Eclectic

Rang Spieler(innen) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anzahl Spiele Gesamtergebnis
Netto
1 Zigrahn, Bent Arne 5 7 3 4 5 5 3 4 3 4 4 5 4 3 2 6 3 5 7 61
2 Baars, Michael 4 5 3 5 5 5 4 5 3 4 5 6 4 4 3 7 3 5 7 60
3 Tolkmitt, Ulrich 4 5 2 5 5 4 3 5 3 3 5 5 3 3 3 5 3 4 11 59
4 Buder, Daniel 3 5 3 4 4 5 4 4 3 3 4 5 3 3 3 5 3 4 9 59
5 Driver, Oliver 4 5 2 5 5 4 3 4 3 4 5 5 4 4 2 5 3 4 10 57
6 Hilger, Frank 4 5 3 5 6 6 4 5 4 4 5 8 3 3 4 5 4 6 3 57
7 Ghazarian, Hamaz 3 4 3 4 5 4 3 4 2 3 4 5 3 4 3 4 3 4 12 56
8 Schwenk, Thomas 4 4 2 4 5 4 4 5 2 4 5 4 3 3 2 5 3 4 6 56
9 Harf, Steffen 4 5 2 5 5 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 5 2 4 9 56
10 Gödderz, Josef 4 5 2 4 6 5 4 5 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4 10 55
11 Röhrig, Markus 3 4 2 4 3 5 3 4 2 3 5 4 3 3 2 4 2 4 12 55
12 Zhang, Bin 3 5 2 4 4 4 3 5 3 4 5 5 3 4 2 5 2 3 7 55
13 Görmen, Zülfikar 4 5 3 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 6 55
14 Roppes, Gerald 5 6 3 5 5 6 4 7 3 4 6 4 4 5 3 5 4 4 4 55
15 Patt, Marian Alexander 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 55
16 Scheipers, Daniel 4 5 2 4 4 4 3 3 2 4 5 4 4 4 3 5 3 3 7 55
17 McCoy, Herbert 3 5 3 5 5 6 4 5 3 3 5 5 4 4 2 4 3 4 5 55
18 Sprenger, Detlef 4 5 2 5 5 5 4 5 3 4 5 6 4 4 2 6 3 6 9 54
19 Römer, Rainer 4 5 2 5 4 5 4 4 2 4 5 5 4 4 2 5 2 5 9 54
20 Reimer, Jörg 3 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 6 54
21 Wang, Xinpan 4 5 2 5 4 5 3 5 2 4 5 5 3 4 2 5 2 4 8 54
22 Degen, Wolfgang 4 5 3 4 5 5 3 4 3 4 5 5 4 4 3 6 3 4 6 53
23 Fiege, Jürgen 4 5 2 4 5 4 4 4 3 4 5 5 3 4 3 4 2 5 12 53
24 Scholz, Tobias 3 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4 5 3 3 2 4 2 4 13 53
25 Bernarding, Paul 4 5 2 6 6 5 4 5 3 4 6 6 4 3 3 5 3 5 5 53
26 Straube, Thomas 4 5 3 4 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 5 2 4 11 53
27 Lösken, Rainer 4 5 3 5 5 5 4 4 3 4 6 5 3 4 3 5 2 5 11 53
28 Körner, Klaus 4 5 2 5 5 5 4 5 3 4 5 6 3 4 3 5 3 4 13 53
29 Demandt, Sven 4 5 3 5 4 5 4 5 3 4 6 5 3 4 3 5 3 4 7 53
30 Van Hasselt, Michael 4 5 2 5 5 5 4 5 3 3 5 5 4 4 2 5 2 4 6 53
31 Breidt, Wilfried 4 5 2 6 5 6 4 4 3 3 5 5 4 3 2 6 2 5 6 52
32 Alex, Friedhelm 4 4 2 5 6 5 3 4 3 4 4 5 3 3 2 6 4 4 7 52
33 Jakubowski, Dr. Darius 5 6 3 5 6 5 3 5 3 4 6 5 4 5 3 6 3 4 4 52
34 Bolhöfer, Matthias 4 6 3 6 5 4 4 5 3 5 5 6 4 3 2 6 3 5 6 52
35 Petry, Jan 4 5 3 5 5 4 3 5 3 3 5 5 4 4 3 6 2 5 3 52
36 Gerbig, Sven 4 4 2 4 4 5 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 2 4 9 51
37 Welzel, Constantin 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 4 3 51
38 Yang, Chun Mo 3 4 2 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 3 5 3 4 11 51
39 Hensel, Ingo 3 5 3 5 4 5 4 4 2 4 5 6 4 4 3 5 3 5 4 51
40 Böckmann, Andre 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 5 3 3 2 4 3 4 9 51
41 Jakob, Jan-Patrick 3 4 3 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 2 5 3 4 6 51
42 Esch, Roland 4 5 3 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 3 4 6 50
