Eclectic

Rang Spieler(innen) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anzahl Spiele Gesamtergebnis
Netto
1 Duong, Duc Minh 4 5 2 4 5 5 5 4 3 4 6 5 3 4 3 5 3 4 10 63
2 Harf, Steffen 4 5 2 5 5 4 4 5 3 3 3 5 4 4 2 6 3 4 8 62
3 Wippermann, Johannes 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 6 5 3 4 3 5 3 4 6 61
4 Driver, Oliver 4 5 2 5 4 5 3 5 3 4 5 5 3 3 3 5 3 4 13 60
5 Koch, Josef 4 6 3 5 6 5 5 6 4 5 5 6 5 5 4 6 4 5 4 59
6 Tolkmitt, Ulrich 4 5 2 4 4 4 4 4 3 2 5 4 4 4 3 4 3 4 10 58
7 Böckmann, Andre 3 4 2 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 2 5 3 3 15 58
8 Fingerhuth, Benjamin 2 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 11 58
9 Demandt, Sven 4 5 2 4 5 4 4 5 2 4 5 6 4 3 2 5 3 5 13 58
10 Gödderz, Josef 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 3 3 5 3 4 11 57
11 Körner, Klaus 4 5 3 5 5 5 4 5 2 3 4 5 4 3 2 5 3 4 13 56
12 Scholz, Tobias 3 4 2 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 10 55
13 Schmitz, Wilfried 3 4 2 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 2 5 2 4 11 55
14 Reimer, Jörg 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 5 5 4 3 2 5 2 4 8 55
15 Gallois, Johannes 4 5 3 3 6 5 4 5 3 3 5 4 3 3 2 5 3 4 8 55
16 Ghazarian, Hamaz 3 5 3 4 5 4 4 4 2 3 5 4 4 3 2 5 3 4 12 54
17 Lösken, Rainer 4 5 3 4 5 5 4 4 3 3 5 6 3 3 3 5 3 3 10 54
18 Van Hasselt, Michael 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4 7 54
19 Blume, Thomas 5 4 2 4 4 5 4 4 2 3 4 4 4 3 2 5 3 4 7 53
20 Hironimus, Frank 3 4 2 4 4 4 3 5 2 4 6 5 4 4 3 5 3 6 4 53
21 Albrechts, Ingo 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4 11 53
22 Fiege, Jürgen 4 5 2 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 3 2 5 2 4 14 52
23 Lee, Sang-Cheal 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 3 2 5 3 4 8 52
24 Straube, Thomas 3 4 2 5 5 4 4 5 2 4 5 4 4 4 2 4 2 3 8 52
25 Röhrig, Markus 4 5 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 2 5 2 4 12 51
26 Meganck, Luc 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 2 4 3 4 10 51
27 Sprenger, Detlef 4 6 2 5 5 5 4 5 2 3 6 5 4 4 3 6 3 4 8 51
28 Schmitz, Michael 4 5 2 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 2 5 2 4 8 51
29 Geisbüsch, Jürgen 3 4 3 4 5 3 4 5 3 3 5 4 4 4 3 4 2 3 8 51
30 Frahm, Peter 4 4 2 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 4 7 51
31 Aslan, Hasan 4 4 3 4 5 4 3 4 2 2 5 5 3 4 2 5 3 4 10 51
32 Schlösser, Udo 5 5 4 6 6 6 4 6 3 5 6 6 5 4 4 5 3 4 4 50
33 Alex, Friedhelm 4 5 3 4 5 5 3 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 7 49
34 Ley, Markus 5 5 3 4 5 6 4 5 4 4 5 5 4 4 2 6 3 5 4 49
35 Hillmann, Wolfgang 4 5 2 5 5 5 4 6 3 3 6 5 5 4 3 6 3 5 4 49
36 Hamacher, Josch 5 4 2 4 6 5 4 5 4 4 5 6 3 4 1 4 3 5 5 49
37 Grieshammer, Daniel 4 5 3 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 3 4 5 49
38 Frechen, Fabian 5 6 3 5 5 5 4 6 5 4 4 5 4 4 2 5 3 4 4 48
39 Römer, Rainer 4 5 2 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 3 6 3 5 7 48
