Eclectic

Rang Spieler(innen) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anzahl Spiele Gesamtergebnis
Netto
1 Duong, Duc Minh 4 5 2 4 5 5 5 4 3 4 6 5 3 4 3 5 3 4 10 63
2 Harf, Steffen 4 5 2 5 5 4 4 5 3 3 3 5 4 4 2 6 3 4 8 62
3 Wippermann, Johannes 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 6 5 3 4 3 5 3 4 6 61
4 Driver, Oliver 4 5 2 5 4 5 3 5 3 4 5 5 3 3 3 5 3 4 13 60
5 Koch, Josef 4 6 3 5 6 5 5 6 4 5 5 6 5 5 4 6 4 5 4 59
6 Tolkmitt, Ulrich 4 5 2 4 4 4 4 4 3 2 5 4 4 4 3 4 3 4 10 58
7 Böckmann, Andre 3 4 2 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 2 5 3 3 15 58
8 Fingerhuth, Benjamin 2 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 11 58
9 Demandt, Sven 4 5 2 4 5 4 4 5 2 4 5 6 4 3 2 5 3 5 13 58
10 Gödderz, Josef 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 3 3 5 3 4 11 57
11 Körner, Klaus 4 5 3 5 5 5 4 5 2 3 4 5 4 3 2 5 3 4 13 56
12 Scholz, Tobias 3 4 2 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 10 55
13 Schmitz, Wilfried 3 4 2 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 2 5 2 4 11 55
14 Reimer, Jörg 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 5 5 4 3 2 5 2 4 8 55
15 Gallois, Johannes 4 5 3 3 6 5 4 5 3 3 5 4 3 3 2 5 3 4 8 55
16 Ghazarian, Hamaz 3 5 3 4 5 4 4 4 2 3 5 4 4 3 2 5 3 4 12 54
17 Lösken, Rainer 4 5 3 4 5 5 4 4 3 3 5 6 3 3 3 5 3 3 10 54
18 Van Hasselt, Michael 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4 7 54
19 Blume, Thomas 5 4 2 4 4 5 4 4 2 3 4 4 4 3 2 5 3 4 7 53
20 Hironimus, Frank 3 4 2 4 4 4 3 5 2 4 6 5 4 4 3 5 3 6 4 53
21 Albrechts, Ingo 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4 11 53
22 Fiege, Jürgen 4 5 2 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 3 2 5 2 4 14 52
23 Lee, Sang-Cheal 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 3 2 5 3 4 8 52
24 Straube, Thomas 3 4 2 5 5 4 4 5 2 4 5 4 4 4 2 4 2 3 8 52
25 Röhrig, Markus 4 5 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 2 5 2 4 12 51
26 Meganck, Luc 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 2 4 3 4 10 51
27 Sprenger, Detlef 4 6 2 5 5 5 4 5 2 3 6 5 4 4 3 6 3 4 8 51
28 Schmitz, Michael 4 5 2 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 2 5 2 4 8 51
29 Geisbüsch, Jürgen 3 4 3 4 5 3 4 5 3 3 5 4 4 4 3 4 2 3 8 51
30 Frahm, Peter 4 4 2 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 4 7 51
31 Aslan, Hasan 4 4 3 4 5 4 3 4 2 2 5 5 3 4 2 5 3 4 10 51
32 Schlösser, Udo 5 5 4 6 6 6 4 6 3 5 6 6 5 4 4 5 3 4 4 50
33 Alex, Friedhelm 4 5 3 4 5 5 3 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 7 49
34 Ley, Markus 5 5 3 4 5 6 4 5 4 4 5 5 4 4 2 6 3 5 4 49
35 Hillmann, Wolfgang 4 5 2 5 5 5 4 6 3 3 6 5 5 4 3 6 3 5 4 49
36 Hamacher, Josch 5 4 2 4 6 5 4 5 4 4 5 6 3 4 1 4 3 5 5 49
37 Grieshammer, Daniel 4 5 3 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 3 4 5 49
38 Frechen, Fabian 5 6 3 5 5 5 4 6 5 4 4 5 4 4 2 5 3 4 4 48
39 Römer, Rainer 4 5 2 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 3 6 3 5 7 48
40 Tannen, Carlheinz 4 5 2 5 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 2 4 3 4 3 48
