Eclectic

Rang Spieler(innen) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anzahl Spiele Gesamtergebnis
Netto
1 Reimer, Jörg 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 12 60
2 Aslan, Hasan 3 5 2 3 4 5 3 4 2 3 4 4 3 3 2 4 2 4 16 60
3 Heyne, Hans-Jürgen 4 5 2 4 5 6 4 4 3 4 5 6 5 3 3 5 3 4 10 59
4 Urbaniak, Volker 4 5 2 5 5 5 4 5 2 3 5 5 4 4 2 5 3 3 17 59
5 Gödderz, Josef 4 3 2 5 4 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 13 58
6 Konzorr, Ben 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 4 4 3 3 2 4 2 3 11 57
7 Schmitz, Fabio 3 3 2 3 4 4 3 4 2 2 4 4 2 3 2 3 2 3 9 57
8 Röhrig, Markus 3 4 2 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 2 4 3 4 10 56
9 Scholz, Tobias 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 2 5 2 4 7 56
10 Gerbig, Sven 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 15 56
11 Frahm, Peter 3 4 2 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 2 3 14 56
12 Schwipper, Eckhard 4 5 2 5 4 5 3 4 2 4 5 5 4 3 3 4 2 4 13 55
13 Schmitz, Wilfried 3 5 2 4 4 5 3 5 2 4 4 5 3 4 3 4 3 3 11 55
14 Beckmann, Thomas 4 6 3 6 5 6 4 7 4 4 8 6 5 5 3 5 4 5 4 55
15 Körner, Klaus 3 5 2 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 2 4 3 4 16 55
16 Fiege, Jürgen 4 5 2 4 4 5 4 4 3 4 5 5 3 3 2 5 3 5 14 53
17 Blasshofer, Sebastian 4 5 2 5 5 5 3 5 3 5 5 4 4 4 2 5 3 4 10 53
18 Straube, Thomas 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 2 5 3 4 13 53
19 Tannen, Carlheinz 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 5 5 4 3 3 5 2 4 10 53
20 Luckmann, Stefan 5 4 2 4 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 4 3 4 6 53
21 Ulrich, Neal Leon 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 5 52
22 Jakubek, Julius 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3 4 8 52
23 Lösken, Rainer 4 5 3 5 4 5 3 5 3 4 5 5 4 4 3 6 3 4 7 52
24 Paech, Dr. Joachim 4 5 2 5 5 5 4 5 3 4 4 6 3 4 3 5 3 5 10 52
25 Römer, Rainer 4 5 2 4 5 5 4 4 3 4 6 7 4 4 2 5 3 6 6 51
26 Driver, Oliver 5 4 2 4 5 6 4 6 3 4 7 6 4 4 3 7 2 4 4 50
27 Tolkmitt, Ulrich 4 5 2 5 5 5 4 5 3 4 6 6 4 4 3 5 3 4 5 49
28 Hidding, Torge 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 5 5 4 3 3 5 3 4 5 49
29 Müller, Wolfgang 5 5 3 6 5 5 5 5 3 4 6 4 4 5 3 6 3 5 3 49
30 Waraczewski, Matthias 4 5 3 4 4 5 4 5 3 4 5 5 3 3 2 5 3 4 4 49
31 Frechen, Fabian 4 6 2 6 6 6 4 7 3 4 5 6 4 5 3 7 3 5 3 48
32 Lee, Sang-Cheal 4 6 2 5 5 5 3 5 2 4 6 5 4 3 3 5 2 4 6 48
33 Görmen, Zülfikar 4 6 3 5 4 5 2 5 4 5 5 5 4 4 3 6 3 4 3 48
34 Orthen, Peter 4 6 3 6 6 6 4 5 3 4 6 5 5 5 3 6 3 6 6 47
35 Hilgenstock, Marc 4 6 3 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 3 5 2 47
36 Knutsen, Anders-Jacob 6 5 3 6 5 6 3 8 4 5 6 7 4 4 3 6 3 6 3 47
37 Jung, Jens 5 5 3 5 5 4 3 4 2 4 5 6 4 4 2 5 3 4 3 46
38 Böckmann, Andre 4 5 3 5 5 6 3 6 3 3 5 4 4 4 3 5 3 4 4 46
39 Van Hasselt, Michael 4 7 3 6 5 6 4 4 3 3 5 5 4 3 2 5 4 4 4 46
40 Staphylarakis, Michael 4 5 2 3 4 5 3 4 3 4 6 4 4 4 3 5 2 5 3 45
41 Geisbüsch, Jürgen 4 5 3 4 5 5 3 7 4 4 5 5 4 3 2 5 3 5 2 45
