Eclectic

Rang Spieler(innen) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anzahl Spiele Gesamtergebnis
Netto
1 Duong, Duc Minh 4 5 2 4 5 5 5 4 3 4 6 5 3 4 3 5 3 4 10 63
2 Harf, Steffen 4 5 2 5 5 4 4 5 3 3 3 5 4 4 2 6 3 4 8 62
3 Wippermann, Johannes 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 6 5 3 4 3 5 3 4 6 61
4 Driver, Oliver 4 5 2 5 4 5 3 5 3 4 5 5 3 3 3 5 3 4 13 60
5 Koch, Josef 4 6 3 5 6 5 5 6 4 5 5 6 5 5 4 6 4 5 4 59
6 Tolkmitt, Ulrich 4 5 2 4 4 4 4 4 3 2 5 4 4 4 3 4 3 4 10 58
7 Böckmann, Andre 3 4 2 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 2 5 3 3 15 58
8 Fingerhuth, Benjamin 2 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 11 58
9 Demandt, Sven 4 5 2 4 5 4 4 5 2 4 5 6 4 3 2 5 3 5 13 58
10 Gödderz, Josef 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 3 3 5 3 4 11 57
11 Körner, Klaus 4 5 3 5 5 5 4 5 2 3 4 5 4 3 2 5 3 4 13 56
12 Scholz, Tobias 3 4 2 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 10 55
13 Schmitz, Wilfried 3 4 2 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 2 5 2 4 11 55
14 Reimer, Jörg 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 5 5 4 3 2 5 2 4 8 55
15 Gallois, Johannes 4 5 3 3 6 5 4 5 3 3 5 4 3 3 2 5 3 4 8 55
16 Ghazarian, Hamaz 3 5 3 4 5 4 4 4 2 3 5 4 4 3 2 5 3 4 12 54
17 Lösken, Rainer 4 5 3 4 5 5 4 4 3 3 5 6 3 3 3 5 3 3 10 54
18 Van Hasselt, Michael 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4 7 54
19 Blume, Thomas 5 4 2 4 4 5 4 4 2 3 4 4 4 3 2 5 3 4 7 53
20 Hironimus, Frank 3 4 2 4 4 4 3 5 2 4 6 5 4 4 3 5 3 6 4 53
21 Albrechts, Ingo 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4 11 53
22 Fiege, Jürgen 4 5 2 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 3 2 5 2 4 14 52
23 Lee, Sang-Cheal 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 3 2 5 3 4 8 52
24 Straube, Thomas 3 4 2 5 5 4 4 5 2 4 5 4 4 4 2 4 2 3 8 52
25 Röhrig, Markus 4 5 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 2 5 2 4 12 51
26 Meganck, Luc 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 2 4 3 4 10 51
27 Sprenger, Detlef 4 6 2 5 5 5 4 5 2 3 6 5 4 4 3 6 3 4 8 51
28 Schmitz, Michael 4 5 2 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 2 5 2 4 8 51
29 Geisbüsch, Jürgen 3 4 3 4 5 3 4 5 3 3 5 4 4 4 3 4 2 3 8 51
30 Frahm, Peter 4 4 2 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 4 7 51
31 Aslan, Hasan 4 4 3 4 5 4 3 4 2 2 5 5 3 4 2 5 3 4 10 51
32 Schlösser, Udo 5 5 4 6 6 6 4 6 3 5 6 6 5 4 4 5 3 4 4 50
33 Alex, Friedhelm 4 5 3 4 5 5 3 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 7 49
34 Ley, Markus 5 5 3 4 5 6 4 5 4 4 5 5 4 4 2 6 3 5 4 49
35 Hillmann, Wolfgang 4 5 2 5 5 5 4 6 3 3 6 5 5 4 3 6 3 5 4 49
36 Hamacher, Josch 5 4 2 4 6 5 4 5 4 4 5 6 3 4 1 4 3 5 5 49
37 Grieshammer, Daniel 4 5 3 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 3 4 5 49
38 Frechen, Fabian 5 6 3 5 5 5 4 6 5 4 4 5 4 4 2 5 3 4 4 48
39 Römer, Rainer 4 5 2 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 3 6 3 5 7 48