40 Tannen, Carlheinz 4 5 2 5 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 2 4 3 4 3 48
41 Jakubowski, Darius 5 6 3 5 5 6 4 4 4 3 5 6 5 5 3 6 3 6 6 48
42 Hwang, Jong-Taek 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 3 3 5 3 4 5 47
43 Beivers, Herbie 5 4 4 6 4 6 5 6 3 4 6 6 3 4 2 4 3 5 3 47
44 Schmitz, Dr. Jürgen 4 6 3 4 5 5 5 5 3 4 6 5 4 4 4 6 4 4 3 47
45 Lee, Hee-Kwang 4 5 2 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 2 5 3 4 3 46
46 Müller, Michael 4 4 2 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 4 46
47 Niessen, Peter 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 6 4 4 3 4 3 4 3 46
48 Steinhausen, Frank 5 4 3 5 5 5 5 5 3 4 6 5 4 5 3 5 4 4 2 46
49 Degen, Wolfgang 5 5 2 5 6 6 4 5 4 4 7 5 4 4 3 5 3 3 3 45
50 Staphylarakis, Michael 4 5 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 2 5 3 4 4 45
51 Wauters, Gregory 4 5 3 6 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 3 5 2 44
52 Buder, Daniel 4 6 4 4 5 6 6 6 3 5 4 5 6 4 3 5 3 6 3 44
53 Lung, Moritz 4 5 3 4 4 5 3 4 2 4 5 4 4 4 3 4 3 5 3 43
54 Hensel, Ingo 3 5 3 5 6 5 5 4 3 4 6 7 5 4 4 6 3 4 3 43
55 Moersch, Lukas 4 5 3 6 5 5 7 4 4 5 5 6 4 5 4 0 4 5 1 43
56 Bosbach, Andreas 4 5 3 4 6 5 4 4 2 4 5 5 4 4 2 5 3 5 3 43
57 Zhang, Bin 6 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 3 6 3 4 2 42
58 Esch, Roland 4 7 4 5 5 5 5 6 3 4 5 6 4 4 2 5 3 6 3 42
59 Müller, Wolfgang 4 6 3 5 4 5 4 5 3 4 5 6 4 3 3 5 3 6 2 42
60 Rogge, Markus 5 5 3 6 6 5 6 6 3 4 6 5 5 4 3 6 4 4 2 41
61 Urbaniak, Volker 5 5 3 5 6 6 4 6 3 4 6 6 5 6 3 7 3 6 3 41
62 Zink, Marco 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 5 7 4 3 4 5 3 4 3 41
63 Gerbig, Sven 3 5 3 5 5 4 4 7 2 3 6 5 5 4 2 5 3 4 2 39
64 Wurm, Christoph 3 3 3 4 4 6 4 6 3 4 5 4 5 4 4 5 3 6 1 39
65 Zgoll, Roman 5 6 3 5 5 6 4 6 4 5 6 7 5 5 3 5 3 3 2 39
66 Konzorr, Jürgen 5 5 3 5 5 6 5 5 3 4 4 5 5 5 3 7 4 6 2 37
67 Laszczuk, Hans 5 7 2 5 6 7 5 6 4 5 6 6 5 5 3 7 3 5 3 37
68 Knutsen, Anders-Jacob 5 8 3 6 5 6 4 8 3 6 5 8 5 5 3 5 4 5 1 37
69 Böhmer, Janny 5 5 3 5 6 4 5 5 5 5 8 8 4 5 4 6 3 4 1 36
70 Behl, Christian 7 7 3 6 5 5 7 5 4 4 5 4 5 5 3 6 4 5 1 36
71 Reich, Torin 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 2 5 1 36
72 Schwipper, Eckhard 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 6 5 4 4 4 6 3 6 2 35
73 Hidding, Torge 5 5 3 4 5 5 5 4 3 4 5 5 6 5 4 5 4 5 1 35
74 Baars, Michael 7 0 4 6 7 8 5 5 0 4 7 7 5 4 5 6 3 0 1 35
75 Wacker, Joachim 4 4 3 5 7 5 5 0 5 5 6 0 5 4 4 0 4 5 2 35
76 Bernarding, Paul 6 6 3 7 7 6 5 6 6 5 6 7 4 4 4 8 3 5 2 34
77 Schmidt, Stephan 6 5 3 4 6 5 7 7 2 5 0 7 4 6 5 7 2 5 1 34
78 Küppers, Ralf 4 6 3 0 0 5 4 4 4 5 6 5 4 5 4 6 3 6 1 34
79 Ulrich, Neal Leon 4 3 4 4 5 5 5 4 2 4 5 5 0 3 4 3 3 3 1 33
80 Schimpf, Tobias 4 4 3 5 5 7 4 5 3 4 5 5 5 5 3 5 3 6 1 33
81 Roos, Leon 5 5 3 7 4 5 4 5 3 4 5 6 4 4 3 3 2 3 1 33
82 Schmid, Karl-Heinz 4 6 3 5 5 5 4 6 3 3 5 6 5 5 0 6 4 6 1 33
83 Scherer, Franz 4 5 3 6 6 6 5 7 3 5 5 7 3 4 6 5 3 5 1 33
84 Bolhöfer, Matthias 6 7 6 5 7 6 7 7 7 5 6 6 8 5 3 9 3 7 1 32
