Eclectic

Rang Spieler(innen) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anzahl Spiele Gesamtergebnis
Netto
1 Duong, Duc Minh 4 5 2 4 5 5 5 4 3 4 6 5 3 4 3 5 3 4 10 63
2 Harf, Steffen 4 5 2 5 5 4 4 5 3 3 3 5 4 4 2 6 3 4 8 62
3 Wippermann, Johannes 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 6 5 3 4 3 5 3 4 6 61
4 Driver, Oliver 4 5 2 5 4 5 3 5 3 4 5 5 3 3 3 5 3 4 13 60
5 Koch, Josef 4 6 3 5 6 5 5 6 4 5 5 6 5 5 4 6 4 5 4 59
6 Tolkmitt, Ulrich 4 5 2 4 4 4 4 4 3 2 5 4 4 4 3 4 3 4 10 58
7 Böckmann, Andre 3 4 2 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 2 5 3 3 15 58
8 Fingerhuth, Benjamin 2 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 11 58
9 Demandt, Sven 4 5 2 4 5 4 4 5 2 4 5 6 4 3 2 5 3 5 13 58
10 Gödderz, Josef 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 3 3 5 3 4 11 57
11 Körner, Klaus 4 5 3 5 5 5 4 5 2 3 4 5 4 3 2 5 3 4 13 56
12 Scholz, Tobias 3 4 2 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 10 55
13 Schmitz, Wilfried 3 4 2 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 2 5 2 4 11 55
14 Reimer, Jörg 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 5 5 4 3 2 5 2 4 8 55
15 Gallois, Johannes 4 5 3 3 6 5 4 5 3 3 5 4 3 3 2 5 3 4 8 55
16 Ghazarian, Hamaz 3 5 3 4 5 4 4 4 2 3 5 4 4 3 2 5 3 4 12 54
17 Lösken, Rainer 4 5 3 4 5 5 4 4 3 3 5 6 3 3 3 5 3 3 10 54
18 Van Hasselt, Michael 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4 7 54
19 Blume, Thomas 5 4 2 4 4 5 4 4 2 3 4 4 4 3 2 5 3 4 7 53
20 Hironimus, Frank 3 4 2 4 4 4 3 5 2 4 6 5 4 4 3 5 3 6 4 53
21 Albrechts, Ingo 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4 11 53
22 Fiege, Jürgen 4 5 2 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 3 2 5 2 4 14 52
23 Lee, Sang-Cheal 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 3 2 5 3 4 8 52
24 Straube, Thomas 3 4 2 5 5 4 4 5 2 4 5 4 4 4 2 4 2 3 8 52
25 Röhrig, Markus 4 5 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 2 5 2 4 12 51
26 Meganck, Luc 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 2 4 3 4 10 51
27 Sprenger, Detlef 4 6 2 5 5 5 4 5 2 3 6 5 4 4 3 6 3 4 8 51
28 Schmitz, Michael 4 5 2 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 2 5 2 4 8 51
29 Geisbüsch, Jürgen 3 4 3 4 5 3 4 5 3 3 5 4 4 4 3 4 2 3 8 51
30 Frahm, Peter 4 4 2 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 4 7 51
31 Aslan, Hasan 4 4 3 4 5 4 3 4 2 2 5 5 3 4 2 5 3 4 10 51
32 Schlösser, Udo 5 5 4 6 6 6 4 6 3 5 6 6 5 4 4 5 3 4 4 50
33 Alex, Friedhelm 4 5 3 4 5 5 3 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 7 49
34 Ley, Markus 5 5 3 4 5 6 4 5 4 4 5 5 4 4 2 6 3 5 4 49
35 Hillmann, Wolfgang 4 5 2 5 5 5 4 6 3 3 6 5 5 4 3 6 3 5 4 49
36 Hamacher, Josch 5 4 2 4 6 5 4 5 4 4 5 6 3 4 1 4 3 5 5 49
37 Grieshammer, Daniel 4 5 3 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 3 4 5 49
38 Frechen, Fabian 5 6 3 5 5 5 4 6 5 4 4 5 4 4 2 5 3 4 4 48
39 Römer, Rainer 4 5 2 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 3 6 3 5 7 48
40 Tannen, Carlheinz 4 5 2 5 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 2 4 3 4 3 48
41 Jakubowski, Darius 5 6 3 5 5 6 4 4 4 3 5 6 5 5 3 6 3 6 6 48
42 Hwang, Jong-Taek 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 3 3 5 3 4 5 47
43 Beivers, Herbie 5 4 4 6 4 6 5 6 3 4 6 6 3 4 2 4 3 5 3 47
44 Schmitz, Dr. Jürgen 4 6 3 4 5 5 5 5 3 4 6 5 4 4 4 6 4 4 3 47
45 Lee, Hee-Kwang 4 5 2 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 2 5 3 4 3 46
46 Müller, Michael 4 4 2 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 4 46
