Eclectic

Rang Spieler(innen) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anzahl Spiele Gesamtergebnis
4 5 3 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 Brutto
1 Konzorr, Ben 3 4 2 4 3 4 2 4 2 3 4 4 3 3 2 4 2 3 8 54
2 Schmitz, Fabio 3 3 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 6 54
3 Gerbig, Sven 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 11 49
4 Aslan, Hasan 3 5 2 3 4 5 3 4 2 3 4 4 3 3 2 5 2 4 12 48
5 Frahm, Peter 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 11 46
6 Ulrich, Neal Leon 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 4 3 45
7 Röhrig, Markus 4 4 2 4 5 4 4 4 3 2 4 4 3 4 2 4 3 4 8 44
8 Reimer, Jörg 4 5 2 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 3 2 4 3 5 9 44
9 Scholz, Tobias 4 4 3 4 3 4 4 6 3 3 4 5 2 3 3 5 2 5 4 43
10 Jakubek, Julius 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3 4 6 43
11 Straube, Thomas 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 2 5 3 4 10 43
12 Schwipper, Eckhard 4 5 2 5 4 5 3 4 2 4 5 5 4 3 3 4 2 4 10 42
13 Luckmann, Stefan 5 4 2 4 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 4 3 4 6 42
14 Gödderz, Josef 4 5 3 5 5 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 9 39
15 Schmitz, Wilfried 4 5 3 4 4 5 3 5 2 4 5 5 3 4 3 5 3 4 7 39
16 Tannen, Carlheinz 4 5 2 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 3 3 5 3 4 8 39
17 Hidding, Torge 4 5 3 5 4 4 3 5 3 3 5 5 4 3 3 5 3 4 4 39
18 Waraczewski, Matthias 4 5 3 4 4 5 4 5 3 4 5 5 3 3 2 5 3 4 4 39
19 Lee, Sang-Cheal 4 6 2 5 5 5 3 5 2 4 6 5 4 3 3 5 2 4 5 37
20 Jung, Jens 5 5 3 5 5 4 3 4 2 4 5 6 4 4 2 5 3 4 2 37
21 Fiege, Jürgen 4 5 3 5 4 5 4 4 3 4 5 5 3 3 2 6 3 5 10 36
22 Blasshofer, Sebastian 4 5 2 5 5 5 3 5 3 5 5 4 4 4 2 5 3 4 10 36
23 Körner, Klaus 3 5 2 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 12 36
24 Böckmann, Andre 4 5 3 5 5 6 3 6 3 3 5 4 4 4 3 5 3 4 4 35
25 Römer, Rainer 4 5 2 4 5 5 4 4 3 4 6 7 4 4 2 5 3 6 6 32
26 Urbaniak, Volker 4 5 3 5 5 5 4 6 2 4 5 5 4 4 2 5 3 4 13 32
27 Heyne, Hans-Jürgen 4 5 2 4 5 6 4 4 3 4 6 7 5 4 3 5 3 4 8 31
28 Albrechts, Ingo 4 6 4 4 4 4 4 5 4 4 5 6 4 4 3 5 3 6 2 31
29 Tolkmitt, Ulrich 5 5 2 5 5 5 4 5 3 4 6 6 4 5 3 6 3 4 4 30
30 Van Hasselt, Michael 4 7 3 6 5 6 4 5 3 3 5 5 4 5 2 5 4 4 2 30
31 Lee, Hee-Kwang 4 6 3 5 4 5 4 5 4 5 6 6 4 4 3 5 3 5 1 29
32 Paech, Dr. Joachim 4 6 3 5 5 5 5 5 3 4 5 6 3 4 3 6 4 5 6 29
33 Staphylarakis, Michael 0 5 2 5 5 7 3 6 3 5 6 6 4 4 3 5 3 5 1 27
34 Driver, Oliver 5 5 2 4 5 6 4 6 4 4 7 6 4 4 4 7 2 4 3 27
35 Bosbach, Andreas 4 6 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 3 6 3 7 1 27
36 Reiter, Wilfried 4 6 3 5 5 5 4 5 4 4 7 7 4 5 2 5 3 9 2 26
37 Beissmann, Peter 5 5 2 5 5 6 4 5 3 4 6 6 4 5 4 5 3 6 3 26
38 Park, Jong Cheol 4 5 3 5 5 6 3 5 4 4 6 7 4 6 3 6 4 4 2 26
39 Lösken, Rainer 6 6 3 5 4 5 4 6 3 4 5 5 4 4 4 6 3 5 4 26
40 Fischer, Achim 5 6 3 6 6 5 5 0 3 5 6 5 4 4 2 5 3 5 1 26
41 Konzorr, Jürgen 5 5 2 5 5 5 6 5 3 5 5 6 3 6 4 6 4 5 1 25
42 Schmidt, Jan 5 5 3 4 4 5 6 5 5 3 6 4 4 4 5 4 3 4 1 25
43 Hoffmann, Andreas 0 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 6 4 4 3 6 4 7 2 25
44 Hedke, Ralph 4 6 3 5 5 5 4 5 3 4 6 5 4 5 4 6 3 5 2 25
45 Orthen, Peter 4 6 3 6 6 6 4 5 3 4 6 5 5 5 3 6 3 6 6 24
46 Schneider, Roland 4 5 5 5 4 5 5 6 3 5 7 5 4 5 3 6 3 7 1 24
47 Hamacher, Josch 4 6 4 5 5 5 5 6 3 4 5 6 4 5 4 5 0 5 2 24