43 Koch, Josef 4 6 2 5 5 6 4 6 4 4 6 7 4 5 3 6 3 5 4 50
44 Hwang, Jong-Taek 4 5 3 5 4 5 3 5 2 4 5 5 4 4 3 5 2 3 5 49
45 Staphylarakis, Michael 4 4 2 4 5 5 4 5 3 3 5 5 3 3 3 6 2 4 5 49
46 Lung, Moritz 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 49
47 Böser, Matthias 3 6 3 5 4 5 4 5 3 4 7 6 3 4 3 6 3 5 2 49
48 Hamacher, Josch 3 5 4 6 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 3 6 3 6 3 49
49 Frechen, Valentin 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5 49
50 Aslan, Hasan 4 5 3 5 5 4 3 5 3 3 5 5 4 4 2 4 3 4 5 49
51 Wippermann, Johannes 5 5 3 5 4 7 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 3 5 2 49
52 Frechen, Fabian 4 6 3 5 5 6 4 5 3 4 5 5 4 5 3 5 3 5 5 48
53 Tillmans, Andreas 3 6 3 5 5 5 4 5 4 4 6 6 4 4 3 6 3 4 4 47
54 Geisbüsch, Jürgen 4 4 3 4 5 5 3 5 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4 6 47
55 Jung, Jens 3 5 2 4 5 5 5 4 3 4 5 5 3 4 3 5 3 5 2 47
56 Fuchs, Stephan 4 6 4 5 5 5 3 5 4 4 6 5 3 4 3 6 3 5 3 46
57 Mancuso, Pat 3 5 3 5 5 5 3 4 3 5 5 4 4 4 3 5 2 4 4 46
58 Schmitz, Wilfried 4 6 2 5 4 5 3 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 5 46
59 Frahm, Peter 4 5 3 4 4 5 4 4 3 3 5 5 4 4 3 5 3 5 4 46
60 Müller, Wolfgang 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 4 6 4 4 3 5 4 4 4 46
61 Pauly, Stephan 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 4 5 3 4 2 5 3 4 3 46
62 Serindik, Nihat 5 5 3 4 5 4 4 6 3 3 5 5 4 3 2 5 3 5 3 46
63 Urbaniak, Volker 4 7 3 5 5 7 5 6 4 5 6 6 5 4 4 7 3 7 4 45
64 Heuser, Heinz Otto 5 4 4 6 6 8 5 7 4 4 5 6 4 6 4 7 4 5 2 45
65 Lee, Sang-Cheal 4 5 3 5 5 5 3 5 3 4 5 6 4 4 3 6 3 4 5 44
66 Beckmann, Thomas 5 8 2 6 6 6 5 6 2 5 6 7 5 5 4 8 4 6 2 44
67 Odabasyan, Ayk 5 6 2 6 5 6 5 5 4 4 6 4 4 5 4 6 4 6 2 44
68 Schwipper, Eckhard 4 5 3 4 5 5 4 6 3 3 5 5 4 4 3 6 2 6 3 43
69 Hironimus, Frank 4 5 3 6 6 6 5 4 3 5 7 5 3 5 3 6 3 5 3 43
70 Müller, Michael 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 3 5 3 5 3 4 2 43
71 Ramsauer, Thomas 5 5 3 6 5 6 5 5 3 4 7 8 5 4 4 6 4 7 3 43
72 Fingerhuth, Benjamin 4 3 3 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 2 5 3 4 3 43
73 Markert, Klaus 4 5 3 6 5 5 5 6 2 5 6 8 5 3 2 6 3 6 3 42
74 Meganck, Luc 4 5 3 5 4 5 4 4 3 4 5 6 4 4 3 5 3 5 2 41
75 Mousavi, Amin 4 6 3 5 5 6 4 4 4 4 5 6 5 4 3 6 3 5 2 41
76 Dinter, Thomas 6 6 3 6 6 6 4 6 5 4 6 9 4 5 3 6 4 6 2 40
77 Fettke, Holger 6 7 3 6 6 5 5 6 4 4 7 7 4 5 4 7 3 5 2 39
78 Beuermann, Klaus 5 6 3 8 5 7 5 8 6 5 6 6 6 6 4 7 4 7 3 39
79 Mc Taminey, David John 0 7 3 8 6 6 5 6 4 8 5 9 4 4 3 7 2 4 1 39
80 Ley, Markus 5 5 5 5 7 6 6 6 3 4 7 7 4 4 3 7 3 6 1 38
81 Tannen, Carlheinz 4 4 3 5 6 6 5 5 4 5 5 6 4 4 3 5 4 4 2 38
82 Hidding, Torge 4 5 3 5 5 5 4 6 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 2 38
83 Hanstein, Moritz 4 4 5 4 5 0 0 5 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 1 37
84 Bosbach, Andreas 4 4 3 5 4 6 4 5 3 4 5 5 4 4 3 5 4 4 2 37
85 Beissmann, Peter 4 6 3 5 7 5 5 5 3 4 7 6 6 5 4 7 4 6 1 36
86 Offermanns, Josef 6 6 2 7 5 6 4 7 3 5 7 5 6 4 3 7 3 5 2 36
