Eclectic

Rang Spieler(innen) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anzahl Spiele Gesamtergebnis
Brutto
1 Scholz, Tobias 3 4 2 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 2 4 2 3 13 52
2 Röhrig, Markus 4 5 2 4 4 5 3 4 3 2 5 5 2 3 2 4 3 3 10 46
3 Gerbig, Sven 3 5 2 3 4 5 3 4 3 3 6 4 4 3 2 4 2 3 6 46
4 Albrechts, Ingo 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 5 3 4 3 4 3 3 7 44
5 Böckmann, Andre 4 5 3 4 5 3 3 4 3 2 5 5 4 3 3 4 2 4 10 43
6 Konzorr, Ben 5 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 2 42
7 Straube, Thomas 4 4 2 5 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 2 5 2 4 10 42
8 Aslan, Hasan 3 5 2 4 5 5 4 4 3 3 5 4 4 3 2 5 2 4 9 42
9 Maletz, Michael 4 4 3 4 5 4 4 4 2 3 3 5 4 3 2 4 3 4 3 42
10 Fiege, Jürgen 4 4 2 4 5 4 4 4 3 4 5 5 3 4 2 5 2 4 13 41
11 Schmitz, Michael 3 4 3 5 5 3 4 5 3 3 5 5 3 4 3 5 3 3 9 41
12 Geisbüsch, Jürgen 4 4 2 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 5 3 3 8 40
13 Lee, Hee-Kwang 4 5 3 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 3 2 4 3 4 2 39
14 Staphylarakis, Michael 5 4 3 4 4 5 4 5 3 3 5 5 3 3 2 4 3 4 4 39
15 Zhang, Bin 4 4 3 4 5 5 3 5 3 3 4 5 3 4 3 5 3 4 5 39
16 Frechen, Valentin 4 5 3 4 5 5 3 4 2 3 4 5 4 3 3 4 3 5 2 39
17 Reimer, Jörg 3 5 2 4 5 5 5 5 2 4 5 5 3 3 3 5 3 4 6 39
18 Buslei, Marvin 4 6 2 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 3 5 4 3 1 39
19 Van Hasselt, Michael 4 5 3 3 4 4 4 4 2 3 6 5 3 4 2 5 3 4 9 39
20 Meganck, Luc 4 4 3 5 4 4 3 5 2 3 5 5 4 4 2 5 2 5 5 38
21 Lee, Sang-Cheal 4 4 2 4 4 5 4 5 3 3 5 5 4 4 3 5 3 4 6 38
22 Gödderz, Josef 4 5 2 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 2 5 3 5 9 37
23 Tolkmitt, Ulrich 4 5 3 5 4 4 4 4 3 4 5 5 3 4 3 5 2 4 11 37
24 Yang, Chun Mo 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 5 6 4 4 3 5 3 4 4 37
25 Hensel, Ingo 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 6 37
26 Körner, Klaus 4 6 2 4 4 5 4 5 3 4 6 5 4 3 3 5 2 4 12 37
27 Driver, Oliver 4 6 2 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 2 5 3 5 7 36
28 Hanstein, Moritz 4 5 3 4 5 5 4 5 3 3 4 5 4 4 3 5 2 4 3 36
29 Hwang, Jong-Taek 4 5 3 5 5 5 3 5 4 3 5 5 4 4 2 5 2 6 3 35
30 Ghazarian, Hamaz 3 5 3 4 4 5 4 5 2 4 5 5 4 4 3 5 3 4 7 35
31 Bosbach, Andreas 4 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 3 35
32 Blume, Thomas 4 4 4 3 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 3 4 4 5 3 34
33 Römer, Rainer 5 5 3 5 3 5 3 4 3 4 6 5 3 4 3 6 3 5 8 34
34 Tannen, Carlheinz 4 6 2 3 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 3 5 3 4 4 34
35 Buder, Daniel 4 6 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 2 7 3 5 4 34
36 Alex, Friedhelm 4 5 3 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 33
37 Lösken, Rainer 5 5 3 5 5 5 4 4 3 4 5 6 4 4 3 5 3 4 8 33
38 Müller, Wolfgang 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 6 6 4 6 3 6 3 5 2 33
39 Fuchs, Stephan 4 5 3 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 32
40 Schwipper, Eckhard 4 5 3 4 6 5 4 5 3 4 6 6 5 4 3 5 3 3 6 32
41 Esch, Roland 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 6 3 5 5 32
42 Schmid, Karl-Heinz 4 5 4 5 5 6 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 3 5 1 32