47 Niessen, Peter 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 6 4 4 3 4 3 4 3 46
48 Steinhausen, Frank 5 4 3 5 5 5 5 5 3 4 6 5 4 5 3 5 4 4 2 46
49 Degen, Wolfgang 5 5 2 5 6 6 4 5 4 4 7 5 4 4 3 5 3 3 3 45
50 Staphylarakis, Michael 4 5 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 2 5 3 4 4 45
51 Wauters, Gregory 4 5 3 6 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 3 5 2 44
52 Buder, Daniel 4 6 4 4 5 6 6 6 3 5 4 5 6 4 3 5 3 6 3 44
53 Lung, Moritz 4 5 3 4 4 5 3 4 2 4 5 4 4 4 3 4 3 5 3 43
54 Hensel, Ingo 3 5 3 5 6 5 5 4 3 4 6 7 5 4 4 6 3 4 3 43
55 Moersch, Lukas 4 5 3 6 5 5 7 4 4 5 5 6 4 5 4 0 4 5 1 43
56 Bosbach, Andreas 4 5 3 4 6 5 4 4 2 4 5 5 4 4 2 5 3 5 3 43
57 Zhang, Bin 6 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 3 6 3 4 2 42
58 Esch, Roland 4 7 4 5 5 5 5 6 3 4 5 6 4 4 2 5 3 6 3 42
59 Müller, Wolfgang 4 6 3 5 4 5 4 5 3 4 5 6 4 3 3 5 3 6 2 42
60 Rogge, Markus 5 5 3 6 6 5 6 6 3 4 6 5 5 4 3 6 4 4 2 41
61 Urbaniak, Volker 5 5 3 5 6 6 4 6 3 4 6 6 5 6 3 7 3 6 3 41
62 Zink, Marco 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 5 7 4 3 4 5 3 4 3 41
63 Gerbig, Sven 3 5 3 5 5 4 4 7 2 3 6 5 5 4 2 5 3 4 2 39
64 Wurm, Christoph 3 3 3 4 4 6 4 6 3 4 5 4 5 4 4 5 3 6 1 39
65 Zgoll, Roman 5 6 3 5 5 6 4 6 4 5 6 7 5 5 3 5 3 3 2 39
66 Konzorr, Jürgen 5 5 3 5 5 6 5 5 3 4 4 5 5 5 3 7 4 6 2 37
67 Laszczuk, Hans 5 7 2 5 6 7 5 6 4 5 6 6 5 5 3 7 3 5 3 37
68 Knutsen, Anders-Jacob 5 8 3 6 5 6 4 8 3 6 5 8 5 5 3 5 4 5 1 37
69 Böhmer, Janny 5 5 3 5 6 4 5 5 5 5 8 8 4 5 4 6 3 4 1 36
70 Behl, Christian 7 7 3 6 5 5 7 5 4 4 5 4 5 5 3 6 4 5 1 36
71 Reich, Torin 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 2 5 1 36
72 Schwipper, Eckhard 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 6 5 4 4 4 6 3 6 2 35
73 Hidding, Torge 5 5 3 4 5 5 5 4 3 4 5 5 6 5 4 5 4 5 1 35
74 Baars, Michael 7 0 4 6 7 8 5 5 0 4 7 7 5 4 5 6 3 0 1 35
75 Wacker, Joachim 4 4 3 5 7 5 5 0 5 5 6 0 5 4 4 0 4 5 2 35
76 Bernarding, Paul 6 6 3 7 7 6 5 6 6 5 6 7 4 4 4 8 3 5 2 34
77 Schmidt, Stephan 6 5 3 4 6 5 7 7 2 5 0 7 4 6 5 7 2 5 1 34
78 Küppers, Ralf 4 6 3 0 0 5 4 4 4 5 6 5 4 5 4 6 3 6 1 34
79 Ulrich, Neal Leon 4 3 4 4 5 5 5 4 2 4 5 5 0 3 4 3 3 3 1 33
80 Schimpf, Tobias 4 4 3 5 5 7 4 5 3 4 5 5 5 5 3 5 3 6 1 33
81 Roos, Leon 5 5 3 7 4 5 4 5 3 4 5 6 4 4 3 3 2 3 1 33
82 Schmid, Karl-Heinz 4 6 3 5 5 5 4 6 3 3 5 6 5 5 0 6 4 6 1 33
83 Scherer, Franz 4 5 3 6 6 6 5 7 3 5 5 7 3 4 6 5 3 5 1 33
84 Bolhöfer, Matthias 6 7 6 5 7 6 7 7 7 5 6 6 8 5 3 9 3 7 1 32
85 Giesen, Jürgen 5 5 3 6 6 7 5 5 3 4 6 0 5 4 3 6 4 4 1 31
86 Wölm, Carsten 6 8 4 7 6 6 7 7 0 4 6 7 5 7 4 6 3 5 1 30
87 Heuser, Heinz Otto 0 0 3 0 5 7 5 0 6 5 0 0 4 5 4 0 4 6 1 30
88 Nell-Kardes, Oliver 8 6 3 8 7 6 5 8 6 7 6 7 5 7 5 9 6 5 1 30
89 Moersch, Helmut 5 6 3 7 6 7 4 7 0 5 7 7 5 5 5 6 4 7 1 29
90 Salewski, Ronald 6 7 4 7 7 6 5 5 5 0 0 6 5 5 2 6 3 0 1 29
91 Roos, Martin 5 5 3 7 5 5 5 7 4 5 6 7 4 5 3 6 3 5 2 29
92 Kessler, Andreas 5 6 2 6 5 0 5 0 0 5 6 0 5 0 3 0 0 6 1 29
93 Calzolari, Alessandro 5 7 4 0 6 6 5 6 5 5 0 5 4 5 3 7 4 0 1 29
94 Mousavi, Amin 7 0 3 6 6 5 4 7 4 4 5 0 5 3 3 0 4 6 1 29
95 Querbach, Jürgen 4 6 3 6 0 6 5 6 3 3 6 6 4 5 4 7 3 0 1 29
96 Fuchs, Stephan 6 6 4 0 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5 3 7 4 3 1 28
97 Haasenleder, Oliver 0 0 3 4 0 0 4 6 0 0 6 7 3 6 2 0 3 0 1 28
98 Dietrich, Moritz 4 8 4 5 8 5 5 5 5 4 4 6 4 4 3 8 4 6 1 26
99 Wondrich, Holger 0 7 4 6 7 6 4 7 5 0 7 0 5 0 4 6 5 0 1 26
100 Garbsch, Matthias 4 8 4 7 6 7 5 7 6 4 6 6 6 5 4 7 3 7 1 24