87 Blume, Thomas 4 6 3 5 5 5 4 6 3 6 6 3 0 4 4 5 4 5 1 35
88 Weberskirch, Reinhold 5 7 4 7 7 7 7 7 4 5 7 7 6 5 3 7 5 8 1 35
89 Donges, Sascha 6 0 2 5 5 5 5 6 3 4 8 6 5 5 3 0 3 0 1 35
90 Schmitz, Dr. Jürgen 5 7 5 6 6 7 3 5 2 4 9 7 6 5 4 6 4 5 2 34
91 Weber, Thorsten 5 0 3 6 6 6 0 6 5 4 9 7 7 7 6 0 0 7 1 34
92 Lee, Hee-Kwang 4 5 2 4 5 6 5 5 3 4 5 5 5 4 4 7 3 5 1 33
93 Hahne, Eberhard 0 6 5 6 6 5 4 5 4 4 6 7 7 5 3 8 4 4 1 33
94 Park, Jong Cheol 4 5 2 5 6 5 3 5 5 4 5 6 4 4 5 6 4 0 1 32
95 Stölting, Stephan 4 4 4 6 5 4 7 6 3 4 7 0 4 4 5 7 4 4 1 32
96 Aslan, Dijan 5 7 3 5 5 5 3 0 3 4 5 5 5 4 3 5 3 3 1 31
97 Hoffmann, Ralf 6 4 6 5 7 7 5 7 4 6 8 6 4 4 4 5 4 5 1 30
98 Darius, Winfried 7 6 0 6 4 5 0 0 0 4 6 4 4 4 4 6 3 4 1 30
99 Maletz, Michael 4 5 2 6 5 5 3 5 3 0 5 6 4 4 4 6 3 5 1 30
100 Fritz, Jakob 4 5 2 5 4 5 6 6 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 1 30
101 Schmitz, Michael 4 6 4 5 5 6 4 5 3 4 6 7 5 4 4 5 3 6 1 29
102 Driever, Jan-Carl 4 5 3 4 6 0 4 5 5 5 6 5 4 5 5 5 5 4 1 29
103 Esteves Gomes, Cristian 4 6 5 4 6 6 6 5 0 5 0 6 6 7 4 6 4 6 1 29
104 Hüll, Dr. Norbert 0 6 4 5 6 6 6 5 4 0 0 7 5 6 4 0 4 5 1 28
105 Orthen, Peter 5 7 4 7 9 6 5 8 5 4 7 0 6 5 4 7 4 6 1 26
106 Leis, Fridolin 6 8 3 7 7 7 7 7 5 6 0 6 8 6 4 8 0 5 1 25
107 Groebe, Christian 6 8 3 5 6 9 5 8 5 5 9 9 5 8 5 0 0 5 1 23
108 Heller, Marcus 6 8 4 5 0 6 3 0 3 0 5 8 5 0 3 8 0 7 1 18
1
OUT
5 7 3 4 5 5 3 4 3
IN
4 4 5 4 3 2 6 3 5
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
61
2
OUT
4 5 3 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 4 3 7 3 5
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
60
3
OUT
4 5 2 5 5 4 3 5 3
IN
3 5 5 3 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
59
4
OUT
3 5 3 4 4 5 4 4 3
IN
3 4 5 3 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
59
5
OUT
4 5 2 5 5 4 3 4 3
IN
4 5 5 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
57
6
OUT
4 5 3 5 6 6 4 5 4
IN
4 5 8 3 3 4 5 4 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
57
7
OUT
3 4 3 4 5 4 3 4 2
IN
3 4 5 3 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
56
8
OUT
4 4 2 4 5 4 4 5 2
IN
4 5 4 3 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
56
9
OUT
4 5 2 5 5 4 3 4 3
IN
3 5 4 4 4 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
56
10
OUT
4 5 2 4 6 5 4 5 3
IN
4 5 4 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
55
11
OUT
3 4 2 4 3 5 3 4 2
IN
3 5 4 3 3 2 4 2 4
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
55
12
OUT
3 5 2 4 4 4 3 5 3
IN
4 5 5 3 4 2 5 2 3
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
55
13
OUT
4 5 3 4 4 5 3 4 3
IN
4 5 4 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
55
14
OUT
5 6 3 5 5 6 4 7 3
IN
4 6 4 4 5 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
55
15
OUT
5 4 4 5 4 5 4 5 4
IN
4 5 5 4 4 4 4 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
55
16
OUT
4 5 2 4 4 4 3 3 2
IN
4 5 4 4 4 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
55
17
OUT
3 5 3 5 5 6 4 5 3
IN
3 5 5 4 4 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