42 Meganck, Luc 4 5 2 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 6 3 4 4 44
43 Laszczuk, Hans 5 6 2 5 5 4 4 5 4 4 6 6 4 4 4 6 4 4 5 44
44 Grefenstein, Ralf 4 4 3 6 5 4 4 7 3 4 4 6 5 4 3 5 3 4 3 44
45 Albrechts, Ingo 4 6 2 4 4 4 4 5 3 3 5 6 4 4 3 5 3 6 3 44
46 Bosbach, Andreas 4 4 3 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 43
47 Waier, Reinhard 4 4 3 4 4 5 4 6 3 4 6 5 4 4 3 4 3 4 2 42
48 Hinrichsen, Boy Peter 5 4 3 6 6 6 4 7 3 4 7 6 4 6 4 5 5 6 2 42
49 Brost, Oliver 3 8 5 6 5 7 5 6 3 4 7 7 7 5 4 6 4 8 3 42
50 Beissmann, Peter 5 5 2 5 5 6 4 5 3 4 6 6 4 5 4 5 3 6 3 41
51 Hamacher, Josch 4 6 4 5 5 5 5 6 3 4 5 6 4 5 4 5 0 5 2 41
52 Hoffmann, Andreas 4 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 3 6 3 7 3 41
53 Hedke, Ralph 4 6 3 5 5 5 4 5 3 4 6 5 4 5 4 6 3 4 3 40
54 Konzorr, Jürgen 5 5 2 5 5 5 6 5 3 5 5 6 3 6 4 6 4 5 1 39
55 Park, Jong Cheol 4 5 3 4 5 6 3 5 4 4 5 5 4 4 3 6 4 4 3 39
56 Zgoll, Roman 5 6 2 6 6 6 6 6 3 4 6 7 4 4 5 7 3 4 2 38
57 Girkes-Schmitt, Ernst 4 7 4 8 9 5 4 7 5 6 6 5 6 5 4 9 6 6 2 37
58 Matthias, Bastian 4 6 3 6 8 7 4 7 5 5 5 7 6 5 3 6 5 0 1 37
59 Reiter, Wilfried 4 6 3 5 5 5 4 5 4 4 7 7 4 5 2 5 3 9 2 36
60 Eichler, Stephan 7 6 2 7 8 6 5 7 7 4 7 5 4 5 3 0 4 5 1 36
61 Begemann, Hanns-Friedrich 5 7 4 6 7 7 5 5 0 5 9 6 4 5 4 7 6 4 1 36
62 Hironimus, Frank 0 5 3 6 6 5 4 5 4 4 0 6 4 5 3 6 4 5 1 35
63 Fischer, Achim 5 6 3 6 6 5 5 0 3 5 6 5 4 4 2 5 3 5 1 35
64 Than, Dinh Quang 0 0 3 9 6 9 4 7 7 5 8 7 4 7 5 7 4 0 1 35
65 Lee, Hee-Kwang 4 6 3 5 4 5 4 5 4 5 6 6 4 4 3 5 3 5 1 34
66 Koch, Bernd 6 7 5 7 7 6 6 6 4 7 6 6 8 7 6 9 4 9 1 34
67 Hövel, Felix 0 0 4 5 5 6 0 7 4 5 6 6 6 5 6 7 5 7 2 34
68 Rogge, Markus 4 6 3 6 7 6 6 5 4 4 6 5 5 5 4 7 5 7 1 33
69 Salewski, Ronald 7 7 4 7 6 0 5 7 6 4 8 5 6 5 3 7 4 6 2 33
70 Reinl, Hans Christian 6 8 4 5 6 6 6 0 5 7 8 8 4 6 5 6 4 6 1 33
71 Mosen, Marcus 5 7 6 7 5 9 5 6 9 5 6 6 8 6 3 8 5 6 1 32
72 Schneider, Roland 4 5 5 5 4 5 5 6 3 5 7 5 4 5 3 6 3 7 1 32
73 Schmidt, Jan 5 5 3 4 4 5 6 5 5 3 6 4 4 4 5 4 3 4 1 31
74 Schütt, Thomas 6 5 2 6 5 7 5 6 4 0 0 5 5 5 4 6 5 0 2 31
75 Schmid, Karl-Heinz 5 0 3 4 5 4 5 0 3 4 5 6 5 4 4 5 3 5 1 31
76 Hoffmann, Ralf 5 8 3 5 4 7 4 5 4 8 6 0 5 4 4 6 4 5 1 30
77 Schmitz, Dr. Jürgen 6 0 3 6 6 5 0 5 5 4 6 0 5 5 4 5 3 5 1 30
78 Fuchs, Stephan 4 5 4 5 7 7 4 6 3 4 8 6 4 6 4 6 0 5 1 28
79 Hermsen, Walter 4 6 4 6 7 5 5 4 4 5 6 6 3 5 3 6 5 6 1 27
80 Dietrich, Moritz 3 0 0 4 5 5 5 5 2 0 5 5 5 0 4 0 5 0 1 27
81 Schuchardt, Hannes 5 5 4 5 5 6 4 6 4 4 5 5 6 5 3 5 6 4 1 27
82 Darius, Winfried 6 5 3 0 5 6 7 7 3 5 6 6 4 5 3 6 4 5 1 26
83 Freiesleben, Kilian 5 6 4 6 0 7 5 7 3 0 0 6 6 5 4 7 4 0 1 26
84 Scherer, Franz 5 6 5 6 6 6 5 6 5 5 8 6 6 6 3 6 0 0 1 26
85 Walschburger, Hermann 6 7 3 0 6 7 0 6 3 6 6 0 6 0 5 5 0 4 1 24
86 Alex, Friedhelm 6 8 2 7 6 6 5 6 4 4 6 7 5 5 5 8 5 8 1 23
87 Lürwer, Christian 5 5 3 6 0 6 0 5 0 4 0 0 6 4 4 0 2 5 1 23
88 Konstanzer, Dr. Michael 0 5 2 0 0 4 0 0 3 0 4 0 5 4 3 5 3 0 1 22
89 Rohr, Christoph 6 6 4 5 5 5 4 7 3 0 0 7 0 5 5 0 4 0 1 20
90 Raumann, Alexander 8 0 0 0 7 6 6 7 7 7 0 0 7 0 0 5 5 0 1 14