41 Jakubowski, Darius 5 6 3 5 5 6 4 4 4 3 5 6 5 5 3 6 3 6 6 48
42 Hwang, Jong-Taek 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 3 3 5 3 4 5 47
43 Beivers, Herbie 5 4 4 6 4 6 5 6 3 4 6 6 3 4 2 4 3 5 3 47
44 Schmitz, Dr. Jürgen 4 6 3 4 5 5 5 5 3 4 6 5 4 4 4 6 4 4 3 47
45 Lee, Hee-Kwang 4 5 2 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 2 5 3 4 3 46
46 Müller, Michael 4 4 2 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 4 46
47 Niessen, Peter 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 6 4 4 3 4 3 4 3 46
48 Steinhausen, Frank 5 4 3 5 5 5 5 5 3 4 6 5 4 5 3 5 4 4 2 46
49 Degen, Wolfgang 5 5 2 5 6 6 4 5 4 4 7 5 4 4 3 5 3 3 3 45
50 Staphylarakis, Michael 4 5 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 2 5 3 4 4 45
51 Wauters, Gregory 4 5 3 6 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 3 5 2 44
52 Buder, Daniel 4 6 4 4 5 6 6 6 3 5 4 5 6 4 3 5 3 6 3 44
53 Lung, Moritz 4 5 3 4 4 5 3 4 2 4 5 4 4 4 3 4 3 5 3 43
54 Hensel, Ingo 3 5 3 5 6 5 5 4 3 4 6 7 5 4 4 6 3 4 3 43
55 Moersch, Lukas 4 5 3 6 5 5 7 4 4 5 5 6 4 5 4 0 4 5 1 43
56 Bosbach, Andreas 4 5 3 4 6 5 4 4 2 4 5 5 4 4 2 5 3 5 3 43
57 Zhang, Bin 6 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 3 6 3 4 2 42
58 Esch, Roland 4 7 4 5 5 5 5 6 3 4 5 6 4 4 2 5 3 6 3 42
59 Müller, Wolfgang 4 6 3 5 4 5 4 5 3 4 5 6 4 3 3 5 3 6 2 42
60 Rogge, Markus 5 5 3 6 6 5 6 6 3 4 6 5 5 4 3 6 4 4 2 41
61 Urbaniak, Volker 5 5 3 5 6 6 4 6 3 4 6 6 5 6 3 7 3 6 3 41
62 Zink, Marco 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 5 7 4 3 4 5 3 4 3 41
63 Gerbig, Sven 3 5 3 5 5 4 4 7 2 3 6 5 5 4 2 5 3 4 2 39
64 Wurm, Christoph 3 3 3 4 4 6 4 6 3 4 5 4 5 4 4 5 3 6 1 39
65 Zgoll, Roman 5 6 3 5 5 6 4 6 4 5 6 7 5 5 3 5 3 3 2 39
66 Konzorr, Jürgen 5 5 3 5 5 6 5 5 3 4 4 5 5 5 3 7 4 6 2 37
67 Laszczuk, Hans 5 7 2 5 6 7 5 6 4 5 6 6 5 5 3 7 3 5 3 37
68 Knutsen, Anders-Jacob 5 8 3 6 5 6 4 8 3 6 5 8 5 5 3 5 4 5 1 37
69 Böhmer, Janny 5 5 3 5 6 4 5 5 5 5 8 8 4 5 4 6 3 4 1 36
70 Behl, Christian 7 7 3 6 5 5 7 5 4 4 5 4 5 5 3 6 4 5 1 36
71 Reich, Torin 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 2 5 1 36
72 Schwipper, Eckhard 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 6 5 4 4 4 6 3 6 2 35
73 Hidding, Torge 5 5 3 4 5 5 5 4 3 4 5 5 6 5 4 5 4 5 1 35
74 Baars, Michael 7 0 4 6 7 8 5 5 0 4 7 7 5 4 5 6 3 0 1 35
75 Wacker, Joachim 4 4 3 5 7 5 5 0 5 5 6 0 5 4 4 0 4 5 2 35
76 Bernarding, Paul 6 6 3 7 7 6 5 6 6 5 6 7 4 4 4 8 3 5 2 34
77 Schmidt, Stephan 6 5 3 4 6 5 7 7 2 5 0 7 4 6 5 7 2 5 1 34
78 Küppers, Ralf 4 6 3 0 0 5 4 4 4 5 6 5 4 5 4 6 3 6 1 34
79 Ulrich, Neal Leon 4 3 4 4 5 5 5 4 2 4 5 5 0 3 4 3 3 3 1 33
80 Schimpf, Tobias 4 4 3 5 5 7 4 5 3 4 5 5 5 5 3 5 3 6 1 33
81 Roos, Leon 5 5 3 7 4 5 4 5 3 4 5 6 4 4 3 3 2 3 1 33
82 Schmid, Karl-Heinz 4 6 3 5 5 5 4 6 3 3 5 6 5 5 0 6 4 6 1 33
83 Scherer, Franz 4 5 3 6 6 6 5 7 3 5 5 7 3 4 6 5 3 5 1 33
84 Bolhöfer, Matthias 6 7 6 5 7 6 7 7 7 5 6 6 8 5 3 9 3 7 1 32
85 Giesen, Jürgen 5 5 3 6 6 7 5 5 3 4 6 0 5 4 3 6 4 4 1 31
86 Wölm, Carsten 6 8 4 7 6 6 7 7 0 4 6 7 5 7 4 6 3 5 1 30
87 Heuser, Heinz Otto 0 0 3 0 5 7 5 0 6 5 0 0 4 5 4 0 4 6 1 30