85 Giesen, Jürgen 5 5 3 6 6 7 5 5 3 4 6 0 5 4 3 6 4 4 1 31
86 Wölm, Carsten 6 8 4 7 6 6 7 7 0 4 6 7 5 7 4 6 3 5 1 30
87 Heuser, Heinz Otto 0 0 3 0 5 7 5 0 6 5 0 0 4 5 4 0 4 6 1 30
88 Nell-Kardes, Oliver 8 6 3 8 7 6 5 8 6 7 6 7 5 7 5 9 6 5 1 30
89 Moersch, Helmut 5 6 3 7 6 7 4 7 0 5 7 7 5 5 5 6 4 7 1 29
90 Salewski, Ronald 6 7 4 7 7 6 5 5 5 0 0 6 5 5 2 6 3 0 1 29
91 Roos, Martin 5 5 3 7 5 5 5 7 4 5 6 7 4 5 3 6 3 5 2 29
92 Kessler, Andreas 5 6 2 6 5 0 5 0 0 5 6 0 5 0 3 0 0 6 1 29
93 Calzolari, Alessandro 5 7 4 0 6 6 5 6 5 5 0 5 4 5 3 7 4 0 1 29
94 Mousavi, Amin 7 0 3 6 6 5 4 7 4 4 5 0 5 3 3 0 4 6 1 29
95 Querbach, Jürgen 4 6 3 6 0 6 5 6 3 3 6 6 4 5 4 7 3 0 1 29
96 Fuchs, Stephan 6 6 4 0 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5 3 7 4 3 1 28
97 Haasenleder, Oliver 0 0 3 4 0 0 4 6 0 0 6 7 3 6 2 0 3 0 1 28
98 Dietrich, Moritz 4 8 4 5 8 5 5 5 5 4 4 6 4 4 3 8 4 6 1 26
99 Wondrich, Holger 0 7 4 6 7 6 4 7 5 0 7 0 5 0 4 6 5 0 1 26
100 Garbsch, Matthias 4 8 4 7 6 7 5 7 6 4 6 6 6 5 4 7 3 7 1 24
101 Heyne, Hans-Jürgen 4 7 3 7 7 7 0 8 0 5 5 7 5 4 4 7 3 8 1 24
102 Vranken, Joachim 6 0 5 5 6 0 4 0 0 5 7 6 4 6 5 7 3 5 1 24
103 Wolff, Heinrich 6 8 4 7 8 6 7 10 3 6 9 8 4 6 6 6 6 7 1 24
104 Dinter, Thomas 0 6 3 0 6 7 5 7 6 0 7 0 0 6 5 7 4 7 1 23
105 Yang, Chun Mo 5 6 4 5 5 5 4 8 5 5 8 9 5 5 5 8 4 6 1 21
106 Hill, Johannes 8 9 3 0 8 0 8 5 0 6 9 0 0 0 3 9 6 0 1 17
1
OUT
4 5 2 4 5 5 5 4 3
IN
4 6 5 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
63
2
OUT
4 5 2 5 5 4 4 5 3
IN
3 3 5 4 4 2 6 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
62
3
OUT
5 5 3 5 5 5 5 4 4
IN
4 6 5 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
61
4
OUT
4 5 2 5 4 5 3 5 3
IN
4 5 5 3 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
60
5
OUT
4 6 3 5 6 5 5 6 4
IN
5 5 6 5 5 4 6 4 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
59
6
OUT
4 5 2 4 4 4 4 4 3
IN
2 5 4 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
58
7
OUT
3 4 2 4 3 4 3 3 2
IN
3 4 4 4 3 2 5 3 3
Anzahl Spiele:
15
Gesamtergebnis:
58
8
OUT
2 3 2 3 4 3 3 4 2
IN
3 4 4 3 3 3 4 2 3
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
58
9
OUT
4 5 2 4 5 4 4 5 2
IN
4 5 6 4 3 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
58
10
OUT
4 5 3 4 5 4 4 4 3
IN
3 5 5 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
57
11
OUT
4 5 3 5 5 5 4 5 2
IN
3 4 5 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
56
12
OUT
3 4 2 4 4 3 3 3 2
IN
3 4 3 3 3 3 3 2 3
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
55
13
OUT
3 4 2 3 4 5 4 5 3
IN
3 4 4 4 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
55
14
OUT
3 4 3 4 4 5 3 4 3
IN
4 5 5 4 3 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
55
15
OUT
4 5 3 3 6 5 4 5 3
IN
3 5 4 3 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
55
16
OUT
3 5 3 4 5 4 4 4 2
IN
3 5 4 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
54
17
OUT
4 5 3 4 5 5 4 4 3
IN
3 5 6 3 3 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
54
18
OUT
3 4 3 4 4 4 4 4 3
IN