43 Sprenger, Detlef 4 5 3 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 3 6 3 5 9 31
44 Grieshammer, Daniel 5 5 3 5 6 5 4 5 4 4 5 6 4 3 3 5 3 4 3 31
45 Fingerhuth, Benjamin 3 5 4 5 5 4 4 4 3 6 7 6 4 4 3 4 4 4 1 31
46 Demandt, Sven 4 4 3 6 4 4 5 5 3 4 6 5 3 5 3 5 3 4 6 31
47 Schmitz, Wilfried 5 6 3 4 5 5 4 5 3 5 5 6 4 4 3 4 3 5 4 30
48 Harf, Steffen 5 4 3 5 4 5 5 5 2 4 5 5 4 5 3 5 3 7 6 30
49 Than, Dinh Quang 4 5 3 5 5 5 4 5 3 5 6 6 4 3 3 6 3 5 5 30
50 Schnitter, Bernd 4 6 3 5 4 5 4 5 3 5 6 5 4 4 4 6 4 4 3 29
51 Litzke, Matthias 4 6 3 5 5 5 4 5 4 4 6 5 4 3 4 8 2 5 2 29
52 Schimpf, Tobias 4 5 3 5 6 4 4 5 4 6 7 5 4 4 3 6 4 4 2 27
53 Jakubowski, Dr. Darius 4 6 3 6 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 3 6 3 6 4 27
54 Duong, Duc Minh 3 5 3 6 7 6 5 4 3 3 6 6 6 4 3 5 3 5 4 27
55 Micolaiczak, Tim 3 6 3 5 4 5 3 5 3 4 5 0 0 4 3 4 3 5 1 27
56 Jennes, Dieter 4 6 3 5 5 5 4 5 3 5 5 7 4 4 3 7 4 5 2 26
57 Niessen, Peter 4 6 3 4 5 8 7 6 4 4 5 5 4 4 4 4 3 6 1 26
58 Schlösser, Udo 6 5 3 5 5 6 5 5 3 4 5 6 4 5 3 7 2 4 5 25
59 Darius, Winfried 5 4 3 5 5 5 4 6 4 4 6 5 6 5 3 6 3 4 2 24
60 Frahm, Peter 0 6 4 6 6 5 4 4 2 4 6 7 5 5 2 6 3 5 1 24
61 Baars, Michael 5 6 3 5 5 6 4 6 4 4 6 5 4 5 3 5 4 6 10 24
62 Platzen, Benjamin 4 7 4 5 5 4 3 8 4 4 6 7 5 3 3 7 3 6 2 24
63 Heyne, Hans-Jürgen 6 6 2 5 6 6 4 5 3 6 6 5 5 4 3 6 3 6 3 23
64 Esser, Daniel 6 6 3 4 6 6 5 5 4 5 5 6 5 4 3 5 4 5 1 23
65 Jakob, Jan-Patrick 4 5 4 6 6 6 6 5 3 5 6 5 4 5 3 6 3 5 2 23
66 Heuser, Heinz Otto 4 6 3 6 5 5 5 6 4 4 5 6 5 6 3 7 4 4 4 22
67 Bernarding, Paul 7 5 3 5 8 6 4 6 3 5 6 5 4 5 4 7 3 5 2 21
68 Koch, Josef 6 6 2 6 6 6 5 5 4 4 6 5 5 5 3 6 3 6 4 21
69 Bartesch, Andreas 5 7 4 4 5 4 3 5 5 5 7 6 5 6 2 7 4 5 1 21
70 Zigrahn, Bent Arne 4 6 4 5 7 6 6 4 5 4 6 6 4 5 3 6 3 5 4 21
71 Frechen, Fabian 6 5 3 6 5 6 4 5 3 5 5 5 4 5 3 6 3 6 3 20
72 Schwenk, Thomas 5 7 3 6 6 4 4 7 3 4 7 5 4 5 4 7 4 0 1 20
73 Böhmer, Janny 4 4 3 5 6 7 4 5 3 5 6 5 6 5 4 4 4 6 2 20
74 McCoy, Herbert 6 7 4 6 5 6 5 6 2 4 5 7 5 4 3 8 3 5 2 20
75 Hironimus, Frank 5 4 3 5 0 0 4 0 3 6 4 0 4 5 3 6 3 0 1 19
76 Stölting, Stephan 4 4 4 6 6 6 4 6 3 4 7 8 4 7 4 7 3 8 2 19
77 Reiter, Wilfried 4 6 3 5 5 5 5 5 0 7 4 7 5 5 4 7 2 5 1 18
78 Rohr, Christoph 5 7 4 6 6 7 4 7 4 3 5 6 5 5 3 6 4 0 1 18
79 Steinhausen, Frank 5 6 4 0 5 7 0 7 3 5 6 0 4 5 3 7 3 4 1 18
80 Fiedler, Yannick 6 4 4 5 7 0 4 6 2 4 6 0 5 4 4 7 4 7 1 18
81 Schoenenberg, Horst 5 7 4 5 6 5 4 5 3 5 6 8 5 5 4 8 5 5 3 17
82 Park, Jong Cheol 5 6 4 5 5 6 0 6 4 5 0 0 5 5 2 5 4 0 1 17
83 Markert, Klaus 4 0 3 5 5 7 4 6 5 6 7 7 4 4 3 7 4 5 1 17
84 Wippermann, Johannes 6 6 4 5 6 5 6 5 3 5 5 7 5 4 3 6 4 4 2 17
85 Wang, Xinpan 7 5 4 7 5 8 3 6 4 6 6 7 5 0 4 6 3 4 1 17
86 Wacker, Joachim 5 6 3 6 0 0 4 6 3 6 5 6 4 4 3 5 4 0 1 16
87 Bolhöfer, Matthias 5 6 4 6 6 6 4 7 3 4 7 7 5 4 3 7 4 7 2 15
88 Degen, Wolfgang 0 5 4 7 6 6 5 5 4 4 0 8 5 0 5 6 3 6 1 14
89 Benkel, Ernst 6 6 2 7 7 8 6 6 4 2 7 9 4 6 3 7 4 6 1 14
90 Görmen, Zülfikar 6 7 4 6 6 7 4 5 4 0 5 6 5 0 3 6 4 6 1 14
91 Radonjic, Alexander 7 0 3 7 6 6 7 5 3 4 7 7 6 5 3 0 3 0 1 14
92 Beaucamp, Nicolai 4 0 3 6 5 4 0 0 0 5 7 7 5 6 5 5 4 7 1 14