48 Laszczuk, Hans 5 6 2 5 6 4 4 5 4 5 6 6 4 4 4 6 4 5 3 23
49 Hilgenstock, Marc 5 6 3 5 6 4 5 5 6 5 0 5 5 4 4 5 3 5 1 23
50 Müller, Wolfgang 5 5 3 6 5 5 6 5 4 4 7 6 4 5 3 6 3 5 2 23
51 Frechen, Fabian 4 7 2 7 6 6 4 8 3 5 6 6 4 5 3 7 3 5 2 22
52 Meganck, Luc 0 6 3 4 6 7 4 6 3 4 5 7 5 5 3 6 3 5 1 22
53 Hironimus, Frank 0 5 3 6 6 5 4 5 4 4 0 6 4 5 3 6 4 5 1 22
54 Beckmann, Thomas 4 6 3 6 5 6 4 7 4 4 8 6 5 5 3 5 4 5 4 22
55 Schmid, Karl-Heinz 5 0 3 4 5 4 5 0 3 4 5 6 5 4 4 5 3 5 1 22
56 Geisbüsch, Jürgen 4 5 4 4 5 6 4 0 4 5 6 7 5 3 5 7 4 5 1 21
57 Hermsen, Walter 4 6 4 6 7 5 5 4 4 5 6 6 3 5 3 6 5 6 1 20
58 Dietrich, Moritz 3 0 0 4 5 5 5 5 2 0 5 5 5 0 4 0 5 0 1 20
59 Darius, Winfried 6 5 3 0 5 6 7 7 3 5 6 6 4 5 3 6 4 5 1 20
60 Zgoll, Roman 5 6 2 6 6 6 6 6 3 4 6 7 4 4 5 7 3 4 2 20
61 Fuchs, Stephan 4 5 4 5 7 7 4 6 3 4 8 6 4 6 4 6 0 5 1 18
62 Eichler, Stephan 7 6 2 7 8 6 5 7 7 4 7 5 4 5 3 0 4 5 1 17
63 Hinrichsen, Boy Peter 5 6 3 6 6 6 4 7 6 4 7 7 4 6 4 5 0 6 1 15
64 Matthias, Bastian 4 6 3 6 8 7 4 7 5 5 5 7 6 5 3 6 5 0 1 14
65 Rohr, Christoph 6 6 4 5 5 5 4 7 3 0 0 7 0 5 5 0 4 0 1 13
66 Alex, Friedhelm 6 8 2 7 6 6 5 6 4 4 6 7 5 5 5 8 5 8 1 12
67 Begemann, Hanns-Friedrich 5 7 4 6 7 7 5 5 0 5 9 6 4 5 4 7 6 4 1 12
68 Schütt, Thomas 0 6 2 6 6 7 5 6 4 0 0 5 5 5 4 0 5 0 1 12
69 Freiesleben, Kilian 5 6 4 6 0 7 5 7 3 0 0 6 6 5 4 7 4 0 1 10
70 Scherer, Franz 5 6 5 6 6 6 5 6 5 5 8 6 6 6 3 6 0 0 1 10
71 Than, Dinh Quang 0 0 3 9 6 9 4 7 7 5 8 7 4 7 5 7 4 0 1 9
72 Reinl, Hans Christian 6 8 4 5 6 6 6 0 5 7 8 8 4 6 5 6 4 6 1 8
73 Salewski, Ronald 7 7 0 0 8 0 0 7 0 4 0 5 6 5 4 8 4 0 1 7
74 Knutsen, Anders-Jacob 9 8 5 7 5 7 7 8 4 6 8 8 6 5 3 6 6 6 1 7
75 Koch, Bernd 6 7 5 7 7 6 6 6 4 7 6 6 8 7 6 9 4 9 1 5
76 Girkes-Schmitt, Ernst 7 7 4 0 9 7 5 7 5 6 6 0 0 5 6 0 0 7 1 4
77 Brost, Oliver 10 0 5 6 6 7 5 8 5 6 8 0 0 0 0 6 4 9 1 4
78 Raumann, Alexander 8 0 0 0 7 6 6 7 7 7 0 0 7 0 0 5 5 0 1 3
79 Hövel, Felix 0 0 4 0 8 7 0 0 4 5 0 0 7 0 6 7 5 0 1 3
80 Nast, Christopher 0 0 0 0 9 6 0 0 0 7 0 0 6 0 4 0 5 0 1 2
1
OUT
3 4 2 4 3 4 2 4 2
IN
3 4 4 3 3 2 4 2 3
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
54
2
OUT
3 3 3 4 4 4 3 4 2
IN
2 4 4 2 3 3 3 2 3
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
54
3
OUT
3 4 2 4 4 4 3 4 3
IN
3 4 4 3 3 3 4 2 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
49
4
OUT
3 5 2 3 4 5 3 4 2
IN
3 4 4 3 3 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
48
5
OUT
3 4 2 4 4 4 3 4 3
IN
4 4 4 4 4 3 4 2 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
46
6
OUT
3 3 2 4 4 3 4 4 3
IN
4 4 4 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
45
7
OUT
4 4 2 4 5 4 4 4 3
IN
2 4 4 3 4 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
44
8
OUT
4 5 2 4 4 4 4 5 3
IN
3 4 4 3 3 2 4 3 5
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
44
9
OUT
4 4 3 4 3 4 4 6 3
IN
3 4 5 2 3 3 5 2 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
43
10
OUT
4 4 2 4 4 4 3 4 3
IN
4 5 3 3 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
43
11
OUT
4 4 2 4 4 4 4 4 3
IN
3 4 5 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
43
12
OUT
4 5 2 5 4 5 3 4 2
IN
4 5 5 4 3 3 4 2 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
42
13
OUT
5 4 2 4 4 4 3 4 3
IN
3 5 4 3 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
42
14
OUT
4 5 3 5 5 4 3 5 3
IN