91 Nast, Christopher 0 0 0 0 9 6 0 0 0 7 0 0 6 0 4 0 5 0 1 14
1
OUT
4 4 2 4 4 4 4 4 3
IN
3 4 4 3 3 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
60
2
OUT
3 5 2 3 4 5 3 4 2
IN
3 4 4 3 3 2 4 2 4
Anzahl Spiele:
16
Gesamtergebnis:
60
3
OUT
4 5 2 4 5 6 4 4 3
IN
4 5 6 5 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
59
4
OUT
4 5 2 5 5 5 4 5 2
IN
3 5 5 4 4 2 5 3 3
Anzahl Spiele:
17
Gesamtergebnis:
59
5
OUT
4 3 2 5 4 4 3 5 3
IN
4 4 4 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
58
6
OUT
3 3 2 3 3 3 2 4 2
IN
3 4 4 3 3 2 4 2 3
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
57
7
OUT
3 3 2 3 4 4 3 4 2
IN
2 4 4 2 3 2 3 2 3
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
57
8
OUT
3 4 2 4 4 4 3 4 2
IN
2 4 4 3 3 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
56
9
OUT
3 3 2 4 3 4 3 4 3
IN
3 4 4 2 3 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
56
10
OUT
3 4 2 4 3 3 3 3 3
IN
3 4 3 3 3 3 4 2 4
Anzahl Spiele:
15
Gesamtergebnis:
56
11
OUT
3 4 2 3 3 4 3 4 2
IN
4 4 4 4 3 3 4 2 3
Anzahl Spiele:
14
Gesamtergebnis:
56
12
OUT
4 5 2 5 4 5 3 4 2
IN
4 5 5 4 3 3 4 2 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
55
13
OUT
3 5 2 4 4 5 3 5 2
IN
4 4 5 3 4 3 4 3 3
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
55
14
OUT
4 6 3 6 5 6 4 7 4
IN
4 8 6 5 5 3 5 4 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
55
15
OUT
3 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
16
Gesamtergebnis:
55
16
OUT
4 5 2 4 4 5 4 4 3
IN
4 5 5 3 3 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
14
Gesamtergebnis:
53
17
OUT
4 5 2 5 5 5 3 5 3
IN
5 5 4 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
53
18
OUT
3 4 2 4 4 4 4 4 3
IN
3 4 5 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
53
19
OUT
4 4 2 4 4 4 3 4 3
IN
3 5 5 4 3 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
53
20
OUT
5 4 2 4 4 4 3 4 3
IN
3 5 4 3 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
53
21
OUT
3 3 2 3 4 3 4 4 3
IN
3 3 4 4 3 2 4 3 3
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
52
22
OUT
4 4 2 4 4 4 3 4 3
IN
4 5 3 3 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
52
23
OUT
4 5 3 5 4 5 3 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
52
24
OUT
4 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 4 6 3 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
52
25
OUT
4 5 2 4 5 5 4 4 3
IN
4 6 7 4 4 2 5 3 6
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
51
26
OUT
5 4 2 4 5 6 4 6 3
IN
4 7 6 4 4 3 7 2 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
50
27
OUT
4 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 6 6 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
28
OUT
4 4 3 4 4 4 3 5 3
IN
3 5 5 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
29
OUT
5 5 3 6 5 5 5 5 3
IN
4 6 4 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
49
30
OUT
4 5 3 4 4 5 4 5 3
IN
4 5 5 3 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
49
31
OUT
4 6 2 6 6 6 4 7 3
IN
4 5 6 4 5 3 7 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