3 4 5 4 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
54
19
OUT
5 4 2 4 4 5 4 4 2
IN
3 4 4 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
53
20
OUT
3 4 2 4 4 4 3 5 2
IN
4 6 5 4 4 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
53
21
OUT
3 4 2 3 4 3 4 4 3
IN
3 4 5 4 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
53
22
OUT
4 5 2 4 5 4 3 5 3
IN
4 4 4 4 3 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
14
Gesamtergebnis:
52
23
OUT
4 5 3 4 5 4 4 4 3
IN
3 5 5 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
52
24
OUT
3 4 2 5 5 4 4 5 2
IN
4 5 4 4 4 2 4 2 3
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
52
25
OUT
4 5 3 4 4 4 3 3 2
IN
4 4 4 3 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
51
26
OUT
3 4 2 4 4 4 3 4 3
IN
4 5 4 4 4 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
51
27
OUT
4 6 2 5 5 5 4 5 2
IN
3 6 5 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
51
28
OUT
4 5 2 4 5 4 4 5 3
IN
4 4 5 4 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
51
29
OUT
3 4 3 4 5 3 4 5 3
IN
3 5 4 4 4 3 4 2 3
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
51
30
OUT
4 4 2 4 4 5 3 3 3
IN
3 4 4 3 3 2 4 2 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
51
31
OUT
4 4 3 4 5 4 3 4 2
IN
2 5 5 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
51
32
OUT
5 5 4 6 6 6 4 6 3
IN
5 6 6 5 4 4 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
50
33
OUT
4 5 3 4 5 5 3 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
49
34
OUT
5 5 3 4 5 6 4 5 4
IN
4 5 5 4 4 2 6 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
49
35
OUT
4 5 2 5 5 5 4 6 3
IN
3 6 5 5 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
49
36
OUT
5 4 2 4 6 5 4 5 4
IN
4 5 6 3 4 1 4 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
37
OUT
4 5 3 5 5 4 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
38
OUT
5 6 3 5 5 5 4 6 5
IN
4 4 5 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
48
39
OUT
4 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
48
40
OUT
4 5 2 5 4 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
48
41
OUT
5 6 3 5 5 6 4 4 4
IN
3 5 6 5 5 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
48
42
OUT
4 5 3 4 5 4 4 4 3
IN
4 5 5 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
47
43
OUT
5 4 4 6 4 6 5 6 3
IN
4 6 6 3 4 2 4 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
47
44
OUT
4 6 3 4 5 5 5 5 3
IN
4 6 5 4 4 4 6 4 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
47
45
OUT
4 5 2 5 4 4 4 5 3
IN
4 5 4 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
46
46
OUT
4 4 2 4 5 5 4 5 4
IN
3 5 5 4 4 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
46
47
OUT
3 3 3 3 4 4 4 4 3
IN
5 5 6 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
46
48
OUT
5 4 3 5 5 5 5 5 3
IN
4 6 5 4 5 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
46
49
OUT
5 5 2 5 6 6 4 5 4
IN
4 7 5 4 4 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
45
50
OUT
4 5 3 4 4 4 5 5 3
IN
3 4 4 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