101 Heyne, Hans-Jürgen 4 7 3 7 7 7 0 8 0 5 5 7 5 4 4 7 3 8 1 24
102 Vranken, Joachim 6 0 5 5 6 0 4 0 0 5 7 6 4 6 5 7 3 5 1 24
103 Wolff, Heinrich 6 8 4 7 8 6 7 10 3 6 9 8 4 6 6 6 6 7 1 24
104 Dinter, Thomas 0 6 3 0 6 7 5 7 6 0 7 0 0 6 5 7 4 7 1 23
105 Yang, Chun Mo 5 6 4 5 5 5 4 8 5 5 8 9 5 5 5 8 4 6 1 21
106 Hill, Johannes 8 9 3 0 8 0 8 5 0 6 9 0 0 0 3 9 6 0 1 17
1
OUT
4 5 2 4 5 5 5 4 3
IN
4 6 5 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
63
2
OUT
4 5 2 5 5 4 4 5 3
IN
3 3 5 4 4 2 6 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
62
3
OUT
5 5 3 5 5 5 5 4 4
IN
4 6 5 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
61
4
OUT
4 5 2 5 4 5 3 5 3
IN
4 5 5 3 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
60
5
OUT
4 6 3 5 6 5 5 6 4
IN
5 5 6 5 5 4 6 4 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
59
6
OUT
4 5 2 4 4 4 4 4 3
IN
2 5 4 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
58
7
OUT
3 4 2 4 3 4 3 3 2
IN
3 4 4 4 3 2 5 3 3
Anzahl Spiele:
15
Gesamtergebnis:
58
8
OUT
2 3 2 3 4 3 3 4 2
IN
3 4 4 3 3 3 4 2 3
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
58
9
OUT
4 5 2 4 5 4 4 5 2
IN
4 5 6 4 3 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
58
10
OUT
4 5 3 4 5 4 4 4 3
IN
3 5 5 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
57
11
OUT
4 5 3 5 5 5 4 5 2
IN
3 4 5 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
56
12
OUT
3 4 2 4 4 3 3 3 2
IN
3 4 3 3 3 3 3 2 3
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
55
13
OUT
3 4 2 3 4 5 4 5 3
IN
3 4 4 4 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
55
14
OUT
3 4 3 4 4 5 3 4 3
IN
4 5 5 4 3 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
55
15
OUT
4 5 3 3 6 5 4 5 3
IN
3 5 4 3 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
55
16
OUT
3 5 3 4 5 4 4 4 2
IN
3 5 4 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
54
17
OUT
4 5 3 4 5 5 4 4 3
IN
3 5 6 3 3 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
54
18
OUT
3 4 3 4 4 4 4 4 3
IN
3 4 5 4 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
54
19
OUT
5 4 2 4 4 5 4 4 2
IN
3 4 4 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
53
20
OUT
3 4 2 4 4 4 3 5 2
IN
4 6 5 4 4 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
53
21
OUT
3 4 2 3 4 3 4 4 3
IN
3 4 5 4 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
53
22
OUT
4 5 2 4 5 4 3 5 3
IN
4 4 4 4 3 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
14
Gesamtergebnis:
52
23
OUT
4 5 3 4 5 4 4 4 3
IN
3 5 5 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
52
24
OUT
3 4 2 5 5 4 4 5 2
IN
4 5 4 4 4 2 4 2 3
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
52
25
OUT
4 5 3 4 4 4 3 3 2
IN
4 4 4 3 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
51
26
OUT
3 4 2 4 4 4 3 4 3
IN
4 5 4 4 4 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
51
27
OUT
4 6 2 5 5 5 4 5 2
IN
3 6 5 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
51
28
OUT
4 5 2 4 5 4 4 5 3
IN
4 4 5 4 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
51
29
OUT
3 4 3 4 5 3 4 5 3
IN
3 5 4 4 4 3 4 2 3
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
51
30
OUT
4 4 2 4 4 5 3 3 3
IN
3 4 4 3 3 2 4 2 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
51
31
OUT
4 4 3 4 5 4 3 4 2
IN
2 5 5 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
51
32
OUT
5 5 4 6 6 6 4 6 3
IN
5 6 6 5 4 4 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
50
33
OUT
4 5 3 4 5 5 3 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
49
34
OUT
5 5 3 4 5 6 4 5 4
IN