40 Tannen, Carlheinz 4 5 2 5 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 2 4 3 4 3 48
41 Jakubowski, Darius 5 6 3 5 5 6 4 4 4 3 5 6 5 5 3 6 3 6 6 48
42 Hwang, Jong-Taek 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 3 3 5 3 4 5 47
43 Beivers, Herbie 5 4 4 6 4 6 5 6 3 4 6 6 3 4 2 4 3 5 3 47
44 Schmitz, Dr. Jürgen 4 6 3 4 5 5 5 5 3 4 6 5 4 4 4 6 4 4 3 47
45 Lee, Hee-Kwang 4 5 2 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 2 5 3 4 3 46
46 Müller, Michael 4 4 2 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 4 46
47 Niessen, Peter 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 6 4 4 3 4 3 4 3 46
48 Steinhausen, Frank 5 4 3 5 5 5 5 5 3 4 6 5 4 5 3 5 4 4 2 46
49 Degen, Wolfgang 5 5 2 5 6 6 4 5 4 4 7 5 4 4 3 5 3 3 3 45
50 Staphylarakis, Michael 4 5 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 2 5 3 4 4 45
51 Wauters, Gregory 4 5 3 6 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 3 5 2 44
52 Buder, Daniel 4 6 4 4 5 6 6 6 3 5 4 5 6 4 3 5 3 6 3 44
53 Lung, Moritz 4 5 3 4 4 5 3 4 2 4 5 4 4 4 3 4 3 5 3 43
54 Hensel, Ingo 3 5 3 5 6 5 5 4 3 4 6 7 5 4 4 6 3 4 3 43
55 Moersch, Lukas 4 5 3 6 5 5 7 4 4 5 5 6 4 5 4 0 4 5 1 43
56 Bosbach, Andreas 4 5 3 4 6 5 4 4 2 4 5 5 4 4 2 5 3 5 3 43
57 Zhang, Bin 6 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 3 6 3 4 2 42
58 Esch, Roland 4 7 4 5 5 5 5 6 3 4 5 6 4 4 2 5 3 6 3 42
59 Müller, Wolfgang 4 6 3 5 4 5 4 5 3 4 5 6 4 3 3 5 3 6 2 42
60 Rogge, Markus 5 5 3 6 6 5 6 6 3 4 6 5 5 4 3 6 4 4 2 41
61 Urbaniak, Volker 5 5 3 5 6 6 4 6 3 4 6 6 5 6 3 7 3 6 3 41
62 Zink, Marco 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 5 7 4 3 4 5 3 4 3 41
63 Gerbig, Sven 3 5 3 5 5 4 4 7 2 3 6 5 5 4 2 5 3 4 2 39
64 Wurm, Christoph 3 3 3 4 4 6 4 6 3 4 5 4 5 4 4 5 3 6 1 39
65 Zgoll, Roman 5 6 3 5 5 6 4 6 4 5 6 7 5 5 3 5 3 3 2 39
66 Konzorr, Jürgen 5 5 3 5 5 6 5 5 3 4 4 5 5 5 3 7 4 6 2 37
67 Laszczuk, Hans 5 7 2 5 6 7 5 6 4 5 6 6 5 5 3 7 3 5 3 37
68 Knutsen, Anders-Jacob 5 8 3 6 5 6 4 8 3 6 5 8 5 5 3 5 4 5 1 37
69 Böhmer, Janny 5 5 3 5 6 4 5 5 5 5 8 8 4 5 4 6 3 4 1 36
70 Behl, Christian 7 7 3 6 5 5 7 5 4 4 5 4 5 5 3 6 4 5 1 36
71 Reich, Torin 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 2 5 1 36
72 Schwipper, Eckhard 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 6 5 4 4 4 6 3 6 2 35
73 Hidding, Torge 5 5 3 4 5 5 5 4 3 4 5 5 6 5 4 5 4 5 1 35
74 Baars, Michael 7 0 4 6 7 8 5 5 0 4 7 7 5 4 5 6 3 0 1 35
75 Wacker, Joachim 4 4 3 5 7 5 5 0 5 5 6 0 5 4 4 0 4 5 2 35
76 Bernarding, Paul 6 6 3 7 7 6 5 6 6 5 6 7 4 4 4 8 3 5 2 34
77 Schmidt, Stephan 6 5 3 4 6 5 7 7 2 5 0 7 4 6 5 7 2 5 1 34
78 Küppers, Ralf 4 6 3 0 0 5 4 4 4 5 6 5 4 5 4 6 3 6 1 34
79 Ulrich, Neal Leon 4 3 4 4 5 5 5 4 2 4 5 5 0 3 4 3 3 3 1 33
80 Schimpf, Tobias 4 4 3 5 5 7 4 5 3 4 5 5 5 5 3 5 3 6 1 33
81 Roos, Leon 5 5 3 7 4 5 4 5 3 4 5 6 4 4 3 3 2 3 1 33
82 Schmid, Karl-Heinz 4 6 3 5 5 5 4 6 3 3 5 6 5 5 0 6 4 6 1 33
