Eclectic

Rang Spieler(innen) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anzahl Spiele Gesamtergebnis
Brutto
1 Schmitz, Fabio 3 3 2 3 4 4 3 4 2 2 4 4 2 3 2 3 2 3 9 57
2 Konzorr, Ben 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 4 4 3 3 2 4 2 3 11 56
3 Scholz, Tobias 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 2 5 2 4 7 52
4 Gerbig, Sven 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 15 52
5 Frahm, Peter 3 4 2 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 2 3 14 51
6 Ulrich, Neal Leon 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 5 50
7 Röhrig, Markus 3 4 2 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 2 4 3 4 10 49
8 Aslan, Hasan 3 5 2 3 4 5 3 4 2 3 4 4 3 3 2 4 2 4 16 48
9 Reimer, Jörg 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 12 47
10 Jakubek, Julius 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3 4 8 44
11 Straube, Thomas 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 2 5 3 4 13 44
12 Gödderz, Josef 4 3 2 5 4 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 13 42
13 Schwipper, Eckhard 4 5 2 5 4 5 3 4 2 4 5 5 4 3 3 4 2 4 13 42
14 Schmitz, Wilfried 3 5 2 4 4 5 3 5 2 4 4 5 3 4 3 4 3 3 11 42
15 Tannen, Carlheinz 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 5 5 4 3 3 5 2 4 10 42
16 Luckmann, Stefan 5 4 2 4 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 4 3 4 6 42
17 Hidding, Torge 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 5 5 4 3 3 5 3 4 5 41
18 Fiege, Jürgen 4 5 2 4 4 5 4 4 3 4 5 5 3 3 2 5 3 5 14 40
19 Staphylarakis, Michael 4 5 2 3 4 5 3 4 3 4 6 4 4 4 3 5 2 5 3 39
20 Waraczewski, Matthias 4 5 3 4 4 5 4 5 3 4 5 5 3 3 2 5 3 4 4 39
21 Lee, Sang-Cheal 4 6 2 5 5 5 3 5 2 4 6 5 4 3 3 5 2 4 6 37
22 Jung, Jens 5 5 3 5 5 4 3 4 2 4 5 6 4 4 2 5 3 4 3 37
23 Körner, Klaus 3 5 2 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 2 4 3 4 16 37
24 Meganck, Luc 4 5 2 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 6 3 4 4 36
25 Waier, Reinhard 4 4 3 4 4 5 4 6 3 4 6 5 4 4 3 4 3 4 2 36
26 Blasshofer, Sebastian 4 5 2 5 5 5 3 5 3 5 5 4 4 4 2 5 3 4 10 36
27 Urbaniak, Volker 4 5 2 5 5 5 4 5 2 3 5 5 4 4 2 5 3 3 17 36
28 Bosbach, Andreas 4 4 3 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 36
29 Geisbüsch, Jürgen 4 5 3 4 5 5 3 7 4 4 5 5 4 3 2 5 3 5 2 35
30 Lösken, Rainer 4 5 3 5 4 5 3 5 3 4 5 5 4 4 3 6 3 4 7 35
31 Albrechts, Ingo 4 6 2 4 4 4 4 5 3 3 5 6 4 4 3 5 3 6 3 35
32 Böckmann, Andre 4 5 3 5 5 6 3 6 3 3 5 4 4 4 3 5 3 4 4 35
33 Paech, Dr. Joachim 4 5 2 5 5 5 4 5 3 4 4 6 3 4 3 5 3 5 10 34
34 Tolkmitt, Ulrich 4 5 2 5 5 5 4 5 3 4 6 6 4 4 3 5 3 4 5 33
35 Heyne, Hans-Jürgen 4 5 2 4 5 6 4 4 3 4 5 6 5 3 3 5 3 4 10 33
36 Van Hasselt, Michael 4 7 3 6 5 6 4 4 3 3 5 5 4 3 2 5 4 4 4 33
37 Römer, Rainer 4 5 2 4 5 5 4 4 3 4 6 7 4 4 2 5 3 6 6 32
38 Görmen, Zülfikar 4 6 3 5 4 5 2 5 4 5 5 5 4 4 3 6 3 4 3 32
39 Grefenstein, Ralf 4 4 3 6 5 4 4 7 3 4 4 6 5 4 3 5 3 4 3 31
40 Park, Jong Cheol 4 5 3 4 5 6 3 5 4 4 5 5 4 4 3 6 4 4 3 30
41 Driver, Oliver 5 4 2 4 5 6 4 6 3 4 7 6 4 4 3 7 2 4 4 30
