 5 6 3
IN
5 7 5 3 5 4 6 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
17
62
OUT
4 8 3 5 7 5 5 5 5
IN
4 6 6 4 6 4 7 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
17
63
OUT
6 6 3 6 6 6 4 6 5
IN
4 6 9 4 5 3 6 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
17
64
OUT
4 7 4 5 5 7 5 6 4
IN
5 6 6 5 4 4 7 3 7
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
16
65
OUT
0 5 3 6 6 6 5 5 3
IN
4 7 8 5 4 4 6 4 9
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
14
66
OUT
5 8 5 6 6 7 4 5 2
IN
6 0 0 6 5 4 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
13
67
OUT
6 7 3 6 8 5 5 6 4
IN
5 7 8 4 5 5 8 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
12
68
OUT
4 6 5 4 6 6 6 5 0
IN
5 0 6 6 7 4 6 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
8
69
OUT
5 7 4 7 7 7 7 7 4
IN
5 7 7 6 5 3 7 5 8
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
7
70
OUT
5 0 3 6 6 6 0 6 5
IN
4 9 7 7 7 6 0 0 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
7

ClubWebMan® Eclectic+Race 4.0.0 © 2014 - 2022 GKMB GmbH Professional Internet Business Services

  So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (5) noch nicht erreicht ist!