93 Wölm, Carsten 4 4 4 6 6 0 5 7 4 0 0 6 5 4 4 6 4 5 1 13
94 Gallois, Johannes 4 5 3 8 7 7 7 8 6 5 7 8 6 5 4 5 6 4 1 13
95 Volkmann, Dr. Andreas 0 8 5 6 6 7 5 7 0 0 6 5 5 4 3 7 3 6 1 12
96 Hamacher, Josch 5 7 4 6 7 7 4 6 4 5 7 6 6 4 3 6 5 6 1 12
97 Querbach, Jürgen 6 6 3 0 7 0 6 0 3 5 7 6 5 5 4 6 4 0 1 12
98 Dinter, Thomas 6 0 2 5 5 6 0 0 4 4 5 7 0 5 3 6 5 0 1 12
99 Willms, Michael 6 6 4 6 6 8 5 6 5 3 6 6 4 5 4 7 5 5 2 11
100 Hillmann, Wolfgang 5 6 5 5 7 9 5 7 4 5 6 9 4 5 5 7 5 0 1 10
101 Beivers, Herbie 6 7 3 5 6 6 6 5 6 6 7 7 5 5 5 0 3 0 1 10
102 Ramsauer, Thomas 6 7 3 8 7 0 4 8 5 5 7 8 6 3 5 7 4 5 2 10
103 Urbaniak, Volker 6 6 5 7 7 7 5 6 4 4 8 6 4 6 5 7 3 5 1 9
104 Kerkhoff, Kristian 6 7 4 5 0 0 0 6 3 5 8 5 5 5 6 0 6 6 1 9
105 Beckmann, Thomas 4 6 4 7 6 6 4 7 0 0 0 0 6 7 4 0 5 6 1 9
106 Ficek, Thomas 5 6 4 0 5 0 6 6 5 6 0 0 5 0 4 9 4 5 1 9
107 Leis, Fridolin 7 6 5 6 6 7 7 6 4 5 7 7 4 6 4 8 4 6 2 8
108 Pham, Thanh Ha 7 0 4 8 0 6 0 6 3 5 10 7 5 8 4 7 4 0 1 8
109 Nell-Kardes, Oliver 7 6 0 7 9 0 0 0 5 8 0 5 5 5 3 0 5 0 1 7
110 Michel, Dr. Robert 0 9 5 9 8 6 9 0 0 8 0 6 5 8 4 0 4 0 2 5
111 Stiebert, Peter 8 6 6 5 8 7 7 0 6 7 0 7 6 6 4 8 4 7 1 4
112 März, Andreas 6 0 4 6 0 0 7 0 0 6 0 7 6 7 4 0 4 0 1 3
113 Meis, Michael 6 6 6 0 9 0 0 0 5 0 0 8 0 6 4 8 6 0 1 1
1
OUT
3 4 2 4 4 4 3 3 2
IN
3 4 4 4 3 2 4 2 3
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
52
2
OUT
4 5 2 4 4 5 3 4 3
IN
2 5 5 2 3 2 4 3 3
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
46
3
OUT
3 5 2 3 4 5 3 4 3
IN
3 6 4 4 3 2 4 2 3
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
46
4
OUT
4 4 3 4 4 4 3 5 3
IN
3 4 5 3 4 3 4 3 3
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
44
5
OUT
4 5 3 4 5 3 3 4 3
IN
2 5 5 4 3 3 4 2 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
43
6
OUT
5 3 3 4 4 4 4 5 3
IN
4 4 5 4 3 3 4 3 3
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
42
7
OUT
4 4 2 5 5 4 3 4 3
IN
4 4 5 4 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
42
8
OUT
3 5 2 4 5 5 4 4 3
IN
3 5 4 4 3 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
42
9
OUT
4 4 3 4 5 4 4 4 2
IN
3 3 5 4 3 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
42
10
OUT
4 4 2 4 5 4 4 4 3
IN
4 5 5 3 4 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
13
Gesamtergebnis:
41
11
OUT
3 4 3 5 5 3 4 5 3
IN
3 5 5 3 4 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
41
12
OUT
4 4 2 5 5 4 4 4 3
IN
4 5 4 4 3 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
40
13
OUT
4 5 3 5 5 5 4 4 3
IN
4 4 5 4 3 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
39
14
OUT
5 4 3 4 4 5 4 5 3
IN
3 5 5 3 3 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
39
15
OUT
4 4 3 4 5 5 3 5 3
IN
3 4 5 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
39
16
OUT
4 5 3 4 5 5 3 4 2
IN
3 4 5 4 3 3 4 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
39
17
OUT
3 5 2 4 5 5 5 5 2
IN
4 5 5 3 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
39
18
OUT
4 6 2 4 4 4 4 4 3
IN
4 4 5 3 5 3 5 4 3
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
39
19
OUT
4 5 3 3 4 4 4 4 2
IN
3 6 5 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
39
20
OUT
4 4 3 5 4 4 3 5 2
IN