55
18
OUT
4 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 4 2 6 3 6
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
54
19
OUT
4 5 2 5 4 5 4 4 2
IN
4 5 5 4 4 2 5 2 5
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
54
20
OUT
3 4 3 5 4 5 4 4 3
IN
4 4 5 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
54
21
OUT
4 5 2 5 4 5 3 5 2
IN
4 5 5 3 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
54
22
OUT
4 5 3 4 5 5 3 4 3
IN
4 5 5 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
53
23
OUT
4 5 2 4 5 4 4 4 3
IN
4 5 5 3 4 3 4 2 5
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
53
24
OUT
3 4 2 3 4 4 3 4 2
IN
3 4 5 3 3 2 4 2 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
53
25
OUT
4 5 2 6 6 5 4 5 3
IN
4 6 6 4 3 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
53
26
OUT
4 5 3 4 5 4 3 4 3
IN
3 4 4 3 4 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
53
27
OUT
4 5 3 5 5 5 4 4 3
IN
4 6 5 3 4 3 5 2 5
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
53
28
OUT
4 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 6 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
53
29
OUT
4 5 3 5 4 5 4 5 3
IN
4 6 5 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
53
30
OUT
4 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
3 5 5 4 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
53
31
OUT
4 5 2 6 5 6 4 4 3
IN
3 5 5 4 3 2 6 2 5
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
52
32
OUT
4 4 2 5 6 5 3 4 3
IN
4 4 5 3 3 2 6 4 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
52
33
OUT
5 6 3 5 6 5 3 5 3
IN
4 6 5 4 5 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
52
34
OUT
4 6 3 6 5 4 4 5 3
IN
5 5 6 4 3 2 6 3 5
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
52
35
OUT
4 5 3 5 5 4 3 5 3
IN
3 5 5 4 4 3 6 2 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
52
36
OUT
4 4 2 4 4 5 3 4 2
IN
4 4 4 3 3 3 4 2 4
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
51
37
OUT
3 4 3 4 4 4 3 3 3
IN
3 4 4 4 3 2 3 2 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
51
38
OUT
3 4 2 4 5 5 4 4 3
IN
5 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
51
39
OUT
3 5 3 5 4 5 4 4 2
IN
4 5 6 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
51
40
OUT
4 4 3 4 4 5 4 5 3
IN
4 4 5 3 3 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
51
41
OUT
3 4 3 4 5 5 4 5 3
IN
4 4 5 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
51
42
OUT
4 5 3 5 5 5 4 5 3
IN
5 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
50
43
OUT
4 6 2 5 5 6 4 6 4
IN
4 6 7 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
50
44
OUT
4 5 3 5 4 5 3 5 2
IN
4 5 5 4 4 3 5 2 3
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
45
OUT
4 4 2 4 5 5 4 5 3
IN
3 5 5 3 3 3 6 2 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
46
OUT
3 4 2 4 4 4 3 4 3
IN
4 4 4 4 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
49
47
OUT
3 6 3 5 4 5 4 5 3
IN
4 7 6 3 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