48
32
OUT
4 6 2 5 5 5 3 5 2
IN
4 6 5 4 3 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
48
33
OUT
4 6 3 5 4 5 2 5 4
IN
5 5 5 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
48
34
OUT
4 6 3 6 6 6 4 5 3
IN
4 6 5 5 5 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
47
35
OUT
4 6 3 5 4 4 5 5 3
IN
5 5 5 5 4 4 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
47
36
OUT
6 5 3 6 5 6 3 8 4
IN
5 6 7 4 4 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
47
37
OUT
5 5 3 5 5 4 3 4 2
IN
4 5 6 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
46
38
OUT
4 5 3 5 5 6 3 6 3
IN
3 5 4 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
46
39
OUT
4 7 3 6 5 6 4 4 3
IN
3 5 5 4 3 2 5 4 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
46
40
OUT
4 5 2 3 4 5 3 4 3
IN
4 6 4 4 4 3 5 2 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
45
41
OUT
4 5 3 4 5 5 3 7 4
IN
4 5 5 4 3 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
45
42
OUT
4 5 2 4 5 5 4 5 3
IN
4 4 5 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
44
43
OUT
5 6 2 5 5 4 4 5 4
IN
4 6 6 4 4 4 6 4 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
44
44
OUT
4 4 3 6 5 4 4 7 3
IN
4 4 6 5 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
44
45
OUT
4 6 2 4 4 4 4 5 3
IN
3 5 6 4 4 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
44
46
OUT
4 4 3 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
43
47
OUT
4 4 3 4 4 5 4 6 3
IN
4 6 5 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
42
48
OUT
5 4 3 6 6 6 4 7 3
IN
4 7 6 4 6 4 5 5 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
42
49
OUT
3 8 5 6 5 7 5 6 3
IN
4 7 7 7 5 4 6 4 8
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
42
50
OUT
5 5 2 5 5 6 4 5 3
IN
4 6 6 4 5 4 5 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
41
51
OUT
4 6 4 5 5 5 5 6 3
IN
4 5 6 4 5 4 5 0 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
41
52
OUT
4 5 3 5 5 5 5 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 6 3 7
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
41
53
OUT
4 6 3 5 5 5 4 5 3
IN
4 6 5 4 5 4 6 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
40
54
OUT
5 5 2 5 5 5 6 5 3
IN
5 5 6 3 6 4 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
39
55
OUT
4 5 3 4 5 6 3 5 4
IN
4 5 5 4 4 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
39
56
OUT
5 6 2 6 6 6 6 6 3
IN
4 6 7 4 4 5 7 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
38
57
OUT
4 7 4 8 9 5 4 7 5
IN
6 6 5 6 5 4 9 6 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
37
58
OUT
4 6 3 6 8 7 4 7 5
IN
5 5 7 6 5 3 6 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
37
59
OUT
4 6 3 5 5 5 4 5 4
IN
4 7 7 4 5 2 5 3 9
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
36
60
OUT
7 6 2 7 8 6 5 7 7
IN
4 7 5 4 5 3 0 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
36
61
OUT
5 7 4 6 7 7 5 5 0
IN
5 9 6 4 5 4 7 6 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
36
62
OUT
0 5 3 6 6 5 4 5 4
IN
4 0 6 4 5 3 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
63