3 5 5 4 4 2 5 2 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
38
21
OUT
4 4 2 4 4 5 4 5 3
IN
3 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
38
22
OUT
4 5 2 4 5 4 4 4 3
IN
4 5 5 4 4 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
37
23
OUT
4 5 3 5 4 4 4 4 3
IN
4 5 5 3 4 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
11
Gesamtergebnis:
37
24
OUT
4 5 3 4 5 4 4 4 3
IN
3 5 6 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
37
25
OUT
4 5 3 4 4 4 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
37
26
OUT
4 6 2 4 4 5 4 5 3
IN
4 6 5 4 3 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
12
Gesamtergebnis:
37
27
OUT
4 6 2 5 5 5 4 4 3
IN
4 4 4 4 4 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
36
28
OUT
4 5 3 4 5 5 4 5 3
IN
3 4 5 4 4 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
36
29
OUT
4 5 3 5 5 5 3 5 4
IN
3 5 5 4 4 2 5 2 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
35
30
OUT
3 5 3 4 4 5 4 5 2
IN
4 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
35
31
OUT
4 5 3 4 5 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
35
32
OUT
4 4 4 3 5 4 4 5 3
IN
4 5 5 5 5 3 4 4 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
34
33
OUT
5 5 3 5 3 5 3 4 3
IN
4 6 5 3 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
34
34
OUT
4 6 2 3 5 5 4 5 3
IN
4 5 5 5 5 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
34
35
OUT
4 6 3 4 5 4 4 5 3
IN
4 5 4 4 3 2 7 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
34
36
OUT
4 5 3 5 5 5 5 5 3
IN
4 4 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
33
37
OUT
5 5 3 5 5 5 4 4 3
IN
4 5 6 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
33
38
OUT
4 4 3 4 5 4 4 4 3
IN
3 6 6 4 6 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
33
39
OUT
4 5 3 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
32
40
OUT
4 5 3 4 6 5 4 5 3
IN
4 6 6 5 4 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
32
41
OUT
4 5 3 4 5 4 4 5 4
IN
4 5 5 4 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
32
42
OUT
4 5 4 5 5 6 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
32
43
OUT
4 5 3 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
31
44
OUT
5 5 3 5 6 5 4 5 4
IN
4 5 6 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
31
45
OUT
3 5 4 5 5 4 4 4 3
IN
6 7 6 4 4 3 4 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
31
46
OUT
4 4 3 6 4 4 5 5 3
IN
4 6 5 3 5 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
31
47
OUT
5 6 3 4 5 5 4 5 3
IN
5 5 6 4 4 3 4 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
30
48
OUT
5 4 3 5 4 5 5 5 2
IN
4 5 5 4 5 3 5 3 7
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
30
49
OUT
4 5 3 5 5 5 4 5 3
IN
5 6 6 4 3 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
30
50
OUT
4 6 3 5 4 5 4 5 3
IN
5 6 5 4 4 4 6 4 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
29
51
OUT
4 6 3 5 5 5 4 5 4
IN
4 6 5 4 3 4 8 2 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
29
52
OUT
4 5 3 5 6 4 4 5 4
IN
6 7 5 4 4 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
27
53
OUT
4 6 3 6 5 5 4 4 3
IN
5 5 5 4 5 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
27
54
OUT
3 5 3 6 7 6 5 4 3
IN