45
51
OUT
4 5 3 6 4 5 4 5 3
IN
5 5 5 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
44
52
OUT
4 6 4 4 5 6 6 6 3
IN
5 4 5 6 4 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
44
53
OUT
4 5 3 4 4 5 3 4 2
IN
4 5 4 4 4 3 4 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
54
OUT
3 5 3 5 6 5 5 4 3
IN
4 6 7 5 4 4 6 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
55
OUT
4 5 3 6 5 5 7 4 4
IN
5 5 6 4 5 4 0 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
43
56
OUT
4 5 3 4 6 5 4 4 2
IN
4 5 5 4 4 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
57
OUT
6 5 3 5 5 5 5 5 3
IN
4 5 5 5 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
42
58
OUT
4 7 4 5 5 5 5 6 3
IN
4 5 6 4 4 2 5 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
42
59
OUT
4 6 3 5 4 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 3 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
42
60
OUT
5 5 3 6 6 5 6 6 3
IN
4 6 5 5 4 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
41
61
OUT
5 5 3 5 6 6 4 6 3
IN
4 6 6 5 6 3 7 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
41
62
OUT
4 5 3 4 4 4 3 4 3
IN
3 5 7 4 3 4 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
41
63
OUT
3 5 3 5 5 4 4 7 2
IN
3 6 5 5 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
39
64
OUT
3 3 3 4 4 6 4 6 3
IN
4 5 4 5 4 4 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
39
65
OUT
5 6 3 5 5 6 4 6 4
IN
5 6 7 5 5 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
39
66
OUT
5 5 3 5 5 6 5 5 3
IN
4 4 5 5 5 3 7 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
37
67
OUT
5 7 2 5 6 7 5 6 4
IN
5 6 6 5 5 3 7 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
37
68
OUT
5 8 3 6 5 6 4 8 3
IN
6 5 8 5 5 3 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
37
69
OUT
5 5 3 5 6 4 5 5 5
IN
5 8 8 4 5 4 6 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
36
70
OUT
7 7 3 6 5 5 7 5 4
IN
4 5 4 5 5 3 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
36
71
OUT
5 4 4 5 4 5 4 5 3
IN
5 5 5 4 4 3 5 2 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
36
72
OUT
5 5 3 5 5 5 4 5 4
IN
4 6 5 4 4 4 6 3 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
35
73
OUT
5 5 3 4 5 5 5 4 3
IN
4 5 5 6 5 4 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
74
OUT
7 0 4 6 7 8 5 5 0
IN
4 7 7 5 4 5 6 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
75
OUT
4 4 3 5 7 5 5 0 5
IN
5 6 0 5 4 4 0 4 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
35
76
OUT
6 6 3 7 7 6 5 6 6
IN
5 6 7 4 4 4 8 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
34
77
OUT
6 5 3 4 6 5 7 7 2
IN
5 0 7 4 6 5 7 2 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
34
78
OUT
4 6 3 0 0 5 4 4 4
IN
5 6 5 4 5 4 6 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
34
79
OUT
4 3 4 4 5 5 5 4 2
IN
4 5 5 0 3 4 3 3 3
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
80
OUT
4 4 3 5 5 7 4 5 3
IN
4 5 5 5 5 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
81
OUT