83 Scherer, Franz 4 5 3 6 6 6 5 7 3 5 5 7 3 4 6 5 3 5 1 33
84 Bolhöfer, Matthias 6 7 6 5 7 6 7 7 7 5 6 6 8 5 3 9 3 7 1 32
85 Giesen, Jürgen 5 5 3 6 6 7 5 5 3 4 6 0 5 4 3 6 4 4 1 31
86 Wölm, Carsten 6 8 4 7 6 6 7 7 0 4 6 7 5 7 4 6 3 5 1 30
87 Heuser, Heinz Otto 0 0 3 0 5 7 5 0 6 5 0 0 4 5 4 0 4 6 1 30
88 Nell-Kardes, Oliver 8 6 3 8 7 6 5 8 6 7 6 7 5 7 5 9 6 5 1 30
89 Moersch, Helmut 5 6 3 7 6 7 4 7 0 5 7 7 5 5 5 6 4 7 1 29
90 Salewski, Ronald 6 7 4 7 7 6 5 5 5 0 0 6 5 5 2 6 3 0 1 29
91 Roos, Martin 5 5 3 7 5 5 5 7 4 5 6 7 4 5 3 6 3 5 2 29
92 Kessler, Andreas 5 6 2 6 5 0 5 0 0 5 6 0 5 0 3 0 0 6 1 29
93 Calzolari, Alessandro 5 7 4 0 6 6 5 6 5 5 0 5 4 5 3 7 4 0 1 29
94 Mousavi, Amin 7 0 3 6 6 5 4 7 4 4 5 0 5 3 3 0 4 6 1 29
95 Querbach, Jürgen 4 6 3 6 0 6 5 6 3 3 6 6 4 5 4 7 3 0 1 29
96 Fuchs, Stephan 6 6 4 0 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5 3 7 4 3 1 28
97 Haasenleder, Oliver 0 0 3 4 0 0 4 6 0 0 6 7 3 6 2 0 3 0 1 28
98 Dietrich, Moritz 4 8 4 5 8 5 5 5 5 4 4 6 4 4 3 8 4 6 1 26
99 Wondrich, Holger 0 7 4 6 7 6 4 7 5 0 7 0 5 0 4 6 5 0 1 26
100 Garbsch, Matthias 4 8 4 7 6 7 5 7 6 4 6 6 6 5 4 7 3 7 1 24
101 Heyne, Hans-Jürgen 4 7 3 7 7 7 0 8 0 5 5 7 5 4 4 7 3 8 1 24
102 Vranken, Joachim 6 0 5 5 6 0 4 0 0 5 7 6 4 6 5 7 3 5 1 24
103 Wolff, Heinrich 6 8 4 7 8 6 7 10 3 6 9 8 4 6 6 6 6 7 1 24
104 Dinter, Thomas 0 6 3 0 6 7 5 7 6 0 7 0 0 6 5 7 4 7 1 23
105 Yang, Chun Mo 5 6 4 5 5 5 4 8 5 5 8 9 5 5 5 8 4 6 1 21
106 Hill, Johannes 8 9 3 0 8 0 8 5 0 6 9 0 0 0 3 9 6 0 1 17
1
OUT
4 5 2 4 5 5 5 4 3
IN
4 6 5 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
63
2
OUT
4 5 2 5 5 4 4 5 3
IN
3 3 5 4 4 2 6 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
62
3
OUT
5 5 3 5 5 5 5 4 4
IN
4 6 5 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
61
4
OUT
4 5 2 5 4 5 3 5 3
IN
4 5 5 3 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
60
5
OUT
4 6 3 5 6 5 5 6 4
IN
5 5 6 5 5 4 6 4 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
59
6
OUT
4 5 2 4 4 4 4 4 3
IN
2 5 4 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
58
7
OUT
3 4 2 4 3 4 3 3 2
IN
3 4 4 4 3 2 5 3 3
Anzahl Spiele:
15
Gesamtergebnis:
58
8
OUT
2 3 2 3 4 3 3 4 2
IN
3 4 4 3 3 3 4 2 3
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
58
9
OUT
4 5 2 4 5 4 4 5 2
IN
4 5 6 4 3 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
58
10
OUT
4 5 3 4 5 4 4 4 3
IN
3 5 5 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
57
11
OUT
4 5 3 5 5 5 4 5 2
IN
3 4 5 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
56
12
OUT
3 4 2 4 4 3 3 3 2
IN
3 4 3 3 3 3 3 2 3
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
55
13
OUT
3 4 2 3 4 5 4 5 3
IN
3 4 4 4 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
55
14
OUT
3 4 3 4 4 5 3 4 3
IN
4 5 5 4 3 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
55
15
OUT
4 5 3 3 6 5 4 5 3
IN
3 5 4 3 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
55
16
OUT
3 5 3 4 5 4 4 4 2
IN
3 5 4 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