OUT
5 6 3 6 6 5 5 0 3
IN
5 6 5 4 4 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
64
OUT
0 0 3 9 6 9 4 7 7
IN
5 8 7 4 7 5 7 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
65
OUT
4 6 3 5 4 5 4 5 4
IN
5 6 6 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
34
66
OUT
6 7 5 7 7 6 6 6 4
IN
7 6 6 8 7 6 9 4 9
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
34
67
OUT
0 0 4 5 5 6 0 7 4
IN
5 6 6 6 5 6 7 5 7
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
34
68
OUT
4 6 3 6 7 6 6 5 4
IN
4 6 5 5 5 4 7 5 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
69
OUT
7 7 4 7 6 0 5 7 6
IN
4 8 5 6 5 3 7 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
33
70
OUT
6 8 4 5 6 6 6 0 5
IN
7 8 8 4 6 5 6 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
71
OUT
5 7 6 7 5 9 5 6 9
IN
5 6 6 8 6 3 8 5 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
32
72
OUT
4 5 5 5 4 5 5 6 3
IN
5 7 5 4 5 3 6 3 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
32
73
OUT
5 5 3 4 4 5 6 5 5
IN
3 6 4 4 4 5 4 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
31
74
OUT
6 5 2 6 5 7 5 6 4
IN
0 0 5 5 5 4 6 5 0
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
31
75
OUT
5 0 3 4 5 4 5 0 3
IN
4 5 6 5 4 4 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
31
76
OUT
5 8 3 5 4 7 4 5 4
IN
8 6 0 5 4 4 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
77
OUT
6 0 3 6 6 5 0 5 5
IN
4 6 0 5 5 4 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
78
OUT
4 5 4 5 7 7 4 6 3
IN
4 8 6 4 6 4 6 0 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
28
79
OUT
4 6 4 6 7 5 5 4 4
IN
5 6 6 3 5 3 6 5 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
27
80
OUT
3 0 0 4 5 5 5 5 2
IN
0 5 5 5 0 4 0 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
27
81
OUT
5 5 4 5 5 6 4 6 4
IN
4 5 5 6 5 3 5 6 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
27
82
OUT
6 5 3 0 5 6 7 7 3
IN
5 6 6 4 5 3 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
83
OUT
5 6 4 6 0 7 5 7 3
IN
0 0 6 6 5 4 7 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
84
OUT
5 6 5 6 6 6 5 6 5
IN
5 8 6 6 6 3 6 0 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
85
OUT
6 7 3 0 6 7 0 6 3
IN
6 6 0 6 0 5 5 0 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
86
OUT
6 8 2 7 6 6 5 6 4
IN
4 6 7 5 5 5 8 5 8
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
23
87
OUT
5 5 3 6 0 6 0 5 0
IN
4 0 0 6 4 4 0 2 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
23
88
OUT
0 5 2 0 0 4 0 0 3
IN
0 4 0 5 4 3 5 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
22
89
OUT
6 6 4 5 5 5 4 7 3
IN
0 0 7 0 5 5 0 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
20
90
OUT
8 0 0 0 7 6 6 7 7
IN
7 0 0 7 0 0 5 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
14
91
OUT
0 0 0 0 9 6 0 0 0
IN
7 0 0 6 0 4 0 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
14

ClubWebMan® Eclectic+Race 2.2.3 © 2014 - 2018 GKMB GmbH Professional Internet Business Services

  So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (10) noch nicht erreicht ist.