42 Hilgenstock, Marc 4 6 3 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 3 5 2 30
43 Hoffmann, Andreas 4 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 3 6 3 7 3 30
44 Lee, Hee-Kwang 4 6 3 5 4 5 4 5 4 5 6 6 4 4 3 5 3 5 1 29
45 Müller, Wolfgang 5 5 3 6 5 5 5 5 3 4 6 4 4 5 3 6 3 5 3 28
46 Reiter, Wilfried 4 6 3 5 5 5 4 5 4 4 7 7 4 5 2 5 3 9 2 26
47 Laszczuk, Hans 5 6 2 5 5 4 4 5 4 4 6 6 4 4 4 6 4 4 5 26
48 Beissmann, Peter 5 5 2 5 5 6 4 5 3 4 6 6 4 5 4 5 3 6 3 26
49 Fischer, Achim 5 6 3 6 6 5 5 0 3 5 6 5 4 4 2 5 3 5 1 26
50 Hedke, Ralph 4 6 3 5 5 5 4 5 3 4 6 5 4 5 4 6 3 4 3 26
51 Konzorr, Jürgen 5 5 2 5 5 5 6 5 3 5 5 6 3 6 4 6 4 5 1 25
52 Frechen, Fabian 4 6 2 6 6 6 4 7 3 4 5 6 4 5 3 7 3 5 3 25
53 Schmidt, Jan 5 5 3 4 4 5 6 5 5 3 6 4 4 4 5 4 3 4 1 25
54 Orthen, Peter 4 6 3 6 6 6 4 5 3 4 6 5 5 5 3 6 3 6 6 24
55 Schneider, Roland 4 5 5 5 4 5 5 6 3 5 7 5 4 5 3 6 3 7 1 24
56 Hamacher, Josch 4 6 4 5 5 5 5 6 3 4 5 6 4 5 4 5 0 5 2 24
57 Schuchardt, Hannes 5 5 4 5 5 6 4 6 4 4 5 5 6 5 3 5 6 4 1 24
58 Hironimus, Frank 0 5 3 6 6 5 4 5 4 4 0 6 4 5 3 6 4 5 1 22
59 Konstanzer, Dr. Michael 0 5 2 0 0 4 0 0 3 0 4 0 5 4 3 5 3 0 1 22
60 Beckmann, Thomas 4 6 3 6 5 6 4 7 4 4 8 6 5 5 3 5 4 5 4 22
61 Schmid, Karl-Heinz 5 0 3 4 5 4 5 0 3 4 5 6 5 4 4 5 3 5 1 22
62 Hermsen, Walter 4 6 4 6 7 5 5 4 4 5 6 6 3 5 3 6 5 6 1 20
63 Dietrich, Moritz 3 0 0 4 5 5 5 5 2 0 5 5 5 0 4 0 5 0 1 20
64 Darius, Winfried 6 5 3 0 5 6 7 7 3 5 6 6 4 5 3 6 4 5 1 20
65 Hinrichsen, Boy Peter 5 4 3 6 6 6 4 7 3 4 7 6 4 6 4 5 5 6 2 20
66 Knutsen, Anders-Jacob 6 5 3 6 5 6 3 8 4 5 6 7 4 4 3 6 3 6 3 20
67 Zgoll, Roman 5 6 2 6 6 6 6 6 3 4 6 7 4 4 5 7 3 4 2 20
68 Hoffmann, Ralf 5 8 3 5 4 7 4 5 4 8 6 0 5 4 4 6 4 5 1 19
69 Fuchs, Stephan 4 5 4 5 7 7 4 6 3 4 8 6 4 6 4 6 0 5 1 18
70 Eichler, Stephan 7 6 2 7 8 6 5 7 7 4 7 5 4 5 3 0 4 5 1 17
71 Rogge, Markus 4 6 3 6 7 6 6 5 4 4 6 5 5 5 4 7 5 7 1 16
72 Schütt, Thomas 6 5 2 6 5 7 5 6 4 0 0 5 5 5 4 6 5 0 2 15
73 Matthias, Bastian 4 6 3 6 8 7 4 7 5 5 5 7 6 5 3 6 5 0 1 14
74 Brost, Oliver 3 8 5 6 5 7 5 6 3 4 7 7 7 5 4 6 4 8 3 14
75 Lürwer, Christian 5 5 3 6 0 6 0 5 0 4 0 0 6 4 4 0 2 5 1 14
76 Rohr, Christoph 6 6 4 5 5 5 4 7 3 0 0 7 0 5 5 0 4 0 1 13
77 Schmitz, Dr. Jürgen 6 0 3 6 6 5 0 5 5 4 6 0 5 5 4 5 3 5 1 13
78 Girkes-Schmitt, Ernst 4 7 4 8 9 5 4 7 5 6 6 5 6 5 4 9 6 6 2 12
79 Alex, Friedhelm 6 8 2 7 6 6 5 6 4 4 6 7 5 5 5 8 5 8 1 12
80 Begemann, Hanns-Friedrich 5 7 4 6 7 7 5 5 0 5 9 6 4 5 4 7 6 4 1 12
81 Salewski, Ronald 7 7 4 7 6 0 5 7 6 4 8 5 6 5 3 7 4 6 2 11
82 Walschburger, Hermann 6 7 3 0 6 7 0 6 3 6 6 0 6 0 5 5 0 4 1 10
83 Freiesleben, Kilian 5 6 4 6 0 7 5 7 3 0 0 6 6 5 4 7 4 0 1 10
84 Hövel, Felix 0 0 4 5 5 6 0 7 4 5 6 6 6 5 6 7 5 7 2 10
85 Scherer, Franz 5 6 5 6 6 6 5 6 5 5 8 6 6 6 3 6 0 0 1 10
86 Mosen, Marcus 5 7 6 7 5 9 5 6 9 5 6 6 8 6 3 8 5 6 1 9
87 Than, Dinh Quang 0 0 3 9 6 9 4 7 7 5 8 7 4 7 5 7 4 0 1 9
88 Reinl, Hans Christian 6 8 4 5 6 6 6 0 5 7 8 8 4 6 5 6 4 6 1 8
89 Koch, Bernd 6 7 5 7 7 6 6 6 4 7 6 6 8 7 6 9 4 9 1 5
90 Raumann, Alexander 8 0 0 0 7 6 6 7 7 7 0 0 7 0 0 5 5 0 1 3