54
17
OUT
4 5 3 4 5 5 4 4 3
IN
3 5 6 3 3 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
54
18
OUT
3 4 3 4 4 4 4 4 3
IN
3 4 5 4 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
54
19
OUT
5 4 2 4 4 5 4 4 2
IN
3 4 4 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
53
20
OUT
3 4 2 4 4 4 3 5 2
IN
4 6 5 4 4 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
53
21
OUT
3 4 2 3 4 3 4 4 3
IN
3 4 5 4 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
53
22
OUT
4 5 2 4 5 4 3 5 3
IN
4 4 4 4 3 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
14
Gesamtergebnis:
52
23
OUT
4 5 3 4 5 4 4 4 3
IN
3 5 5 4 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
52
24
OUT
3 4 2 5 5 4 4 5 2
IN
4 5 4 4 4 2 4 2 3
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
52
25
OUT
4 5 3 4 4 4 3 3 2
IN
4 4 4 3 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
51
26
OUT
3 4 2 4 4 4 3 4 3
IN
4 5 4 4 4 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
51
27
OUT
4 6 2 5 5 5 4 5 2
IN
3 6 5 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
51
28
OUT
4 5 2 4 5 4 4 5 3
IN
4 4 5 4 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
51
29
OUT
3 4 3 4 5 3 4 5 3
IN
3 5 4 4 4 3 4 2 3
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
51
30
OUT
4 4 2 4 4 5 3 3 3
IN
3 4 4 3 3 2 4 2 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
51
31
OUT
4 4 3 4 5 4 3 4 2
IN
2 5 5 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
51
32
OUT
5 5 4 6 6 6 4 6 3
IN
5 6 6 5 4 4 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
50
33
OUT
4 5 3 4 5 5 3 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
49
34
OUT
5 5 3 4 5 6 4 5 4
IN
4 5 5 4 4 2 6 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
49
35
OUT
4 5 2 5 5 5 4 6 3
IN
3 6 5 5 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
49
36
OUT
5 4 2 4 6 5 4 5 4
IN
4 5 6 3 4 1 4 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
37
OUT
4 5 3 5 5 4 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
38
OUT
5 6 3 5 5 5 4 6 5
IN
4 4 5 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
48
39
OUT
4 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
48
40
OUT
4 5 2 5 4 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
48
41
OUT
5 6 3 5 5 6 4 4 4
IN
3 5 6 5 5 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
48
42
OUT
4 5 3 4 5 4 4 4 3
IN
4 5 5 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
47
43
OUT
5 4 4 6 4 6 5 6 3
IN
4 6 6 3 4 2 4 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
47
44
OUT
4 6 3 4 5 5 5 5 3
IN
4 6 5 4 4 4 6 4 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
47
45
OUT
4 5 2 5 4 4 4 5 3
IN
4 5 4 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
46
46
OUT
4 4 2 4 5 5 4 5 4
IN
3 5 5 4 4 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
46
47
OUT
3 3 3 3 4 4 4 4 3
IN
5 5 6 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
46
48
OUT
5 4 3 5 5 5 5 5 3
IN