4 5 5 4 4 2 6 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
49
35
OUT
4 5 2 5 5 5 4 6 3
IN
3 6 5 5 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
49
36
OUT
5 4 2 4 6 5 4 5 4
IN
4 5 6 3 4 1 4 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
37
OUT
4 5 3 5 5 4 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
38
OUT
5 6 3 5 5 5 4 6 5
IN
4 4 5 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
48
39
OUT
4 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
48
40
OUT
4 5 2 5 4 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
48
41
OUT
5 6 3 5 5 6 4 4 4
IN
3 5 6 5 5 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
48
42
OUT
4 5 3 4 5 4 4 4 3
IN
4 5 5 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
47
43
OUT
5 4 4 6 4 6 5 6 3
IN
4 6 6 3 4 2 4 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
47
44
OUT
4 6 3 4 5 5 5 5 3
IN
4 6 5 4 4 4 6 4 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
47
45
OUT
4 5 2 5 4 4 4 5 3
IN
4 5 4 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
46
46
OUT
4 4 2 4 5 5 4 5 4
IN
3 5 5 4 4 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
46
47
OUT
3 3 3 3 4 4 4 4 3
IN
5 5 6 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
46
48
OUT
5 4 3 5 5 5 5 5 3
IN
4 6 5 4 5 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
46
49
OUT
5 5 2 5 6 6 4 5 4
IN
4 7 5 4 4 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
45
50
OUT
4 5 3 4 4 4 5 5 3
IN
3 4 4 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
45
51
OUT
4 5 3 6 4 5 4 5 3
IN
5 5 5 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
44
52
OUT
4 6 4 4 5 6 6 6 3
IN
5 4 5 6 4 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
44
53
OUT
4 5 3 4 4 5 3 4 2
IN
4 5 4 4 4 3 4 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
54
OUT
3 5 3 5 6 5 5 4 3
IN
4 6 7 5 4 4 6 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
55
OUT
4 5 3 6 5 5 7 4 4
IN
5 5 6 4 5 4 0 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
43
56
OUT
4 5 3 4 6 5 4 4 2
IN
4 5 5 4 4 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
57
OUT
6 5 3 5 5 5 5 5 3
IN
4 5 5 5 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
42
58
OUT
4 7 4 5 5 5 5 6 3
IN
4 5 6 4 4 2 5 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
42
59
OUT
4 6 3 5 4 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 3 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
42
60
OUT
5 5 3 6 6 5 6 6 3
IN
4 6 5 5 4 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
41
61
OUT
5 5 3 5 6 6 4 6 3
IN
4 6 6 5 6 3 7 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
41
62
OUT
4 5 3 4 4 4 3 4 3
IN
3 5 7 4 3 4 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
41
63
OUT
3 5 3 5 5 4 4 7 2
IN
3 6 5 5 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
39
64
OUT
3 3 3 4 4 6 4 6 3
IN
4 5 4 5 4 4 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
39
65
OUT
5 6 3 5 5 6 4 6 4
IN
5 6 7 5 5 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
39
66
OUT
5 5 3 5 5 6 5 5 3
IN
4 4 5 5 5 3 7 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
37
67
OUT
5 7 2 5 6 7 5 6 4
IN
5 6 6 5 5 3 7 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
37
68
OUT
5 8 3 6 5 6 4 8 3
IN
6 5 8 5 5 3 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
37
69
OUT
5 5 3 5 6 4 5 5 5
IN
5 8 8 4 5 4 6 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
36
70
OUT
7 7 3 6 5 5 7 5 4
IN
4 5 4 5 5 3 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
36
71
OUT
5 4 4 5 4 5 4 5 3
IN