5 5 3 7 4 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 4 3 3 2 3
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
82
OUT
4 6 3 5 5 5 4 6 3
IN
3 5 6 5 5 0 6 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
83
OUT
4 5 3 6 6 6 5 7 3
IN
5 5 7 3 4 6 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
84
OUT
6 7 6 5 7 6 7 7 7
IN
5 6 6 8 5 3 9 3 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
32
85
OUT
5 5 3 6 6 7 5 5 3
IN
4 6 0 5 4 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
31
86
OUT
6 8 4 7 6 6 7 7 0
IN
4 6 7 5 7 4 6 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
87
OUT
0 0 3 0 5 7 5 0 6
IN
5 0 0 4 5 4 0 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
88
OUT
8 6 3 8 7 6 5 8 6
IN
7 6 7 5 7 5 9 6 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
89
OUT
5 6 3 7 6 7 4 7 0
IN
5 7 7 5 5 5 6 4 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
90
OUT
6 7 4 7 7 6 5 5 5
IN
0 0 6 5 5 2 6 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
91
OUT
5 5 3 7 5 5 5 7 4
IN
5 6 7 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
29
92
OUT
5 6 2 6 5 0 5 0 0
IN
5 6 0 5 0 3 0 0 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
93
OUT
5 7 4 0 6 6 5 6 5
IN
5 0 5 4 5 3 7 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
94
OUT
7 0 3 6 6 5 4 7 4
IN
4 5 0 5 3 3 0 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
95
OUT
4 6 3 6 0 6 5 6 3
IN
3 6 6 4 5 4 7 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
96
OUT
6 6 4 0 6 6 6 5 5
IN
6 6 5 5 5 3 7 4 3
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
28
97
OUT
0 0 3 4 0 0 4 6 0
IN
0 6 7 3 6 2 0 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
28
98
OUT
4 8 4 5 8 5 5 5 5
IN
4 4 6 4 4 3 8 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
99
OUT
0 7 4 6 7 6 4 7 5
IN
0 7 0 5 0 4 6 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
100
OUT
4 8 4 7 6 7 5 7 6
IN
4 6 6 6 5 4 7 3 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
101
OUT
4 7 3 7 7 7 0 8 0
IN
5 5 7 5 4 4 7 3 8
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
102
OUT
6 0 5 5 6 0 4 0 0
IN
5 7 6 4 6 5 7 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
103
OUT
6 8 4 7 8 6 7 10 3
IN
6 9 8 4 6 6 6 6 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
104
OUT
0 6 3 0 6 7 5 7 6
IN
0 7 0 0 6 5 7 4 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
23
105
OUT
5 6 4 5 5 5 4 8 5
IN
5 8 9 5 5 5 8 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
21
106
OUT
8 9 3 0 8 0 8 5 0
IN
6 9 0 0 0 3 9 6 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
17

ClubWebMan® Eclectic+Race 3.1.7 © 2014 - 2021 GKMB GmbH Professional Internet Business Services

  So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist.

Maskenpflicht im Kölner Golfclub

Ab Montag, den 07. Juni 2021

Liebe Mitglieder,

wir lockern die Maskenpflicht. Ab sofort besteht die Maskenpflicht auf unserer gesamten Anlage NUR noch in geschlossenen Räumen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Verständnis.

Ihr

Kölner Golfclub Team