88 Nell-Kardes, Oliver 8 6 3 8 7 6 5 8 6 7 6 7 5 7 5 9 6 5 1 30
89 Moersch, Helmut 5 6 3 7 6 7 4 7 0 5 7 7 5 5 5 6 4 7 1 29
90 Salewski, Ronald 6 7 4 7 7 6 5 5 5 0 0 6 5 5 2 6 3 0 1 29
91 Roos, Martin 5 5 3 7 5 5 5 7 4 5 6 7 4 5 3 6 3 5 2 29
92 Kessler, Andreas 5 6 2 6 5 0 5 0 0 5 6 0 5 0 3 0 0 6 1 29
93 Calzolari, Alessandro 5 7 4 0 6 6 5 6 5 5 0 5 4 5 3 7 4 0 1 29
94 Mousavi, Amin 7 0 3 6 6 5 4 7 4 4 5 0 5 3 3 0 4 6 1 29
95 Querbach, Jürgen 4 6 3 6 0 6 5 6 3 3 6 6 4 5 4 7 3 0 1 29
96 Fuchs, Stephan 6 6 4 0 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5 3 7 4 3 1 28
97 Haasenleder, Oliver 0 0 3 4 0 0 4 6 0 0 6 7 3 6 2 0 3 0 1 28
98 Dietrich, Moritz 4 8 4 5 8 5 5 5 5 4 4 6 4 4 3 8 4 6 1 26
99 Wondrich, Holger 0 7 4 6 7 6 4 7 5 0 7 0 5 0 4 6 5 0 1 26
100 Garbsch, Matthias 4 8 4 7 6 7 5 7 6 4 6 6 6 5 4 7 3 7 1 24
101 Heyne, Hans-Jürgen 4 7 3 7 7 7 0 8 0 5 5 7 5 4 4 7 3 8 1 24
102 Vranken, Joachim 6 0 5 5 6 0 4 0 0 5 7 6 4 6 5 7 3 5 1 24
103 Wolff, Heinrich 6 8 4 7 8 6 7 10 3 6 9 8 4 6 6 6 6 7 1 24
104 Dinter, Thomas 0 6 3 0 6 7 5 7 6 0 7 0 0 6 5 7 4 7 1 23
105 Yang, Chun Mo 5 6 4 5 5 5 4 8 5 5 8 9 5 5 5 8 4 6 1 21
106 Hill, Johannes 8 9 3 0 8 0 8 5 0 6 9 0 0 0 3 9 6 0 1 17
1
OUT
4 5 2 4 5 5 5 4 3
IN
4 6 5 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
63
2
OUT
4 5 2 5 5 4 4 5 3
IN
3 3 5 4 4 2 6 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
62
3
OUT
5 5 3 5 5 5 5 4 4
IN
4 6 5 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
61
4
OUT
4 5 2 5 4 5 3 5 3
IN
4 5 5 3 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
60
5
OUT
4 6 3 5 6 5 5 6 4
IN
5 5 6 5 5 4 6 4 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
59
6
OUT
4 5 2 4 4 4 4 4 3
IN
2 5 4 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
58
7
OUT
3 4 2 4 3 4 3 3 2
IN
3 4 4 4 3 2 5 3 3
Anzahl Spiele:
15
Gesamtergebnis:
58
8
OUT
2 3 2 3 4 3 3 4 2
IN
3 4 4 3 3 3 4 2 3
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
58
9
OUT
4 5 2 4 5 4 4 5 2
IN
4 5 6 4 3 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
58
10
OUT
4 5 3 4 5 4 4 4 3
IN
3 5 5 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
57
11
OUT
4 5 3 5 5 5 4 5 2
IN
3 4 5 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
56
12
OUT
3 4 2 4 4 3 3 3 2
IN
3 4 3 3 3 3 3 2 3
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
55
13
OUT
3 4 2 3 4 5 4 5 3
IN
3 4 4 4 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
55
14
OUT
3 4 3 4 4 5 3 4 3
IN
4 5 5 4 3 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
55
15
OUT
4 5 3 3 6 5 4 5 3
IN
3 5 4 3 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
55
16
OUT
3 5 3 4 5 4 4 4 2
IN
3 5 4 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
54
17
OUT
4 5 3 4 5 5 4 4 3
IN
3 5 6 3 3 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
54
18
OUT
3 4 3 4 4 4 4 4 3
IN
3 4 5 4 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
54
19
OUT
5 4 2 4 4 5 4 4 2
IN
3 4 4 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
53
20
OUT
3 4 2 4 4 4 3 5 2
IN
4 6 5 4 4 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