91 Nast, Christopher 0 0 0 0 9 6 0 0 0 7 0 0 6 0 4 0 5 0 1 2
1
OUT
3 3 2 3 4 4 3 4 2
IN
2 4 4 2 3 2 3 2 3
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
57
2
OUT
3 3 2 3 3 3 2 4 2
IN
3 4 4 3 3 2 4 2 3
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
56
3
OUT
3 3 2 4 3 4 3 4 3
IN
3 4 4 2 3 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
52
4
OUT
3 4 2 4 3 3 3 3 3
IN
3 4 3 3 3 3 4 2 4
Anzahl Spiele:
15
Gesamtergebnis:
52
5
OUT
3 4 2 3 3 4 3 4 2
IN
4 4 4 4 3 3 4 2 3
Anzahl Spiele:
14
Gesamtergebnis:
51
6
OUT
3 3 2 3 4 3 4 4 3
IN
3 3 4 4 3 2 4 3 3
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
50
7
OUT
3 4 2 4 4 4 3 4 2
IN
2 4 4 3 3 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
49
8
OUT
3 5 2 3 4 5 3 4 2
IN
3 4 4 3 3 2 4 2 4
Anzahl Spiele:
16
Gesamtergebnis:
48
9
OUT
4 4 2 4 4 4 4 4 3
IN
3 4 4 3 3 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
47
10
OUT
4 4 2 4 4 4 3 4 3
IN
4 5 3 3 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
44
11
OUT
3 4 2 4 4 4 4 4 3
IN
3 4 5 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
44
12
OUT
4 3 2 5 4 4 3 5 3
IN
4 4 4 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
42
13
OUT
4 5 2 5 4 5 3 4 2
IN
4 5 5 4 3 3 4 2 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
42
14
OUT
3 5 2 4 4 5 3 5 2
IN
4 4 5 3 4 3 4 3 3
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
42
15
OUT
4 4 2 4 4 4 3 4 3
IN
3 5 5 4 3 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
42
16
OUT
5 4 2 4 4 4 3 4 3
IN
3 5 4 3 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
42
17
OUT
4 4 3 4 4 4 3 5 3
IN
3 5 5 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
41
18
OUT
4 5 2 4 4 5 4 4 3
IN
4 5 5 3 3 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
14
Gesamtergebnis:
40
19
OUT
4 5 2 3 4 5 3 4 3
IN
4 6 4 4 4 3 5 2 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
39
20
OUT
4 5 3 4 4 5 4 5 3
IN
4 5 5 3 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
39
21
OUT
4 6 2 5 5 5 3 5 2
IN
4 6 5 4 3 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
37
22
OUT
5 5 3 5 5 4 3 4 2
IN
4 5 6 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
37
23
OUT
3 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
16
Gesamtergebnis:
37
24
OUT
4 5 2 4 5 5 4 5 3
IN
4 4 5 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
36
25
OUT
4 4 3 4 4 5 4 6 3
IN
4 6 5 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
36
26
OUT
4 5 2 5 5 5 3 5 3
IN
5 5 4 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
36
27
OUT
4 5 2 5 5 5 4 5 2
IN
3 5 5 4 4 2 5 3 3
Anzahl Spiele:
17
Gesamtergebnis:
36
28
OUT
4 4 3 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
36
29
OUT
4 5 3 4 5 5 3 7 4
IN
4 5 5 4 3 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
35
30
OUT
4 5 3 5 4 5 3 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
35
31
OUT
4 6 2 4 4 4 4 5 3
IN
3 5 6 4 4 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
35
32
OUT
4 5 3 5 5 6 3 6 3
IN
3 5 4 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
35
33
OUT