3 6 6 6 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
27
55
OUT
3 6 3 5 4 5 3 5 3
IN
4 5 0 0 4 3 4 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
27
56
OUT
4 6 3 5 5 5 4 5 3
IN
5 5 7 4 4 3 7 4 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
26
57
OUT
4 6 3 4 5 8 7 6 4
IN
4 5 5 4 4 4 4 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
58
OUT
6 5 3 5 5 6 5 5 3
IN
4 5 6 4 5 3 7 2 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
25
59
OUT
5 4 3 5 5 5 4 6 4
IN
4 6 5 6 5 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
24
60
OUT
0 6 4 6 6 5 4 4 2
IN
4 6 7 5 5 2 6 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
61
OUT
5 6 3 5 5 6 4 6 4
IN
4 6 5 4 5 3 5 4 6
Anzahl Spiele:
10
Gesamtergebnis:
24
62
OUT
4 7 4 5 5 4 3 8 4
IN
4 6 7 5 3 3 7 3 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
24
63
OUT
6 6 2 5 6 6 4 5 3
IN
6 6 5 5 4 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
23
64
OUT
6 6 3 4 6 6 5 5 4
IN
5 5 6 5 4 3 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
23
65
OUT
4 5 4 6 6 6 6 5 3
IN
5 6 5 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
23
66
OUT
4 6 3 6 5 5 5 6 4
IN
4 5 6 5 6 3 7 4 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
22
67
OUT
7 5 3 5 8 6 4 6 3
IN
5 6 5 4 5 4 7 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
21
68
OUT
6 6 2 6 6 6 5 5 4
IN
4 6 5 5 5 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
21
69
OUT
5 7 4 4 5 4 3 5 5
IN
5 7 6 5 6 2 7 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
21
70
OUT
4 6 4 5 7 6 6 4 5
IN
4 6 6 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
21
71
OUT
6 5 3 6 5 6 4 5 3
IN
5 5 5 4 5 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
20
72
OUT
5 7 3 6 6 4 4 7 3
IN
4 7 5 4 5 4 7 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
20
73
OUT
4 4 3 5 6 7 4 5 3
IN
5 6 5 6 5 4 4 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
20
74
OUT
6 7 4 6 5 6 5 6 2
IN
4 5 7 5 4 3 8 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
20
75
OUT
5 4 3 5 0 0 4 0 3
IN
6 4 0 4 5 3 6 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
19
76
OUT
4 4 4 6 6 6 4 6 3
IN
4 7 8 4 7 4 7 3 8
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
19
77
OUT
4 6 3 5 5 5 5 5 0
IN
7 4 7 5 5 4 7 2 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
18
78
OUT
5 7 4 6 6 7 4 7 4
IN
3 5 6 5 5 3 6 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
18
79
OUT
5 6 4 0 5 7 0 7 3
IN
5 6 0 4 5 3 7 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
18
80
OUT
6 4 4 5 7 0 4 6 2
IN
4 6 0 5 4 4 7 4 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
18
81
OUT
5 7 4 5 6 5 4 5 3
IN
5 6 8 5 5 4 8 5 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
17
82
OUT
5 6 4 5 5 6 0 6 4
IN
5 0 0 5 5 2 5 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
17
83
OUT
4 0 3 5 5 7 4 6 5
IN
6 7 7 4 4 3 7 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
17
84
OUT
6 6 4 5 6 5 6 5 3
IN
5 5 7 5 4 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
17
85
OUT
7 5 4 7 5 8 3 6 4
IN
6 6 7 5 0 4 6 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
17
86
OUT
5 6 3 6 0 0 4 6 3
IN
6 5 6 4 4 3 5 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
16