4 4 4 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
39
15
OUT
4 5 3 4 4 5 3 5 2
IN
4 5 5 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
39
16
OUT
4 5 2 4 5 5 3 5 3
IN
3 5 5 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
39
17
OUT
4 5 3 5 4 4 3 5 3
IN
3 5 5 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
39
18
OUT
4 5 3 4 4 5 4 5 3
IN
4 5 5 3 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
39
19
OUT
4 6 2 5 5 5 3 5 2
IN
4 6 5 4 3 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
37
20
OUT
5 5 3 5 5 4 3 4 2
IN
4 5 6 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
37
21
OUT
4 5 3 5 4 5 4 4 3
IN
4 5 5 3 3 2 6 3 5
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
36
22
OUT
4 5 2 5 5 5 3 5 3
IN
5 5 4 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
36
23
OUT
3 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
36
24
OUT
4 5 3 5 5 6 3 6 3
IN
3 5 4 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
35
25
OUT
4 5 2 4 5 5 4 4 3
IN
4 6 7 4 4 2 5 3 6
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
32
26
OUT
4 5 3 5 5 5 4 6 2
IN
4 5 5 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
32
27
OUT
4 5 2 4 5 6 4 4 3
IN
4 6 7 5 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
31
28
OUT
4 6 4 4 4 4 4 5 4
IN
4 5 6 4 4 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
31
29
OUT
5 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 6 6 4 5 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
30
30
OUT
4 7 3 6 5 6 4 5 3
IN
3 5 5 4 5 2 5 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
30
31
OUT
4 6 3 5 4 5 4 5 4
IN
5 6 6 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
32
OUT
4 6 3 5 5 5 5 5 3
IN
4 5 6 3 4 3 6 4 5
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
29
33
OUT
0 5 2 5 5 7 3 6 3
IN
5 6 6 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
27
34
OUT
5 5 2 4 5 6 4 6 4
IN
4 7 6 4 4 4 7 2 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
27
35
OUT
4 6 4 5 5 5 4 5 3
IN
5 5 5 5 4 3 6 3 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
27
36
OUT
4 6 3 5 5 5 4 5 4
IN
4 7 7 4 5 2 5 3 9
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
26
37
OUT
5 5 2 5 5 6 4 5 3
IN
4 6 6 4 5 4 5 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
26
38
OUT
4 5 3 5 5 6 3 5 4
IN
4 6 7 4 6 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
26
39
OUT
6 6 3 5 4 5 4 6 3
IN
4 5 5 4 4 4 6 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
26
40
OUT
5 6 3 6 6 5 5 0 3
IN
5 6 5 4 4 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
41
OUT
5 5 2 5 5 5 6 5 3
IN
5 5 6 3 6 4 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
25
42
OUT
5 5 3 4 4 5 6 5 5
IN
3 6 4 4 4 5 4 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
25
43
OUT
0 5 3 5 5 5 5 5 3
IN
5 5 6 4 4 3 6 4 7
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
25
44
OUT
4 6 3 5 5 5 4 5 3
IN
4 6 5 4 5 4 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
25
45
OUT
4 6 3 6 6 6 4 5 3
IN
4 6 5 5 5 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
24
46
OUT
4 5 5 5 4 5 5 6 3
IN
5 7 5 4 5 3 6 3 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
47
OUT
4 6 4 5 5 5 5 6 3
IN
4 5 6 4 5 4 5 0 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
24
48
OUT
5 6 2 5 6 4 4 5 4
IN
5 6 6 4 4 4 6 4 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
23
49
OUT