49
48
OUT
3 5 4 6 5 4 4 5 3
IN
5 5 4 4 4 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
49
49
OUT
3 4 3 4 5 4 4 4 3
IN
4 3 4 3 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
50
OUT
4 5 3 5 5 4 3 5 3
IN
3 5 5 4 4 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
51
OUT
5 5 3 5 4 7 4 5 4
IN
3 5 5 4 4 4 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
49
52
OUT
4 6 3 5 5 6 4 5 3
IN
4 5 5 4 5 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
48
53
OUT
3 6 3 5 5 5 4 5 4
IN
4 6 6 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
47
54
OUT
4 4 3 4 5 5 3 5 3
IN
4 5 4 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
47
55
OUT
3 5 2 4 5 5 5 4 3
IN
4 5 5 3 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
47
56
OUT
4 6 4 5 5 5 3 5 4
IN
4 6 5 3 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
46
57
OUT
3 5 3 5 5 5 3 4 3
IN
5 5 4 4 4 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
46
58
OUT
4 6 2 5 4 5 3 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
46
59
OUT
4 5 3 4 4 5 4 4 3
IN
3 5 5 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
46
60
OUT
4 5 3 4 5 4 4 5 3
IN
4 4 6 4 4 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
46
61
OUT
4 5 3 4 5 4 4 5 3
IN
3 4 5 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
46
62
OUT
5 5 3 4 5 4 4 6 3
IN
3 5 5 4 3 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
46
63
OUT
4 7 3 5 5 7 5 6 4
IN
5 6 6 5 4 4 7 3 7
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
45
64
OUT
5 4 4 6 6 8 5 7 4
IN
4 5 6 4 6 4 7 4 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
45
65
OUT
4 5 3 5 5 5 3 5 3
IN
4 5 6 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
44
66
OUT
5 8 2 6 6 6 5 6 2
IN
5 6 7 5 5 4 8 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
44
67
OUT
5 6 2 6 5 6 5 5 4
IN
4 6 4 4 5 4 6 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
44
68
OUT
4 5 3 4 5 5 4 6 3
IN
3 5 5 4 4 3 6 2 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
69
OUT
4 5 3 6 6 6 5 4 3
IN
5 7 5 3 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
70
OUT
4 5 4 4 4 4 5 4 3
IN
4 5 5 3 5 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
43
71
OUT
5 5 3 6 5 6 5 5 3
IN
4 7 8 5 4 4 6 4 7
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
72
OUT
4 3 3 5 4 4 4 5 3
IN
4 5 4 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
73
OUT
4 5 3 6 5 5 5 6 2
IN
5 6 8 5 3 2 6 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
42
74
OUT
4 5 3 5 4 5 4 4 3
IN
4 5 6 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
41
75
OUT
4 6 3 5 5 6 4 4 4
IN
4 5 6 5 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
41
76
OUT
6 6 3 6 6 6 4 6 5
IN
4 6 9 4 5 3 6 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
40
77
OUT
6 7 3 6 6 5 5 6 4
IN
4 7 7 4 5 4 7 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
39
78
OUT
5 6 3 8 5 7 5 8 6
IN
5 6 6 6 6 4 7 4 7
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
39
79
OUT
0 7 3 8 6 6 5 6 4
IN
8 5 9 4 4 3 7 2 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