87
OUT
5 6 4 6 6 6 4 7 3
IN
4 7 7 5 4 3 7 4 7
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
15
88
OUT
0 5 4 7 6 6 5 5 4
IN
4 0 8 5 0 5 6 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
14
89
OUT
6 6 2 7 7 8 6 6 4
IN
2 7 9 4 6 3 7 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
14
90
OUT
6 7 4 6 6 7 4 5 4
IN
0 5 6 5 0 3 6 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
14
91
OUT
7 0 3 7 6 6 7 5 3
IN
4 7 7 6 5 3 0 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
14
92
OUT
4 0 3 6 5 4 0 0 0
IN
5 7 7 5 6 5 5 4 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
14
93
OUT
4 4 4 6 6 0 5 7 4
IN
0 0 6 5 4 4 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
13
94
OUT
4 5 3 8 7 7 7 8 6
IN
5 7 8 6 5 4 5 6 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
13
95
OUT
0 8 5 6 6 7 5 7 0
IN
0 6 5 5 4 3 7 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
12
96
OUT
5 7 4 6 7 7 4 6 4
IN
5 7 6 6 4 3 6 5 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
12
97
OUT
6 6 3 0 7 0 6 0 3
IN
5 7 6 5 5 4 6 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
12
98
OUT
6 0 2 5 5 6 0 0 4
IN
4 5 7 0 5 3 6 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
12
99
OUT
6 6 4 6 6 8 5 6 5
IN
3 6 6 4 5 4 7 5 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
11
100
OUT
5 6 5 5 7 9 5 7 4
IN
5 6 9 4 5 5 7 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
10
101
OUT
6 7 3 5 6 6 6 5 6
IN
6 7 7 5 5 5 0 3 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
10
102
OUT
6 7 3 8 7 0 4 8 5
IN
5 7 8 6 3 5 7 4 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
10
103
OUT
6 6 5 7 7 7 5 6 4
IN
4 8 6 4 6 5 7 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
9
104
OUT
6 7 4 5 0 0 0 6 3
IN
5 8 5 5 5 6 0 6 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
9
105
OUT
4 6 4 7 6 6 4 7 0
IN
0 0 0 6 7 4 0 5 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
9
106
OUT
5 6 4 0 5 0 6 6 5
IN
6 0 0 5 0 4 9 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
9
107
OUT
7 6 5 6 6 7 7 6 4
IN
5 7 7 4 6 4 8 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
8
108
OUT
7 0 4 8 0 6 0 6 3
IN
5 10 7 5 8 4 7 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
8
109
OUT
7 6 0 7 9 0 0 0 5
IN
8 0 5 5 5 3 0 5 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
7
110
OUT
0 9 5 9 8 6 9 0 0
IN
8 0 6 5 8 4 0 4 0
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
5
111
OUT
8 6 6 5 8 7 7 0 6
IN
7 0 7 6 6 4 8 4 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
4
112
OUT
6 0 4 6 0 0 7 0 0
IN
6 0 7 6 7 4 0 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
3
113
OUT
6 6 6 0 9 0 0 0 5
IN
0 0 8 0 6 4 8 6 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
1

ClubWebMan® Eclectic+Race 3.1.7 © 2014 - 2021 GKMB GmbH Professional Internet Business Services

  So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist.

Maskenpflicht im Kölner Golfclub

Ab Montag, den 07. Juni 2021

Liebe Mitglieder,

wir lockern die Maskenpflicht. Ab sofort besteht die Maskenpflicht auf unserer gesamten Anlage NUR noch in geschlossenen Räumen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Verständnis.

Ihr

Kölner Golfclub Team