5 6 3 5 6 4 5 5 6
IN
5 0 5 5 4 4 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
23
50
OUT
5 5 3 6 5 5 6 5 4
IN
4 7 6 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
23
51
OUT
4 7 2 7 6 6 4 8 3
IN
5 6 6 4 5 3 7 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
22
52
OUT
0 6 3 4 6 7 4 6 3
IN
4 5 7 5 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
22
53
OUT
0 5 3 6 6 5 4 5 4
IN
4 0 6 4 5 3 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
22
54
OUT
4 6 3 6 5 6 4 7 4
IN
4 8 6 5 5 3 5 4 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
22
55
OUT
5 0 3 4 5 4 5 0 3
IN
4 5 6 5 4 4 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
22
56
OUT
4 5 4 4 5 6 4 0 4
IN
5 6 7 5 3 5 7 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
21
57
OUT
4 6 4 6 7 5 5 4 4
IN
5 6 6 3 5 3 6 5 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
20
58
OUT
3 0 0 4 5 5 5 5 2
IN
0 5 5 5 0 4 0 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
20
59
OUT
6 5 3 0 5 6 7 7 3
IN
5 6 6 4 5 3 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
20
60
OUT
5 6 2 6 6 6 6 6 3
IN
4 6 7 4 4 5 7 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
20
61
OUT
4 5 4 5 7 7 4 6 3
IN
4 8 6 4 6 4 6 0 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
18
62
OUT
7 6 2 7 8 6 5 7 7
IN
4 7 5 4 5 3 0 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
17
63
OUT
5 6 3 6 6 6 4 7 6
IN
4 7 7 4 6 4 5 0 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
15
64
OUT
4 6 3 6 8 7 4 7 5
IN
5 5 7 6 5 3 6 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
14
65
OUT
6 6 4 5 5 5 4 7 3
IN
0 0 7 0 5 5 0 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
13
66
OUT
6 8 2 7 6 6 5 6 4
IN
4 6 7 5 5 5 8 5 8
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
12
67
OUT
5 7 4 6 7 7 5 5 0
IN
5 9 6 4 5 4 7 6 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
12
68
OUT
0 6 2 6 6 7 5 6 4
IN
0 0 5 5 5 4 0 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
12
69
OUT
5 6 4 6 0 7 5 7 3
IN
0 0 6 6 5 4 7 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
10
70
OUT
5 6 5 6 6 6 5 6 5
IN
5 8 6 6 6 3 6 0 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
10
71
OUT
0 0 3 9 6 9 4 7 7
IN
5 8 7 4 7 5 7 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
9
72
OUT
6 8 4 5 6 6 6 0 5
IN
7 8 8 4 6 5 6 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
8
73
OUT
7 7 0 0 8 0 0 7 0
IN
4 0 5 6 5 4 8 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
7
74
OUT
9 8 5 7 5 7 7 8 4
IN
6 8 8 6 5 3 6 6 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
7
75
OUT
6 7 5 7 7 6 6 6 4
IN
7 6 6 8 7 6 9 4 9
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
5
76
OUT
7 7 4 0 9 7 5 7 5
IN
6 6 0 0 5 6 0 0 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
4
77
OUT
10 0 5 6 6 7 5 8 5
IN
6 8 0 0 0 0 6 4 9
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
4
78
OUT
8 0 0 0 7 6 6 7 7
IN
7 0 0 7 0 0 5 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
3
79
OUT
0 0 4 0 8 7 0 0 4
IN
5 0 0 7 0 6 7 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
3
80
OUT
0 0 0 0 9 6 0 0 0
IN
7 0 0 6 0 4 0 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
2

ClubWebMan® Eclectic+Race 2.2.2 © 2014 - 2018 GKMB GmbH Professional Internet Business Services

  So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (10) noch nicht erreicht ist.