53
21
OUT
3 4 2 3 4 3 4 4 3
IN
3 4 5 4 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
53
22
OUT
4 5 2 4 5 4 3 5 3
IN
4 4 4 4 3 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
14
Gesamtergebnis:
52
23
OUT
4 5 3 4 5 4 4 4 3
IN
3 5 5 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
52
24
OUT
3 4 2 5 5 4 4 5 2
IN
4 5 4 4 4 2 4 2 3
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
52
25
OUT
4 5 3 4 4 4 3 3 2
IN
4 4 4 3 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
51
26
OUT
3 4 2 4 4 4 3 4 3
IN
4 5 4 4 4 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
51
27
OUT
4 6 2 5 5 5 4 5 2
IN
3 6 5 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
51
28
OUT
4 5 2 4 5 4 4 5 3
IN
4 4 5 4 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
51
29
OUT
3 4 3 4 5 3 4 5 3
IN
3 5 4 4 4 3 4 2 3
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
51
30
OUT
4 4 2 4 4 5 3 3 3
IN
3 4 4 3 3 2 4 2 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
51
31
OUT
4 4 3 4 5 4 3 4 2
IN
2 5 5 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
51
32
OUT
5 5 4 6 6 6 4 6 3
IN
5 6 6 5 4 4 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
50
33
OUT
4 5 3 4 5 5 3 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
49
34
OUT
5 5 3 4 5 6 4 5 4
IN
4 5 5 4 4 2 6 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
49
35
OUT
4 5 2 5 5 5 4 6 3
IN
3 6 5 5 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
49
36
OUT
5 4 2 4 6 5 4 5 4
IN
4 5 6 3 4 1 4 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
37
OUT
4 5 3 5 5 4 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
38
OUT
5 6 3 5 5 5 4 6 5
IN
4 4 5 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
48
39
OUT
4 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
48
40
OUT
4 5 2 5 4 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
48
41
OUT
5 6 3 5 5 6 4 4 4
IN
3 5 6 5 5 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
48
42
OUT
4 5 3 4 5 4 4 4 3
IN
4 5 5 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
47
43
OUT
5 4 4 6 4 6 5 6 3
IN
4 6 6 3 4 2 4 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
47
44
OUT
4 6 3 4 5 5 5 5 3
IN
4 6 5 4 4 4 6 4 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
47
45
OUT
4 5 2 5 4 4 4 5 3
IN
4 5 4 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
46
46
OUT
4 4 2 4 5 5 4 5 4
IN
3 5 5 4 4 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
46
47
OUT
3 3 3 3 4 4 4 4 3
IN
5 5 6 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
46
48
OUT
5 4 3 5 5 5 5 5 3
IN
4 6 5 4 5 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
46
49
OUT
5 5 2 5 6 6 4 5 4
IN
4 7 5 4 4 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
45
50
OUT
4 5 3 4 4 4 5 5 3
IN
3 4 4 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
45
51
OUT
4 5 3 6 4 5 4 5 3
IN
5 5 5 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
44
52
OUT
4 6 4 4 5 6 6 6 3
IN
5 4 5 6 4 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
44
53
OUT
4 5 3 4 4 5 3 4 2
IN
4 5 4 4 4 3 4 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