4 6 5 4 5 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
46
49
OUT
5 5 2 5 6 6 4 5 4
IN
4 7 5 4 4 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
45
50
OUT
4 5 3 4 4 4 5 5 3
IN
3 4 4 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
45
51
OUT
4 5 3 6 4 5 4 5 3
IN
5 5 5 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
44
52
OUT
4 6 4 4 5 6 6 6 3
IN
5 4 5 6 4 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
44
53
OUT
4 5 3 4 4 5 3 4 2
IN
4 5 4 4 4 3 4 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
54
OUT
3 5 3 5 6 5 5 4 3
IN
4 6 7 5 4 4 6 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
55
OUT
4 5 3 6 5 5 7 4 4
IN
5 5 6 4 5 4 0 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
43
56
OUT
4 5 3 4 6 5 4 4 2
IN
4 5 5 4 4 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
57
OUT
6 5 3 5 5 5 5 5 3
IN
4 5 5 5 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
42
58
OUT
4 7 4 5 5 5 5 6 3
IN
4 5 6 4 4 2 5 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
42
59
OUT
4 6 3 5 4 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 3 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
42
60
OUT
5 5 3 6 6 5 6 6 3
IN
4 6 5 5 4 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
41
61
OUT
5 5 3 5 6 6 4 6 3
IN
4 6 6 5 6 3 7 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
41
62
OUT
4 5 3 4 4 4 3 4 3
IN
3 5 7 4 3 4 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
41
63
OUT
3 5 3 5 5 4 4 7 2
IN
3 6 5 5 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
39
64
OUT
3 3 3 4 4 6 4 6 3
IN
4 5 4 5 4 4 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
39
65
OUT
5 6 3 5 5 6 4 6 4
IN
5 6 7 5 5 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
39
66
OUT
5 5 3 5 5 6 5 5 3
IN
4 4 5 5 5 3 7 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
37
67
OUT
5 7 2 5 6 7 5 6 4
IN
5 6 6 5 5 3 7 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
37
68
OUT
5 8 3 6 5 6 4 8 3
IN
6 5 8 5 5 3 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
37
69
OUT
5 5 3 5 6 4 5 5 5
IN
5 8 8 4 5 4 6 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
36
70
OUT
7 7 3 6 5 5 7 5 4
IN
4 5 4 5 5 3 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
36
71
OUT
5 4 4 5 4 5 4 5 3
IN
5 5 5 4 4 3 5 2 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
36
72
OUT
5 5 3 5 5 5 4 5 4
IN
4 6 5 4 4 4 6 3 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
35
73
OUT
5 5 3 4 5 5 5 4 3
IN
4 5 5 6 5 4 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
74
OUT
7 0 4 6 7 8 5 5 0
IN
4 7 7 5 4 5 6 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
75
OUT
4 4 3 5 7 5 5 0 5
IN
5 6 0 5 4 4 0 4 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
35
76
OUT
6 6 3 7 7 6 5 6 6
IN
5 6 7 4 4 4 8 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
34
77
OUT
6 5 3 4 6 5 7 7 2
IN
5 0 7 4 6 5 7 2 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
34
78
OUT
4 6 3 0 0 5 4 4 4
IN
5 6 5 4 5 4 6 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