4 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 4 6 3 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
34
34
OUT
4 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 6 6 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
33
35
OUT
4 5 2 4 5 6 4 4 3
IN
4 5 6 5 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
33
36
OUT
4 7 3 6 5 6 4 4 3
IN
3 5 5 4 3 2 5 4 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
33
37
OUT
4 5 2 4 5 5 4 4 3
IN
4 6 7 4 4 2 5 3 6
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
32
38
OUT
4 6 3 5 4 5 2 5 4
IN
5 5 5 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
32
39
OUT
4 4 3 6 5 4 4 7 3
IN
4 4 6 5 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
31
40
OUT
4 5 3 4 5 6 3 5 4
IN
4 5 5 4 4 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
30
41
OUT
5 4 2 4 5 6 4 6 3
IN
4 7 6 4 4 3 7 2 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
30
42
OUT
4 6 3 5 4 4 5 5 3
IN
5 5 5 5 4 4 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
30
43
OUT
4 5 3 5 5 5 5 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 6 3 7
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
30
44
OUT
4 6 3 5 4 5 4 5 4
IN
5 6 6 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
45
OUT
5 5 3 6 5 5 5 5 3
IN
4 6 4 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
28
46
OUT
4 6 3 5 5 5 4 5 4
IN
4 7 7 4 5 2 5 3 9
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
26
47
OUT
5 6 2 5 5 4 4 5 4
IN
4 6 6 4 4 4 6 4 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
26
48
OUT
5 5 2 5 5 6 4 5 3
IN
4 6 6 4 5 4 5 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
26
49
OUT
5 6 3 6 6 5 5 0 3
IN
5 6 5 4 4 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
50
OUT
4 6 3 5 5 5 4 5 3
IN
4 6 5 4 5 4 6 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
26
51
OUT
5 5 2 5 5 5 6 5 3
IN
5 5 6 3 6 4 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
25
52
OUT
4 6 2 6 6 6 4 7 3
IN
4 5 6 4 5 3 7 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
25
53
OUT
5 5 3 4 4 5 6 5 5
IN
3 6 4 4 4 5 4 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
25
54
OUT
4 6 3 6 6 6 4 5 3
IN
4 6 5 5 5 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
24
55
OUT
4 5 5 5 4 5 5 6 3
IN
5 7 5 4 5 3 6 3 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
56
OUT
4 6 4 5 5 5 5 6 3
IN
4 5 6 4 5 4 5 0 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
24
57
OUT
5 5 4 5 5 6 4 6 4
IN
4 5 5 6 5 3 5 6 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
58
OUT
0 5 3 6 6 5 4 5 4
IN
4 0 6 4 5 3 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
22
59
OUT
0 5 2 0 0 4 0 0 3
IN
0 4 0 5 4 3 5 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
22
60
OUT
4 6 3 6 5 6 4 7 4
IN
4 8 6 5 5 3 5 4 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
22
61
OUT
5 0 3 4 5 4 5 0 3
IN
4 5 6 5 4 4 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
22
62
OUT
4 6 4 6 7 5 5 4 4
IN
5 6 6 3 5 3 6 5 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
20
63
OUT
3 0 0 4 5 5 5 5 2
IN