54
OUT
3 5 3 5 6 5 5 4 3
IN
4 6 7 5 4 4 6 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
55
OUT
4 5 3 6 5 5 7 4 4
IN
5 5 6 4 5 4 0 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
43
56
OUT
4 5 3 4 6 5 4 4 2
IN
4 5 5 4 4 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
57
OUT
6 5 3 5 5 5 5 5 3
IN
4 5 5 5 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
42
58
OUT
4 7 4 5 5 5 5 6 3
IN
4 5 6 4 4 2 5 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
42
59
OUT
4 6 3 5 4 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 3 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
42
60
OUT
5 5 3 6 6 5 6 6 3
IN
4 6 5 5 4 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
41
61
OUT
5 5 3 5 6 6 4 6 3
IN
4 6 6 5 6 3 7 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
41
62
OUT
4 5 3 4 4 4 3 4 3
IN
3 5 7 4 3 4 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
41
63
OUT
3 5 3 5 5 4 4 7 2
IN
3 6 5 5 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
39
64
OUT
3 3 3 4 4 6 4 6 3
IN
4 5 4 5 4 4 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
39
65
OUT
5 6 3 5 5 6 4 6 4
IN
5 6 7 5 5 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
39
66
OUT
5 5 3 5 5 6 5 5 3
IN
4 4 5 5 5 3 7 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
37
67
OUT
5 7 2 5 6 7 5 6 4
IN
5 6 6 5 5 3 7 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
37
68
OUT
5 8 3 6 5 6 4 8 3
IN
6 5 8 5 5 3 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
37
69
OUT
5 5 3 5 6 4 5 5 5
IN
5 8 8 4 5 4 6 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
36
70
OUT
7 7 3 6 5 5 7 5 4
IN
4 5 4 5 5 3 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
36
71
OUT
5 4 4 5 4 5 4 5 3
IN
5 5 5 4 4 3 5 2 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
36
72
OUT
5 5 3 5 5 5 4 5 4
IN
4 6 5 4 4 4 6 3 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
35
73
OUT
5 5 3 4 5 5 5 4 3
IN
4 5 5 6 5 4 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
74
OUT
7 0 4 6 7 8 5 5 0
IN
4 7 7 5 4 5 6 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
75
OUT
4 4 3 5 7 5 5 0 5
IN
5 6 0 5 4 4 0 4 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
35
76
OUT
6 6 3 7 7 6 5 6 6
IN
5 6 7 4 4 4 8 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
34
77
OUT
6 5 3 4 6 5 7 7 2
IN
5 0 7 4 6 5 7 2 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
34
78
OUT
4 6 3 0 0 5 4 4 4
IN
5 6 5 4 5 4 6 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
34
79
OUT
4 3 4 4 5 5 5 4 2
IN
4 5 5 0 3 4 3 3 3
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
80
OUT
4 4 3 5 5 7 4 5 3
IN
4 5 5 5 5 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
81
OUT
5 5 3 7 4 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 4 3 3 2 3
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
82
OUT
4 6 3 5 5 5 4 6 3
IN
3 5 6 5 5 0 6 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
83
OUT
4 5 3 6 6 6 5 7 3
IN
5 5 7 3 4 6 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
84
OUT
6 7 6 5 7 6 7 7 7
IN
5 6 6 8 5 3 9 3 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