34
79
OUT
4 3 4 4 5 5 5 4 2
IN
4 5 5 0 3 4 3 3 3
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
80
OUT
4 4 3 5 5 7 4 5 3
IN
4 5 5 5 5 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
81
OUT
5 5 3 7 4 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 4 3 3 2 3
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
82
OUT
4 6 3 5 5 5 4 6 3
IN
3 5 6 5 5 0 6 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
83
OUT
4 5 3 6 6 6 5 7 3
IN
5 5 7 3 4 6 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
84
OUT
6 7 6 5 7 6 7 7 7
IN
5 6 6 8 5 3 9 3 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
32
85
OUT
5 5 3 6 6 7 5 5 3
IN
4 6 0 5 4 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
31
86
OUT
6 8 4 7 6 6 7 7 0
IN
4 6 7 5 7 4 6 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
87
OUT
0 0 3 0 5 7 5 0 6
IN
5 0 0 4 5 4 0 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
88
OUT
8 6 3 8 7 6 5 8 6
IN
7 6 7 5 7 5 9 6 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
89
OUT
5 6 3 7 6 7 4 7 0
IN
5 7 7 5 5 5 6 4 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
90
OUT
6 7 4 7 7 6 5 5 5
IN
0 0 6 5 5 2 6 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
91
OUT
5 5 3 7 5 5 5 7 4
IN
5 6 7 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
29
92
OUT
5 6 2 6 5 0 5 0 0
IN
5 6 0 5 0 3 0 0 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
93
OUT
5 7 4 0 6 6 5 6 5
IN
5 0 5 4 5 3 7 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
94
OUT
7 0 3 6 6 5 4 7 4
IN
4 5 0 5 3 3 0 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
95
OUT
4 6 3 6 0 6 5 6 3
IN
3 6 6 4 5 4 7 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
96
OUT
6 6 4 0 6 6 6 5 5
IN
6 6 5 5 5 3 7 4 3
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
28
97
OUT
0 0 3 4 0 0 4 6 0
IN
0 6 7 3 6 2 0 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
28
98
OUT
4 8 4 5 8 5 5 5 5
IN
4 4 6 4 4 3 8 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
99
OUT
0 7 4 6 7 6 4 7 5
IN
0 7 0 5 0 4 6 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
100
OUT
4 8 4 7 6 7 5 7 6
IN
4 6 6 6 5 4 7 3 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
101
OUT
4 7 3 7 7 7 0 8 0
IN
5 5 7 5 4 4 7 3 8
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
102
OUT
6 0 5 5 6 0 4 0 0
IN
5 7 6 4 6 5 7 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
103
OUT
6 8 4 7 8 6 7 10 3
IN
6 9 8 4 6 6 6 6 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
104
OUT
0 6 3 0 6 7 5 7 6
IN
0 7 0 0 6 5 7 4 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
23
105
OUT
5 6 4 5 5 5 4 8 5
IN
5 8 9 5 5 5 8 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
21
106
OUT
8 9 3 0 8 0 8 5 0
IN
6 9 0 0 0 3 9 6 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
17

ClubWebMan® Eclectic+Race 3.1.7 © 2014 - 2021 GKMB GmbH Professional Internet Business Services

  So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist.