Eclectic

Rang Spieler(innen) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anzahl Spiele Gesamtergebnis
Netto
1 Buder, Daniel 3 5 3 4 4 5 4 4 3 3 5 5 3 3 3 5 4 4 3 55
2 Zigrahn, Bent Arne 5 7 4 4 5 5 3 6 3 5 6 6 4 4 4 7 4 5 4 55
3 Schwenk, Thomas 4 4 3 4 5 4 4 5 2 4 5 5 4 3 2 5 3 4 4 54
4 Tolkmitt, Ulrich 4 5 3 5 6 5 3 5 3 4 6 6 3 3 3 5 3 5 5 53
5 Ghazarian, Hamaz 3 5 3 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5 53
6 Patt, Marian Alexander 7 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 53
7 Driver, Oliver 4 5 2 6 5 4 4 4 3 4 7 5 4 4 2 5 3 4 5 52
8 Gödderz, Josef 4 5 2 5 6 5 4 5 3 5 5 4 3 5 3 5 3 5 5 51
9 Röhrig, Markus 3 4 2 5 4 5 3 4 3 4 5 5 4 3 2 5 3 4 4 50
10 Sprenger, Detlef 4 6 2 5 5 5 4 5 3 4 5 6 4 5 3 6 3 6 4 50
11 Bernarding, Paul 4 5 2 6 6 5 4 6 3 4 6 6 4 5 3 5 3 5 3 50
12 Harf, Steffen 4 5 2 5 6 5 5 5 3 3 6 4 4 4 4 5 2 6 4 50
13 Hwang, Jong-Taek 4 5 3 5 4 5 3 5 2 4 5 5 4 4 3 5 2 3 3 49
14 Alex, Friedhelm 4 4 2 5 6 5 3 4 3 4 4 6 3 3 3 6 4 4 4 49
15 Straube, Thomas 4 5 3 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 5 2 5 5 49
16 Görmen, Zülfikar 4 5 3 4 5 5 4 4 3 4 5 6 5 4 3 4 3 4 3 49
17 Scheipers, Daniel 4 5 2 4 4 4 3 3 3 4 5 6 4 4 3 5 3 4 4 49
18 Fiege, Jürgen 4 5 2 5 5 4 5 4 3 4 6 5 4 4 3 4 3 5 4 48
19 Scholz, Tobias 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 5 3 3 2 4 2 4 5 48
20 Reimer, Jörg 3 4 3 5 4 5 4 6 3 4 4 5 4 4 3 5 3 4 3 48
21 Degen, Wolfgang 4 5 4 5 6 5 5 4 3 4 6 6 4 5 3 6 3 4 3 47
22 Gerbig, Sven 4 4 2 4 4 5 3 4 2 4 4 4 4 4 3 5 2 4 3 47
23 Böckmann, Andre 4 4 3 4 4 6 4 5 3 4 4 5 3 3 2 5 3 4 5 47
24 Baars, Michael 4 8 3 5 7 5 5 5 5 4 6 6 4 6 4 7 4 6 2 47
25 Demandt, Sven 6 5 3 5 4 5 5 5 4 4 6 6 4 4 3 5 3 4 3 47
26 Bolhöfer, Matthias 5 6 3 6 6 5 4 7 3 5 6 6 4 4 2 6 3 6 3 46
27 Koch, Josef 4 6 2 6 5 6 4 6 4 5 6 0 4 5 3 6 3 5 2 46
28 Hilger, Frank 5 5 3 7 7 6 4 5 4 4 7 0 4 5 4 5 4 7 1 46
29 Breidt, Wilfried 5 6 2 7 6 6 4 6 3 3 5 5 4 4 3 6 2 6 2 45
30 Frechen, Fabian 5 6 3 5 5 6 4 6 3 4 5 5 4 5 3 5 3 6 2 45
31 Lösken, Rainer 4 6 3 6 5 5 4 5 3 4 6 6 4 4 3 6 3 5 5 45
32 Körner, Klaus 4 6 3 6 5 5 4 6 3 4 6 6 4 4 3 6 3 5 5 45
33 Van Hasselt, Michael 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 6 6 4 4 4 6 2 4 2 45
34 McCoy, Herbert 5 5 3 5 5 6 5 5 4 4 7 5 5 4 2 4 3 5 3 45
35 Römer, Rainer 4 6 2 5 6 5 5 5 3 5 6 5 4 4 3 5 2 6 4 44
36 Wang, Xinpan 4 5 3 6 5 6 4 6 3 6 6 6 4 4 3 5 3 5 3 44
37 Zhang, Bin 4 5 3 4 4 5 5 6 3 4 5 5 5 4 4 5 2 5 2 43
38 Lee, Sang-Cheal 4 5 3 5 6 5 3 5 3 4 5 6 4 4 3 6 3 4 3 43
39 Yang, Chun Mo 4 6 3 5 5 6 4 4 3 5 6 5 4 4 3 6 3 4 3 43
40 Urbaniak, Volker 4 7 4 5 5 7 5 6 4 5 6 6 5 4 4 7 3 7 3 43
41 Markert, Klaus 4 5 3 6 5 5 5 6 2 5 6 8 5 3 2 6 3 6 3 42
42 Aslan, Hasan 4 5 3 5 5 4 4 7 3 3 5 5 4 4 3 5 4 4 2 42
43 Meganck, Luc 4 5 3 5 4 5 4 4 3 4 5 6 4 4 3 5 3 5 2 41
44 Frechen, Valentin 5 6 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 2 41
45 Fuchs, Stephan 4 6 4 5 6 5 4 5 5 4 6 6 4 5 3 6 3 5 2 40
46 Jung, Jens 4 5 4 4 6 6 5 5 4 4 5 5 3 4 3 5 3 5 1 40
47 Dinter, Thomas 6 6 3 6 6 6 4 6 5 4 6 9 4 5 3 6 4 6 2 40
48 Staphylarakis, Michael 4 5 2 4 5 5 4 6 3 3 5 6 4 4 4 6 2 4 2 39
49 Esch, Roland 4 5 3 5 6 7 5 6 3 5 6 5 6 5 3 6 4 5 2 38
50 Geisbüsch, Jürgen 4 4 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 5 2 38
51 Ramsauer, Thomas 0 5 3 6 6 6 5 5 3 4 7 8 5 4 4 6 4 9 1 37
52 Wippermann, Johannes 5 5 3 5 4 7 4 7 4 3 5 5 5 7 4 7 3 5 1 36
53 Blume, Thomas 4 6 3 5 5 5 4 6 3 6 6 3 0 4 4 5 4 5 1 35
54 Weberskirch, Reinhold 5 7 4 7 7 7 7 7 4 5 7 7 6 5 3 7 5 8 1 35
55 Weber, Thorsten 5 0 3 6 6 6 0 6 5 4 9 7 7 7 6 0 0 7 1 34
56 Petry, Jan 5 6 3 6 6 6 4 5 3 5 7 5 4 5 3 6 6 5 1 34
57 Hironimus, Frank 5 7 3 6 6 0 5 6 3 5 7 5 3 5 4 6 4 6 1 33
58 Fingerhuth, Benjamin 4 3 3 5 4 6 4 0 4 4 7 4 0 4 3 5 3 4 1 33
59 Lung, Moritz 4 5 3 4 7 7 4 4 3 5 4 5 5 4 3 7 3 4 1 32
60 Stölting, Stephan 4 4 4 6 5 4 7 6 3 4 7 0 4 4 5 7 4 4 1 32
61 Bosbach, Andreas 4 4 3 5 4 6 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 6 1 32
62 Schmitz, Wilfried 4 6 4 6 4 6 4 5 3 4 5 7 4 4 4 8 5 7 2 31
63 Fettke, Holger 6 7 3 6 8 5 5 6 4 5 7 8 4 5 5 8 4 5 1 31
64 Schwipper, Eckhard 4 5 3 5 5 5 4 7 3 3 7 5 5 6 5 7 2 6 1 30
65 Darius, Winfried 7 6 0 6 4 5 0 0 0 4 6 4 4 4 4 6 3 4 1 30
66 Fritz, Jakob 4 5 2 5 4 5 6 6 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 1 30
67 Schmitz, Michael 4 6 4 5 5 6 4 5 3 4 6 7 5 4 4 5 3 6 1 29
68 Esteves Gomes, Cristian 4 6 5 4 6 6 6 5 0 5 0 6 6 7 4 6 4 6 1 29
69 Schmitz, Dr. Jürgen 5 8 5 6 6 7 4 5 2 6 0 0 6 5 4 6 4 5 1 29
70 Hidding, Torge 4 7 3 5 6 8 5 6 3 4 5 7 4 5 4 5 3 6 1 26
1
OUT
3 5 3 4 4 5 4 4 3
IN
3 5 5 3 3 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
55
2
OUT
5 7 4 4 5 5 3 6 3
IN
5 6 6 4 4 4 7 4 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
55
3
OUT
4 4 3 4 5 4 4 5 2
IN
4 5 5 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
54
4
OUT
4 5 3 5 6 5 3 5 3
IN
4 6 6 3 3 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
53
5
OUT
3 5 3 4 5 5 4 4 3
IN
4 4 5 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
53
6
OUT
7 4 4 5 4 5 4 5 4
IN
4 5 5 4 4 4 4 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
53
7
OUT
4 5 2 6 5 4 4 4 3
IN
4 7 5 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
52
8
OUT
4 5 2 5 6 5 4 5 3
IN
5 5 4 3 5 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
51
9
OUT
3 4 2 5 4 5 3 4 3
IN
4 5 5 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
50
10
OUT
4 6 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 5 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
50
11
OUT
4 5 2 6 6 5 4 6 3
IN
4 6 6 4 5 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
50
12
OUT
4 5 2 5 6 5 5 5 3
IN
3 6 4 4 4 4 5 2 6
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
50
13
OUT
4 5 3 5 4 5 3 5 2
IN
4 5 5 4 4 3 5 2 3
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
49
14
OUT
4 4 2 5 6 5 3 4 3
IN
4 4 6 3 3 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
49
15
OUT
4 5 3 4 5 4 3 4 3
IN
3 4 4 4 4 3 5 2 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
16
OUT
4 5 3 4 5 5 4 4 3
IN
4 5 6 5 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
49
17
OUT
4 5 2 4 4 4 3 3 3
IN
4 5 6 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
49
18
OUT
4 5 2 5 5 4 5 4 3
IN
4 6 5 4 4 3 4 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
48
19
OUT
4 4 3 4 4 4 3 4 2
IN
4 4 5 3 3 2 4 2 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
48
20
OUT
3 4 3 5 4 5 4 6 3
IN
4 4 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
48
21
OUT
4 5 4 5 6 5 5 4 3
IN
4 6 6 4 5 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
47
22
OUT
4 4 2 4 4 5 3 4 2
IN
4 4 4 4 4 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
47
23
OUT
4 4 3 4 4 6 4 5 3
IN
4 4 5 3 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
47
24
OUT
4 8 3 5 7 5 5 5 5
IN
4 6 6 4 6 4 7 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
47
25
OUT
6 5 3 5 4 5 5 5 4
IN
4 6 6 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
47
26
OUT
5 6 3 6 6 5 4 7 3
IN
5 6 6 4 4 2 6 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
46
27
OUT
4 6 2 6 5 6 4 6 4
IN
5 6 0 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
46
28
OUT
5 5 3 7 7 6 4 5 4
IN
4 7 0 4 5 4 5 4 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
46
29
OUT
5 6 2 7 6 6 4 6 3
IN
3 5 5 4 4 3 6 2 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
45
30
OUT
5 6 3 5 5 6 4 6 3
IN
4 5 5 4 5 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
45
31
OUT
4 6 3 6 5 5 4 5 3
IN
4 6 6 4 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
45
32
OUT
4 6 3 6 5 5 4 6 3
IN
4 6 6 4 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
45
33
OUT
4 5 4 5 5 5 4 5 3
IN
4 6 6 4 4 4 6 2 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
45
34
OUT
5 5 3 5 5 6 5 5 4
IN
4 7 5 5 4 2 4 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
45
35
OUT
4 6 2 5 6 5 5 5 3
IN
5 6 5 4 4 3 5 2 6
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
44
36
OUT
4 5 3 6 5 6 4 6 3
IN
6 6 6 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
44
37
OUT
4 5 3 4 4 5 5 6 3
IN
4 5 5 5 4 4 5 2 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
43
38
OUT
4 5 3 5 6 5 3 5 3
IN
4 5 6 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
39
OUT
4 6 3 5 5 6 4 4 3
IN
5 6 5 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
40
OUT
4 7 4 5 5 7 5 6 4
IN
5 6 6 5 4 4 7 3 7
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
41
OUT
4 5 3 6 5 5 5 6 2
IN
5 6 8 5 3 2 6 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
42
42
OUT
4 5 3 5 5 4 4 7 3
IN
3 5 5 4 4 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
42
43
OUT
4 5 3 5 4 5 4 4 3
IN
4 5 6 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
41
44
OUT
5 6 3 4 5 5 4 4 3
IN
4 4 4 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
41
45
OUT
4 6 4 5 6 5 4 5 5
IN
4 6 6 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
40
46
OUT
4 5 4 4 6 6 5 5 4
IN
4 5 5 3 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
40
47
OUT
6 6 3 6 6 6 4 6 5
IN
4 6 9 4 5 3 6 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
40
48
OUT
4 5 2 4 5 5 4 6 3
IN
3 5 6 4 4 4 6 2 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
39
49
OUT
4 5 3 5 6 7 5 6 3
IN
5 6 5 6 5 3 6 4 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
38
50
OUT
4 4 5 5 5 5 3 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
38
51
OUT
0 5 3 6 6 6 5 5 3
IN
4 7 8 5 4 4 6 4 9
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
37
52
OUT
5 5 3 5 4 7 4 7 4
IN
3 5 5 5 7 4 7 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
36
53
OUT
4 6 3 5 5 5 4 6 3
IN
6 6 3 0 4 4 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
54
OUT
5 7 4 7 7 7 7 7 4
IN
5 7 7 6 5 3 7 5 8
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
55
OUT
5 0 3 6 6 6 0 6 5
IN
4 9 7 7 7 6 0 0 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
34
56
OUT
5 6 3 6 6 6 4 5 3
IN
5 7 5 4 5 3 6 6 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
34
57
OUT
5 7 3 6 6 0 5 6 3
IN
5 7 5 3 5 4 6 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
58
OUT
4 3 3 5 4 6 4 0 4
IN
4 7 4 0 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
59
OUT
4 5 3 4 7 7 4 4 3
IN
5 4 5 5 4 3 7 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
32
60
OUT
4 4 4 6 5 4 7 6 3
IN
4 7 0 4 4 5 7 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
32
61
OUT
4 4 3 5 4 6 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 4 5 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
32
62
OUT
4 6 4 6 4 6 4 5 3
IN
4 5 7 4 4 4 8 5 7
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
31
63
OUT
6 7 3 6 8 5 5 6 4
IN
5 7 8 4 5 5 8 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
31
64
OUT
4 5 3 5 5 5 4 7 3
IN
3 7 5 5 6 5 7 2 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
65
OUT
7 6 0 6 4 5 0 0 0
IN
4 6 4 4 4 4 6 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
66
OUT
4 5 2 5 4 5 6 6 3
IN
5 5 4 4 5 4 4 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
67
OUT
4 6 4 5 5 6 4 5 3
IN
4 6 7 5 4 4 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
68
OUT
4 6 5 4 6 6 6 5 0
IN
5 0 6 6 7 4 6 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
69
OUT
5 8 5 6 6 7 4 5 2
IN
6 0 0 6 5 4 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
70
OUT
4 7 3 5 6 8 5 6 3
IN
4 5 7 4 5 4 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26

ClubWebMan® Eclectic+Race 4.0.0 © 2014 - 2022 GKMB GmbH Professional Internet Business Services

  So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (5) noch nicht erreicht ist!