32
85
OUT
5 5 3 6 6 7 5 5 3
IN
4 6 0 5 4 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
31
86
OUT
6 8 4 7 6 6 7 7 0
IN
4 6 7 5 7 4 6 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
87
OUT
0 0 3 0 5 7 5 0 6
IN
5 0 0 4 5 4 0 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
88
OUT
8 6 3 8 7 6 5 8 6
IN
7 6 7 5 7 5 9 6 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
89
OUT
5 6 3 7 6 7 4 7 0
IN
5 7 7 5 5 5 6 4 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
90
OUT
6 7 4 7 7 6 5 5 5
IN
0 0 6 5 5 2 6 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
91
OUT
5 5 3 7 5 5 5 7 4
IN
5 6 7 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
29
92
OUT
5 6 2 6 5 0 5 0 0
IN
5 6 0 5 0 3 0 0 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
93
OUT
5 7 4 0 6 6 5 6 5
IN
5 0 5 4 5 3 7 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
94
OUT
7 0 3 6 6 5 4 7 4
IN
4 5 0 5 3 3 0 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
95
OUT
4 6 3 6 0 6 5 6 3
IN
3 6 6 4 5 4 7 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
96
OUT
6 6 4 0 6 6 6 5 5
IN
6 6 5 5 5 3 7 4 3
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
28
97
OUT
0 0 3 4 0 0 4 6 0
IN
0 6 7 3 6 2 0 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
28
98
OUT
4 8 4 5 8 5 5 5 5
IN
4 4 6 4 4 3 8 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
99
OUT
0 7 4 6 7 6 4 7 5
IN
0 7 0 5 0 4 6 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
100
OUT
4 8 4 7 6 7 5 7 6
IN
4 6 6 6 5 4 7 3 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
101
OUT
4 7 3 7 7 7 0 8 0
IN
5 5 7 5 4 4 7 3 8
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
102
OUT
6 0 5 5 6 0 4 0 0
IN
5 7 6 4 6 5 7 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
103
OUT
6 8 4 7 8 6 7 10 3
IN
6 9 8 4 6 6 6 6 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
104
OUT
0 6 3 0 6 7 5 7 6
IN
0 7 0 0 6 5 7 4 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
23
105
OUT
5 6 4 5 5 5 4 8 5
IN
5 8 9 5 5 5 8 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
21
106
OUT
8 9 3 0 8 0 8 5 0
IN
6 9 0 0 0 3 9 6 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
17

ClubWebMan® Eclectic+Race 3.1.7 © 2014 - 2021 GKMB GmbH Professional Internet Business Services

  So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist.

Online-Petition "Golf während Corona in NRW in 2er Flights erlauben"

25.10.2020

Liebe Mitglieder, 
einige von Ihnen haben es sicher schon in den sozialen Netzwerken mitbekommen: 
Seit ein paar Tagen läuft eine Online Petition mit dem Ziel, das Golfspielen in 2er Flights in NRW wieder zu ermöglichen. 

Auch wir möchten uns gerne an der Online Petition beteiligen und bewirken, dass der Golfsport in 2er Flights in NRW bald wieder erlaubt wird. 

Wer immer Lust hat, kann sich gerne unter folgendem Link mit daran beteiligen: https://www.openpetition.de/petition/online/golf-waehrend-corona-in-nrw-in-2er-flights-erlauben 

Auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen und bleiben Sie gesund, 

Ihr Kölner Golfclub