0 5 5 5 0 4 0 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
20
64
OUT
6 5 3 0 5 6 7 7 3
IN
5 6 6 4 5 3 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
20
65
OUT
5 4 3 6 6 6 4 7 3
IN
4 7 6 4 6 4 5 5 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
20
66
OUT
6 5 3 6 5 6 3 8 4
IN
5 6 7 4 4 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
20
67
OUT
5 6 2 6 6 6 6 6 3
IN
4 6 7 4 4 5 7 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
20
68
OUT
5 8 3 5 4 7 4 5 4
IN
8 6 0 5 4 4 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
19
69
OUT
4 5 4 5 7 7 4 6 3
IN
4 8 6 4 6 4 6 0 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
18
70
OUT
7 6 2 7 8 6 5 7 7
IN
4 7 5 4 5 3 0 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
17
71
OUT
4 6 3 6 7 6 6 5 4
IN
4 6 5 5 5 4 7 5 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
16
72
OUT
6 5 2 6 5 7 5 6 4
IN
0 0 5 5 5 4 6 5 0
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
15
73
OUT
4 6 3 6 8 7 4 7 5
IN
5 5 7 6 5 3 6 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
14
74
OUT
3 8 5 6 5 7 5 6 3
IN
4 7 7 7 5 4 6 4 8
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
14
75
OUT
5 5 3 6 0 6 0 5 0
IN
4 0 0 6 4 4 0 2 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
14
76
OUT
6 6 4 5 5 5 4 7 3
IN
0 0 7 0 5 5 0 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
13
77
OUT
6 0 3 6 6 5 0 5 5
IN
4 6 0 5 5 4 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
13
78
OUT
4 7 4 8 9 5 4 7 5
IN
6 6 5 6 5 4 9 6 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
12
79
OUT
6 8 2 7 6 6 5 6 4
IN
4 6 7 5 5 5 8 5 8
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
12
80
OUT
5 7 4 6 7 7 5 5 0
IN
5 9 6 4 5 4 7 6 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
12
81
OUT
7 7 4 7 6 0 5 7 6
IN
4 8 5 6 5 3 7 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
11
82
OUT
6 7 3 0 6 7 0 6 3
IN
6 6 0 6 0 5 5 0 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
10
83
OUT
5 6 4 6 0 7 5 7 3
IN
0 0 6 6 5 4 7 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
10
84
OUT
0 0 4 5 5 6 0 7 4
IN
5 6 6 6 5 6 7 5 7
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
10
85
OUT
5 6 5 6 6 6 5 6 5
IN
5 8 6 6 6 3 6 0 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
10
86
OUT
5 7 6 7 5 9 5 6 9
IN
5 6 6 8 6 3 8 5 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
9
87
OUT
0 0 3 9 6 9 4 7 7
IN
5 8 7 4 7 5 7 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
9
88
OUT
6 8 4 5 6 6 6 0 5
IN
7 8 8 4 6 5 6 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
8
89
OUT
6 7 5 7 7 6 6 6 4
IN
7 6 6 8 7 6 9 4 9
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
5
90
OUT
8 0 0 0 7 6 6 7 7
IN
7 0 0 7 0 0 5 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
3
91
OUT
0 0 0 0 9 6 0 0 0
IN
7 0 0 6 0 4 0 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
2

ClubWebMan® Eclectic+Race 2.2.3 © 2014 - 2018 GKMB GmbH Professional Internet Business Services

  So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (10) noch nicht erreicht ist.