39
80
OUT
5 5 5 5 7 6 6 6 3
IN
4 7 7 4 4 3 7 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
38
81
OUT
4 4 3 5 6 6 5 5 4
IN
5 5 6 4 4 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
38
82
OUT
4 5 3 5 5 5 4 6 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
38
83
OUT
4 4 5 4 5 0 0 5 3
IN
4 5 5 4 4 4 5 5 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
37
84
OUT
4 4 3 5 4 6 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
37
85
OUT
4 6 3 5 7 5 5 5 3
IN
4 7 6 6 5 4 7 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
36
86
OUT
6 6 2 7 5 6 4 7 3
IN
5 7 5 6 4 3 7 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
36
87
OUT
4 6 3 5 5 5 4 6 3
IN
6 6 3 0 4 4 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
88
OUT
5 7 4 7 7 7 7 7 4
IN
5 7 7 6 5 3 7 5 8
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
89
OUT
6 0 2 5 5 5 5 6 3
IN
4 8 6 5 5 3 0 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
90
OUT
5 7 5 6 6 7 3 5 2
IN
4 9 7 6 5 4 6 4 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
34
91
OUT
5 0 3 6 6 6 0 6 5
IN
4 9 7 7 7 6 0 0 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
34
92
OUT
4 5 2 4 5 6 5 5 3
IN
4 5 5 5 4 4 7 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
93
OUT
0 6 5 6 6 5 4 5 4
IN
4 6 7 7 5 3 8 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
94
OUT
4 5 2 5 6 5 3 5 5
IN
4 5 6 4 4 5 6 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
32
95
OUT
4 4 4 6 5 4 7 6 3
IN
4 7 0 4 4 5 7 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
32
96
OUT
5 7 3 5 5 5 3 0 3
IN
4 5 5 5 4 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
31
97
OUT
6 4 6 5 7 7 5 7 4
IN
6 8 6 4 4 4 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
98
OUT
7 6 0 6 4 5 0 0 0
IN
4 6 4 4 4 4 6 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
99
OUT
4 5 2 6 5 5 3 5 3
IN
0 5 6 4 4 4 6 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
100
OUT
4 5 2 5 4 5 6 6 3
IN
5 5 4 4 5 4 4 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
101
OUT
4 6 4 5 5 6 4 5 3
IN
4 6 7 5 4 4 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
102
OUT
4 5 3 4 6 0 4 5 5
IN
5 6 5 4 5 5 5 5 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
103
OUT
4 6 5 4 6 6 6 5 0
IN
5 0 6 6 7 4 6 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
104
OUT
0 6 4 5 6 6 6 5 4
IN
0 0 7 5 6 4 0 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
28
105
OUT
5 7 4 7 9 6 5 8 5
IN
4 7 0 6 5 4 7 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
106
OUT
6 8 3 7 7 7 7 7 5
IN
6 0 6 8 6 4 8 0 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
25
107
OUT
6 8 3 5 6 9 5 8 5
IN
5 9 9 5 8 5 0 0 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
23
108
OUT
6 8 4 5 0 6 3 0 3
IN
0 5 8 5 0 3 8 0 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
18

ClubWebMan® Eclectic+Race 4.0.0 © 2014 - 2022 GKMB GmbH Professional Internet Business Services

  So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (5) noch nicht erreicht ist!