5 5 5 4 4 3 5 2 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
36
72
OUT
5 5 3 5 5 5 4 5 4
IN
4 6 5 4 4 4 6 3 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
35
73
OUT
5 5 3 4 5 5 5 4 3
IN
4 5 5 6 5 4 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
74
OUT
7 0 4 6 7 8 5 5 0
IN
4 7 7 5 4 5 6 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
75
OUT
4 4 3 5 7 5 5 0 5
IN
5 6 0 5 4 4 0 4 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
35
76
OUT
6 6 3 7 7 6 5 6 6
IN
5 6 7 4 4 4 8 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
34
77
OUT
6 5 3 4 6 5 7 7 2
IN
5 0 7 4 6 5 7 2 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
34
78
OUT
4 6 3 0 0 5 4 4 4
IN
5 6 5 4 5 4 6 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
34
79
OUT
4 3 4 4 5 5 5 4 2
IN
4 5 5 0 3 4 3 3 3
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
80
OUT
4 4 3 5 5 7 4 5 3
IN
4 5 5 5 5 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
81
OUT
5 5 3 7 4 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 4 3 3 2 3
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
82
OUT
4 6 3 5 5 5 4 6 3
IN
3 5 6 5 5 0 6 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
83
OUT
4 5 3 6 6 6 5 7 3
IN
5 5 7 3 4 6 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
84
OUT
6 7 6 5 7 6 7 7 7
IN
5 6 6 8 5 3 9 3 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
32
85
OUT
5 5 3 6 6 7 5 5 3
IN
4 6 0 5 4 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
31
86
OUT
6 8 4 7 6 6 7 7 0
IN
4 6 7 5 7 4 6 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
87
OUT
0 0 3 0 5 7 5 0 6
IN
5 0 0 4 5 4 0 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
88
OUT
8 6 3 8 7 6 5 8 6
IN
7 6 7 5 7 5 9 6 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
89
OUT
5 6 3 7 6 7 4 7 0
IN
5 7 7 5 5 5 6 4 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
90
OUT
6 7 4 7 7 6 5 5 5
IN
0 0 6 5 5 2 6 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
91
OUT
5 5 3 7 5 5 5 7 4
IN
5 6 7 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
29
92
OUT
5 6 2 6 5 0 5 0 0
IN
5 6 0 5 0 3 0 0 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
93
OUT
5 7 4 0 6 6 5 6 5
IN
5 0 5 4 5 3 7 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
94
OUT
7 0 3 6 6 5 4 7 4
IN
4 5 0 5 3 3 0 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
95
OUT
4 6 3 6 0 6 5 6 3
IN
3 6 6 4 5 4 7 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
96
OUT
6 6 4 0 6 6 6 5 5
IN
6 6 5 5 5 3 7 4 3
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
28
97
OUT
0 0 3 4 0 0 4 6 0
IN
0 6 7 3 6 2 0 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
28
98
OUT
4 8 4 5 8 5 5 5 5
IN
4 4 6 4 4 3 8 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
99
OUT
0 7 4 6 7 6 4 7 5
IN
0 7 0 5 0 4 6 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
100
OUT
4 8 4 7 6 7 5 7 6
IN
4 6 6 6 5 4 7 3 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
101
OUT
4 7 3 7 7 7 0 8 0
IN
5 5 7 5 4 4 7 3 8
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
102
OUT
6 0 5 5 6 0 4 0 0
IN
5 7 6 4 6 5 7 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
103
OUT
6 8 4 7 8 6 7 10 3
IN
6 9 8 4 6 6 6 6 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
104
OUT
0 6 3 0 6 7 5 7 6
IN
0 7 0 0 6 5 7 4 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
23
105
OUT
5 6 4 5 5 5 4 8 5
IN
5 8 9 5 5 5 8 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
21
106
OUT
8 9 3 0 8 0 8 5 0
IN
6 9 0 0 0 3 9 6 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
17

ClubWebMan® Eclectic+Race 3.1.7 © 2014 - 2020 GKMB GmbH Professional Internet Business Services

  So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist.

Startzeitenbuchungen ab Montag

02.11.2020


Liebe Golferinnen, Liebe Golfer,

Aufgrund der aktuell noch ungeklärten neuen Verordnungslage nach der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz können wir vorerst keine Startzeitenbuchungen ab Montag, dem 2. November anbieten.

Wir hoffen, dass wir zum Wochenende konkrete Informationen zu den neuen Corona Schutzmaßnahmen  erhalten und somit auch dazu, ob wir ab kommender Woche weiterhin für Sie geöffnet haben dürfen.

Wir werden Sie zeitnah über die weitere Entwicklung informieren.

Ihr Kölner Golfclub TeamNEUE GOLFBEREICH ÖFFNUNGSZEITEN

25.10.2020

Liebe Mitglieder, Liebe Gäste,
die Tage werden kürzer und wir passen unsere Öffnungszeiten wieder entsprechend der Helligkeit an:


Ab Sonntag, den 25.10. (Zeitumstellung)

  • Montag - Freitag:   8 - 17 Uhr
  • Sa - So/FT:             8 - 16 Uhr


Vielen Dank für Ihr Verständnis,
Ihr Team des Kölner Golfclubs